Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Grunnlag for plan

Siden 1947 har over 100 000 norske kvinner og menn tjenestegjort i 100 internasjonale operasjoner på 4 kontinenter. Av disse har om lag 39 000 tjenestegjort siden oppstarten av FN operasjonen i Libanon i 1978, og i Forsvaret er det i dag ca. 7000 tjenestegjørende soldater med erfaringer fra internasjonale operasjoner. Veteranene er i dag en mangfoldig gruppe i alle aldre, både stadig tjenestegjørende profesjonelle soldater, folk i sivile yrker, og pensjonister. Noen har tjenestegjort utenlands en gang, mens andre har vært ute i tjeneste flere ganger. Noen har vært i kamp, mens andre har løst viktige oppgaver uten å ha vært i stridssituasjoner. Felles for dem alle er at de har gjort en innsats som fortjener anerkjennelse og respekt, og de har opparbeidet seg erfaringer og kompetanse gjennom tjenesten som samfunnet bør dra nytte av.

Det bor i dag om lag 800-850 veteraner i Drammen kommune som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Forsvaret i internasjonale operasjoner i perioden 1947 – 2021. Gjennom anerkjennelse, ivaretagelse og oppfølging skal Drammen kommunes veteranplan ivareta mangfoldet i veteranpopulasjonen, samt deres familie og pårørende. Både stadig tjenestegjørende personell og de som har gått over i det sivile, de som har kommet styrket ut av tjenesten i utlandet, og de som sliter psykisk og fysisk som følge av tjenesten.

I løpet av 2000 tallet var det flere veteraner som stod frem i media for å fortelle om sine helseplager. Og etter at St. Meld. 34 (2008- 2009) «Fra vernepliktig til veteran» ble fremlagt for Stortinget i 2009, vokste det frem en erkjennelse i samfunnet om at det var en del veteraner som hadde betalt en høy pris for sin tjeneste uten å få den anerkjennelsen de fortjente, og at det var behov for en bedre oppfølging av veteranene fra Forsvaret og det sivile samfunnet. Det ble i 2011 vedtatt en handlingsplan for å følge opp dette.

Handlingsplanen har vært evaluert og fornyet flere ganger siden 2011. I oppfølgingsplanen i 2014 ble det lagt inn som tiltak at alle kommunene i Norge skulle oppfordres til å utarbeide en veteranplan med fokus på samhandling mellom de ulike kommunale tjenestene, for å ivareta veteranene og deres familiers behov for oppfølging og ivaretagelse. Sentrale elementer som ble listet opp til denne planen var kompetanseheving, en beskrivelse av et forpliktende samarbeid mellom relevante aktører, samt ivaretagelse av veteraner og deres familie som har behov for dette.

Vedtak om «Veteranplan for Drammen kommune 2021-2025» er kommunens oppfølging av overnevnte tiltak i oppfølgingsplanen fra 2014.