Veterankontakt

Drammen kommune er ansvarlig for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere, også når dette er veteraner og deres familier og pårørende. Forsvaret har et oppfølgingsansvar overfor sitt personell frem til ett år etter endt tjeneste, men er avhengige av de lokale helsetjenestene der den enkelte veteran er bosatt. De fleste veteraner og deres familie og pårørende, klarer seg godt, men noen utvikler fysiske og psykiske helseplager som følge av tjenesten. Det er viktig for kommunen å vite at disse plagene kan komme mange år etter at den enkelte tjenestegjorde i utlandet.

St. Meld. 15 (2019-2020) «Også når det blir krevet – Veteraner i vår tid» definerer begrepet veteran som militært personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Tradisjonelt gjelder dette for krigsseilere og soldater som tjenestegjorde under 2. verdenskrig, Tysklandsbrigaden, og militære operasjoner forankret i FN (FN- og NATO tjeneste).

Det er også personell fra justis- og utenriksdepartementet som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner uten at de blir definert som veteraner. Selv om de ikke defineres som veteraner i henhold til denne planen, vil det likevel være aktuelt for disse å bli ivaretatt og fulgt opp av kommunen på samme måte som veteranene.

Det har vært forsket mye på veteranenes fysiske og psykiske helse de siste ti årene, og det finnes nå mye kunnskap rundt dette.

Funnene som er gjort viser til at den psykiske helsen til de som har tjenestegjort i 5 internasjonale operasjoner er god og omtrent som normalt i den norske befolkningen. Videre viser studiene at de som har hatt den mest psykisk belastende tjenesten, og som har vært mest traumatisk eksponert i tjenesten, også har hatt størst risiko for å utvikle psykiske plager som følge av tjenesten.

For å kunne ivareta veteranene og deres familie og pårørende benyttes Frisklivssentralen som inngangskontakt for veteranene.

Kontaktinformasjon

Andre nyttige lenker