Etikkrådet for helse og omsorg

Etikkrådet for helse- og omsorg er et formelt oppnevnt og tverrfaglig råd i Drammen kommune, opprettet høsten 2021.

Hva gjør et etikkråd?

Etikkrådet er et rådgivende organ. Vi behandler ikke klagesaker og fører ikke tilsyn, men skal hjelpe til med å vurdere og drøfte vanskelige etiske spørsmål og dilemmaer innenfor tjenestene i helse og omsorg.

Etiske dilemma oppstår når en opplever problemer som det ikke fins noen god løsning på, og en må velge mellom ulike alternativer, der den ene løsningen kan være like god (eller dårlig) som den andre

Senter for medisinsk etikk (SME) ved universitetet i Oslo har utviklet en modell for drøfting av etiske spørsmål. Etikkrådet bruker SME - modellen i drøftingen for å sikre en bred og grundig behandling av saken.

Aktuelle spørsmål:

 • Hva er det etiske spørsmålet?
 • Hva er fakta i saken?
 • Hvem er de berørte parter, og hva er deres syn og interesser?
 • Hvilke etiske prinsipper og verdier er aktuelle
 • Hvilke lover og retningslinjer er aktuelle
 • Hvilke aktuelle handlingsalternativer finnes?

Hva jobber rådet med?

 • Rådet behandler saker med konkrete etiske problemer for enkeltpersoner eller grupper, både mens de pågår og i etterkant
 • Etikkrådet kan bidra med etikkfaglige råd til virksomhetenes kvalitetsarbeid
 • Behandling av saker som angår enkeltpersoner skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger

Hvordan arbeider rådet

 • Etikkrådet har jevnlige møter på rådhuset i Drammen
 • To eller flere medlemmer av rådet kan også komme ut i virksomheter for å diskutere saker der
 • Saker bør behandles så nærme tjenestene som mulig. De sakene som kommer til rådet fra ansatte bør ha vært diskutert i avdeling eller virksomhet først. Ta kontakt med oss om du er usikker på om ditt etiske dilemma hører hjemme i etikkrådet
 • hvis det haster kan rådet samles på kort varsel

Hvem kan kontakte etikkrådet?

Brukere, pårørende og ansatte i helse og omsorg kan ta kontakt med oss i rådet. Alle saker blir gjennom samtaler kartlagt og vurdert før de eventuelt tas inn til drøfting i rådet.

Hvordan kontakter du oss?

Send en e-post med din kontaktinformasjon og noen få linjer om saken til etiskraad@drammen.kommune.no.

Unngå å skrive personidentifiserende informasjon i e-posten. Du kan også ta kontakt direkte på telefon til leder eller sekretær.

Hvem er vi?

Etikkrådet er tverrfaglig sammensatt. To av medlemmene er innbyggerrepresentanter og tre av medlemmene er oppnevnt etter forslag fra paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Drammen og omegn Tros- og livsynsforum (DOTL). De øvrige medlemmene er ansatt i helse og omsorg i Drammen kommune

Medlemmer

Arbeidsutvalget

 • Britta Bech Gulbrandsen (leder)
 • Tom Ovind (nestleder)
 • Cathrine Enstrøm Simonsen (nestleder)
 • Brynjar Thorgersen Nyborg (sekretær)

Eksterne medlemmer

 • Bjørg Landmark
 • Sukhvinder Singh Jhotti
 • Toril Krogsund
 • Carl Tollef Solberg

Interne medlemmer

 • Anette Wilhelmsen Stokke
 • Marianne Giseth
 • Linn Lesjø
 • Bjørg Eline Gjerlaug

Årsmelding

Kliniske etikk-komiteer og etikkråd i kommunene

Kliniske etikk-komiteer og etikkråd bidrar på ulikt vis til systematisk etikkarbeid i kommunehelsetjenesten. På sidene til Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo finner du oversikt og etiske komiteer og råd i andre kommuner, arbeidsmåter, årsrapporter samt nyttige ressurser for medlemmer.