Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Veteranplan for Drammen kommune 2021-2025

Vedtatt av formannskapet 21. september 2021 i sak 123/21.

Norge har, siden årene etter slutten av 2. verdenskrig, hatt tjenestegjørende personell i utenlandsoppdrag fra forsvars-, utenriks-, og justissektoren. Forsvaret har i denne tiden bidratt med sikkerhet, økonomisk- og politisk stabilitet, og humanitær bistand. Politiet har bistått i å gjenoppbygge og styrke det nasjonale politiet i land der det har vært konflikt. Utenrikstjenesten har med lokalt ansatte og norsk personell ytt bistand til norske borgere i utlandet, også under krisesituasjoner og politiske hendelser.

Fredsopprettende, fredsbevarende og statsbyggende tjeneste i andre land er en innsats som verdsettes høyt, og de som stiller seg til disposisjon for disse tjenestene fortjener anerkjennelse og respekt. 

Ordførers forord

«Veteranenes innsats i internasjonale operasjoner fortjener en stor anerkjennelse. En veteranplan er et bidrag til denne anerkjennelsen, og den har vært viktig for Drammen kommune å få på plass.

Denne veteranplanen er også en invitasjon til et bedre samspill, både med veteranene selv og deres familier.

Veteraner kan ha vonde minner og opplevelser i bagasjen, som også påvirker livskvaliteten for dem selv og for dem rundt dem. Men like gjerne kan de ha internasjonale erfaringer, kunnskaper og kompetanse som vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn har nytte av og behov for. Et tettere samspill mellom veteranene og kommunen er derfor i begges interesse, og svært viktig for vår kommune.

Våre veteraner formidler også holdninger og verdier vi trenger å bli minnet om, hver eneste dag. De vet at friheten, menneskeverd og folkestyre ikke kommer av seg selv. Det må vi kjempe for. De vet også at demokrati ikke bare er et styresett, det er også et menneskesyn.

Starten på vår veteranplan var et møte i slutten av november med lokalforeningen for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Det var et godt møte hvor vi ble enige om viktigheten av en slik plan, og verdien den vil ha for veteranene og for kommunen.

Siden den gangen har administrasjonen arbeidet effektivt og godt, og jeg er takknemlig for at vi på kort tid har laget en god plan som vil være til nytte for både veteranene og Drammen kommune.»

- Monica M. Berg, ordfører