Et godt sted å leve

Se hvordan Drammen kommune jobber for å oppfylle visjonen i kommuneplanens samfunnsdel om å gjøre drammenssamfunnet til Et godt sted å leve.

God oppvekst og godt liv

Drammen har gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet.

Klima- og miljøvennlig utvikling

Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.

Omstillingsdyktig næringsliv

Drammen er et næringssentrum.

Attraktive byer og tettsteder

Drammen skal være det foretrukne regionsenteret nasjonalt.
- Dette er politikk i praksis
Sist endret: 20.01.2022
Samarbeidsarenaen Drammensregionen etablert
Sist endret: 20.04.2022
En satsing på barn og unge på Strømsø
Sist endret: 22.04.2022
Kulturskoletilbud i flere kommunedeler
Sist endret: 08.04.2022

Mangfold og inkludering

Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i felleskapet og opplever mestring.

Deltakende innbyggere

I Drammen skaper vi framtida sammen.