Etikkrådet for helse og omsorg

Etikkrådet for helse- og omsorg er et rådgivende organ for etikk i helse- og omsorgstjenestene. I rådet diskuteres etiske spørsmål og dilemmaer der løsningene ikke er opplagte. Alle ansatte, brukere og pårørende kan ta kontakt med oss.

Hva gjør et etikkråd?

Etikkrådet er et rådgivende organ. Vi behandler ikke klagesaker og fører ikke tilsyn, men skal hjelpe til med å vurdere og drøfte vanskelige etiske spørsmål og dilemmaer innenfor tjenestene i helse og omsorg.

Etiske dilemma oppstår når en opplever problemer som det ikke fins noen god løsning på, og en må velge mellom ulike alternativer, der den ene løsningen kan være like god (eller dårlig) som den andre

Det finnes ulike metoder og modeller for systematisk etikkrefleksjon. Senter for medisinsk etikk (SME) ved universitetet i Oslo har utviklet en modell (SME- modellen) for drøfting av spørsmål som berører etiske prinsipper og verdier. Etikkrådet bruker som oftest denne modellen når vi diskuterer etiske problemstillinger.

Aktuelle spørsmål:

 • Hva er det etiske spørsmålet?
 • Hva er fakta i saken?
 • Hvem er de berørte parter, og hva er deres syn og interesser?
 • Hvilke etiske prinsipper og verdier er aktuelle
 • Hvilke lover og retningslinjer er aktuelle
 • Hvilke aktuelle handlingsalternativer finnes?

Hva jobber rådet med?

 • Rådet behandler saker med konkrete etiske problemer for enkeltpersoner eller grupper, både mens de pågår og i etterkant
 • Etikkrådet kan bidra med etikkfaglige råd til virksomhetenes kvalitetsarbeid
 • Behandling av saker som angår enkeltpersoner skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger

Hvordan arbeider rådet

 • Etikkrådet har jevnlige møter, der vi diskuterer enkeltsaker og saker av mer prinsipiell karakter
 • To eller flere medlemmer av rådet kan komme ut i virksomheter for å bistå i enkeltsaker
 • For å få belyst en etisk problemstilling på best mulig måte er det en fordel om vi klarer å samle flere av de som er berørt til å kunne reflektere sammen med medlemmer av etikkrådet.
 • hvis det haster kan rådet samles på kort varsel

Etiske problemstillinger bør behandles så nærme tjenestene som mulig. De sakene som kommer til rådet fra ansatte bør ha vært diskutert i avdeling eller virksomhet først. Ta kontakt med oss om du er usikker på om ditt etiske dilemma hører hjemme i etikkrådet

Hvordan kontakter du oss?

Send en e-post med din kontaktinformasjon og noen få linjer om saken til etikkrad@drammen.kommune.no.

Unngå å skrive personidentifiserende informasjon i e-posten. Du kan også ta kontakt direkte med leder eller sekretær.

Hvem er vi?

Etikkrådet er tverrfaglig sammensatt av ansatte i helse- og omsorgstjenestene, innbyggerrepresentanter og medlemmer som er oppnevnt etter forslag fra paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Drammen og omegn Tros- og livsynsforum (DOTL). 

Medlemmer

Britta Bech Gulbrandsen (leder), Tom Ovind (nestleder), Cathrine Enstrøm Simonsen (nestleder), Bjørg Landmark, Sukhvinder Singh Jhotti, Toril Krogsund, Carl Tollef Solberg, Marianne Giseth, Linn Lesjø, Bjørg Eline Gjerlaug, Brynjar Thorgersen Nyborg (sekretær)

Årsmelding

Kliniske etikk-komiteer og etikkråd i kommunene

Kliniske etikk-komiteer og etikkråd bidrar på ulikt vis til systematisk etikkarbeid i kommunehelsetjenesten. På sidene til Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo finner du oversikt og etiske komiteer og råd i andre kommuner, arbeidsmåter, årsrapporter samt nyttige ressurser for medlemmer.