Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Utnytte erfaringen og kompetansen til kommunalt ansatte veteraner

Tilbakemeldinger fra veteraner i kartlegginger og levekårsundersøkelser, peker på at samfunnet i liten grad er klar over hva slags kompetanse og erfaring veteraner opparbeider seg under tjenestene i de internasjonale operasjonene. Dette er kompetanse som organisering, transport og logistikk, vakthold og sikring, livreddende førstehjelp, psykososial støtte mv. Et viktig bidrag for å anerkjenne veteranene som ressurs i samfunnet er å kunne utnytte den erfaringen og kompetansen som disse innehar.

Tiltak: Kartlegge kommunalt ansatte som er veteraner, og hvilken erfaring og kompetanse disse besitter. Benytte veteranenes kompetanse og erfaringer i kommunens drift, for eksempel i kommunens arbeid med beredskap- og krisehåndtering og frivillig innsats.