Nye oppgaver for sykepleiere

Å rekruttere sykepleiere til hjemmetjenesten kan være vanskelig for de aller fleste kommuner i Norge. Drammen kommune har gått nye veier for å få bukt med problemet, og merker allerede effekt av endringene.

Sist endret:

Kombinasjonen av utfordringer med rekruttering og flere brukere med behov for sykepleiefaglig kompetanse, har ført til at Drammen kommune har måtte tenke nytt rundt organisering av sykepleietjenesten i hjemmesykepleien.

I sommer tok kommunen grep. De opprettet to nye team: et sykepleierteam og et fagteam.  

To damer og en mann oppstilt foran en kantine med mange mennesker.
BEDRE FAGDEKNING MED NY ORDNING: Camilla Bjørnstadjordet Hansen (f.v), leder sykepleierteam, Kine Myhre, leder fagteam og Sudhir Sharma, kommunalsjef institusjons- og hjemmetjenester.

Sykepleierteam

Sykepleierteamet startet så smått opp sommeren 2023, med full oppstart september 2023. Teamet bistår ut i alle hjemmetjenestens avdelinger. De bistår på enkeltoppdrag, mottak av nye brukere til tjenesten, legemiddelhåndtering, opplæring/veiledning av kolleger og studenter, og er til stede hos brukere i livets siste dager.

Sykepleierteam har det sykepleiefaglige ansvaret i avdelinger som ikke har sykepleier på vakt i egen avdeling, og sikrer sykepleiefaglig kompetanse til tjenesten, både dag og kveld gjennom hele uken.

– Teamet har kommet godt i gang og det er stor etterspørsel etter oss, forteller Camilla Bjørnstadjordet Hansen, avdelingsleder for sykepleierteamet.

– Og vi opplever effekt ute i tjenesten, allerede på kort tid, forteller Bjørnstadjordet Hansen.

Hun forteller at sykepleierne i teamet trives godt og opplever stor variasjon i oppgaver og arbeidshverdagen.

– Det fine med å jobbe i sykepleierteam er variasjonen i hverdagen og at vi blir kjent på de forskjellige hjemmesykepleierbasene i kommunen, sier Nina M. F. Gaathaug, sykepleier i sykepleierteamet, og fortsetter:  

– Vi er en arbeidsgruppe som kjenner våre egne begrensinger og vet å innhente kunnskap når det er nødvendig. Dette skaper trygghet ute hos brukerne også, tenker jeg. 

Vi er en fin gjeng sykepleiere i ulik alder som har forskjellige kompetanseområder. Det gjør at vi drar nytte av hverandre og deler kunnskap med hverandre. 

Nina M. F. Gaathaug, sykepleier i sykepleierteam
Fire sykepleiere som sitter rundt et bord på et møterom
SYKEPLEIERTEAM: Tonje Melby, Nina M. F. Gaathaug, Elin Berntzen og Trine Kalleklev på Gulskogen bo- og servicesenter.

Fagteam

Mens sykepleierteamet er et team med sykepleiere som jobber dag- og kveldsvakter, er fagteamet helsepersonell som jobber i spesialiserte roller til hjemmeboende. Målet er et styrket fagmiljø der de samarbeider mer og bruker kompetansen enda bedre og riktigere enn tidligere. 

– Fagteamet har ført til et større og sterkere fagmiljø for oss som jobber i spesialiserte roller. Det fører til at vi kan drøfte fag sammen og bruke kompetansen mer på tvers av pasientsaker, forteller Kine Myhre-Nilsen, leder fagteam og fortsetter:

Det gir større trygghet for oss i fagteamet, for pasientene og hjemmetjenesten.

Kine Myhre-Nilsen, leder fagteam

Fagteamet er delt inn i ansvarsområder, slik at kreftkoordinator, hukommelsesteamet og allmennsykepleiere har sine primær-samarbeidsavdelinger i hjemmetjenesten.

– Dette fører oss tettere på hjemmetjenesteavdelingene, som har primær-oppfølgingen av hjemmeboende som trenger helsetjenester i hjemmet, sier Myhre-Nilsen.

Fagteamet har primært tre bein å stå på: pasientrettet arbeid, kompetanseheving/ kompetansespredning til tjenesten (primært hjemmesykepleien) og utvikling av faget.

– Alt dette summert betyr et større og sterkere fagmiljø i kommunen, sier Myhre-Nilsen.

Elleve damer oppstilt ved siden av hverandre. Mange av dem i sykepleieruniform.
FAGTEAM: Lise Brenne Lund (f.v), Kine Myhre-Nilsen, Tine Bjerke-Johansen, Heidi Jakobsen Brauer, Lene Apeness Kjær, Ann Karin Johanessen, Elisabeth Grønlund, Sirl Gjemdal Olsen, Rita Ramsøy, Marianne Uggen Hansen og Birgitte Teien. Fraværende: Herdis Schultzen.

Økt rekruttering

En tredje vei Drammen kommune går for å jobbe smartere og for å gi innbyggerne et best mulig tilbud, er kompetanseheving av helsefagarbeidere.

Helsefagarbeidere skal få mer ansvar og dermed lette sykepleierne for oppgaver, som blant annet å ta målinger og vurdere disse opp mot pasientens kliniske tilstand.

– I lys av at flere vil ha behov for kommunens tjenester, og at innbyggere skal ha muligheten til å bo i eget hjem hele livet, må tjenestene rigges og utvikles slik at vi klarer på møte dette, sier Sudhir Sharma, kommunalsjef for institusjons- og hjemmetjenester.

Han mener derfor at fagteam og sykepleierteam er viktige bidrag inn i utviklingen av tjenester til hjemmeboende, og at dette bidrar også til tydeligere oppgavedeling mellom faggrupper og spissing av oppgaver.

– Vi ser allerede at sykepleierteam bidrar til en bedre fagdekning inn mot hjemmetjenesteavdelingene, sier Sharma.

– Mens fagteam bidrar med økt kompetanse slik at man kan håndtere de mest sammensatte og komplekse behovene hos våre innbyggere, fortsetter han.

Kommunalsjefen tilføyer at endringene allerede har gitt økt rekruttering av sykepleiere i kommunen.