Elevenes viktige stemmer

Når bruk av mobiltelefon i skolen kommer opp som en politisk sak, har elevenes stemmer blitt hørt. Dette er bare en av mange politiske og administrative saker og prosesser elever fra alle skolene i Drammen kommune har fått sagt sin mening om.

Sist endret:

Verdiene til Drammen kommune er at vi skal være nære, inkluderende og nytenkende. Når drammensskolen jobber med Sammen om Drammensskolen - elever, er målet nettopp dette.

Sammen om Drammensskolen – elever handler om å tenke nytt for å høre elevenes stemme når viktige avgjørelser skal tas i kommunen. Det handler om at de skal inkluderes og tas på alvor, ikke bare i saker som handler om barn og unge eller om skole, men også i saker som handler om drammenssamfunnets fremtid.

Skal bli hørt

Fire ganger i året møtes to elever fra hver skole i hele Drammen kommune til felles samling. Dette er en arena der elevene skal settes inn i aktuelle saker og prosesser i kommunen, og der de kan si sin mening. Det er læringsstøttende team hos skoleeier som har ansvar for Sammen om Drammensskolen – elever.

Målet er at elevene skal bli hørt og at elevenes meninger blir tatt videre inn i høringsrunder, politiske saker, inn i ulike veiledere og i saker som handler om hvordan det blant annet jobbes i skolen.

To voksne står mellom barn som sitter på stoler rundt mange bord.
ELEVER I SENTRUM: Mari Pharo (stående til venstre) og Marte Strøm (rød jakke), fra læringsstøttende team har ansvaret for samlingene med elevene.

Bruk av mobiltelefon

Blant annet har elevene sagt sin mening om bruk av mobiltelefon i skolen. Dette er en politisk sak som kommer opp til politisk behandling 31. januar.

Her har elevene gått inn og sett på hva som er fordelene og hva som er ulempene ved mobilbruk i skolen.

Mari Pharo, rådgiver for skole.

Eksempelvis drøftet elevene en regel som er foreslått for alle skolene i Drammen; at mobilen ikke skal brukes i løpet av skoledagen. Dette hadde elevene diskutert på sin skole før de deltok på samlingen.

– På samlingen satt elevene i grupper, der de først la frem sine og skolens synspunkter før de ble enige om en felles uttalelse på vegne av gruppa. Disse innspillene er sendt til kommunalsjef for barnehage og skole, som har tatt det med videre i arbeidet med den politiske saken om temaet.

Pride og klima

En annen sak, er klimastrategien som ble vedtatt i mars 2023. Her har elevene kommet med innspill og forslag til strategien. Det samme gjelder Pride-markeringen i Drammen, der elevene medvirket i hvordan Pride kunne markeres i Drammensskolen.

–  De kom med forslag til skolene, lagde tipsplakater og sa sin mening om hvordan markeringen kunne være, forteller Mari Pharo.

En voksen dame prater med barn som sitter rundt et bord. Ingen ansikter er synlige.
KLIMA: Elevene har blant annet kommet med innspill og forslag til klimastrategien til Drammen kommune.

Unges viktige stemme

Et fjerde eksempel handler om hvordan man skal sikre gode overganger. Gode overganger handler om hvordan man skal sikre at overgangen fra barnehage til skole blir god, at overgangene fra barneskole til ungdomsskole og ungdomsskole til videregående skole skal bli god. Dette er et tema som det jobbes mye med, og der det er viktig at de unges stemmer blir hørt og tatt på alvor.

–  Det er barn og unge som eier sin egen opplevelse av ulike overganger som skjer i skolehverdagen. Vi voksne kan gjerne mene at vi gjør de riktige tingene, at vi legger til rette for inkludering eller at vi har strukturer og aktiviteter som gjør overgangene gode. Men dersom barn og unge ikke opplever det på samme måte, må vi kanskje justere praksisen vår, sier Mari Pharo.

Hun mener det derfor er viktig å snakke med elevene om hva de synes fungerer bra, hva som ikke fungerer bra, samt ideer til hvordan vi kan gjøre overgangene på en annen måte slik at det skal oppleves trygt og godt for alle.

–  Dette har elevene i Sammen om Drammensskolen-elever jobbet med, og deres innspill er nå tatt med i de nye overgangsrutinene som lages i Drammen kommune, forteller Pharo.