Står du i en etisk vanskelig sak? Etikkrådet kan hjelpe

Hva gjør du som bruker, pårørende eller ansatt i Dammen kommune dersom du står i et etisk dilemma? For hvordan er du sikker på hva er egentlig rett og hva er galt i en sak der du selv er tett på? Kommunen har et eget etikkråd som bistår i slike vanskelige saker.

Sist endret:

Er det riktig å gi rehabilitering til en døende person? Hvordan skal personer som ikke er samtykkekompetente behandles når pårørende mener én ting og helsepersonellet mener at behovet er et helt annet? Og hvordan skal man håndtere situasjoner der det er uenighet mellom pårørende og helsepersonell, og jussen ikke har et klart svar?

Dette kan være dilemmaer ansatte i kommunen opplever i arbeidshverdagen, eller innbyggere kjenner på kroppen som bruker eller pårørende. Det kan være situasjoner som er preget av tvil og usikkerhet, og der det handler om å ta valg som kan være vanskelige og ubehagelige. Det kan være dilemmaer der det ikke finnes ett svar. Ulike verdier, holdninger og prinsipper kan føre til ulike alternative svar, der den ene løsningen kan være like god som den andre.

Når slike etiske problemer dukker opp, fins det råd – bokstavelig talt. Drammen kommune har et etikkråd som drøfter disse konkrete sakene i kommunen og gir råd og veiledning både til ansatte og innbyggere.

Stort behov

Det er i stor konkurranse om ressurser i helsesektoren. Denne blir ikke mindre i tiden framover. I en slik verden vil det være et økende behov for en etisk refleksjon rundt beslutninger som tas.

– Disse etiske vurderingene står helsearbeidere i hver eneste dag. Jeg mener derfor at det er nødvendig at kommunen har et etikkråd som kan avhjelpe der man føler at vurderinger er vanskelige og der man trenger råd og veiledning, sier Tom Ovind, nestleder i etikkrådet i Drammen kommune, og fortsetter:

Han mener at dagens samfunn stadig blir mer intrikat, samtidig som det blir mer åpent med hensyn til hva som besluttes og hvorfor.

– I dag fins det mange behandlingsmetoder, og når man samtidig har krav om åpenhet, informasjon og innsyn, vil det være flere som stiller spørsmål hvorvidt riktig behandling eller manglende behandling er i henhold til forventninger og krav i samfunnet, sier Ovind.

Ovind og resten av styret er ikke opptatt av hvor mange saker som kommer til etikkrådet, men at etisk refleksjon kommer på dagsorden.

En kvinne i gul genser og en mann i går dressjakke som står oppstilt og smiler i  kameraet.
STYRET: Tom Ovind (nestleder) og Britta Bech Gulbrandsen (leder) tar imot etiske dilemmaer fra ansatte og innbyggere.

Nøye refleksjon

Etikkrådet er et uavhengig rådgivende organ satt sammen av mennesker med ulik fagbakgrunn og kompetanse. Rådet består av både innbyggere, medlemmer fra interesseorganisasjoner og ansatte fra kommunen.

– Det at vi er en så sammensatt gruppe, gir oss muligheten til å belyse en sak fra mange ulike sider, påpeker Tom Ovind.

Rådet ble etablert i 2021, og har hatt flere mindre og større saker på bordet. Det har både vært interne saker med ansatte i kommunen, og saker der innbyggere har hatt opplevelser som har vært problematiske.

Jobben til rådet går ut på å definere og analysere situasjonen, vurdere alternativer og hjelpe til med å identifisere de mest hensiktsmessige etiske handlingene i hvert enkelt tilfelle. Å håndtere etiske dilemmaer krever nøye refleksjon, etisk bevissthet og evnen til å veie forskjellige moralske hensyn for å ta en beslutning som man kan rettferdiggjøre i forhold til ens egne verdier og samfunnets normer.

Klagesak eller etisk dilemma?

Noen saker ligger i grenseland mellom hva som er et etisk dilemma og hva som er en klagesak. En klagesak kan handle om at en person ikke har fått tjenester hen har hatt krav på eller fått feil behandling, mens et etisk dilemma handler om problemstillinger der man må velge mellom handlinger der det er tvil, usikkerhet og ingen fasit på hva som er rett eller galt.

Rådet jobber primært med etiske utfordringer som oppstår innad i kommunen eller i møte mellom kommunen og innbyggere. Personalsaker, klagesaker og varslingssaker behandles ikke av rådet. Rådet er heller ikke ment å være en domstol eller et kontrollorgan, og har ingen sanksjonsmyndighet.

Systematisk arbeidsmodell

Etikkrådet jobber etter noe som kalles SME-modellen, som er en systematisk modell for etikkrefleksjon. Modellen er utviklet ved Senter for Medisinsk Etikk. Den er til god hjelp for å belyse etiske problemstillinger.

– Det er ofte lett å hoppe til en konklusjon, men denne modellen hjelper oss til å gå gjennom alle nødvendige steg for å komme fram til en godt begrunnet anbefaling, forklarer Ovind.

I SME-modellen stiller man disse spørsmålene:

  1. Hva er det etiske problemet?
  2. Hva er fakta i saken?
  3. Hvem er de berørte parter, og hva er deres syn og interesser?
  4. Hvilke verdier, etiske prinsipper, normer og lover er aktuelle?
  5. Hvilke relevante handlingsalternativer finnes?
  6. Helhetsvurdering
Sykepleier plukker ut medisiner fra et medisinskap
DILEMMA: Både ansatte, brukere og pårørende kan havne i mange etiske problemstillinger. Da kan man ta kontakt med etikkrådet.