Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Ivaretagelse og oppfølging

Forebygging og kompetanseheving

Drammen kommune er ansvarlig for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere, også når dette er veteraner og deres familier og pårørende. Forsvaret har et oppfølgingsansvar overfor sitt personell frem til ett år etter endt tjeneste, men er avhengige av de lokale helsetjenestene der den enkelte veteran er bosatt. De fleste veteraner og deres familie og pårørende, klarer seg godt, men noen utvikler fysiske og psykiske helseplager som følge av tjenesten. Det er viktig for kommunen å vite at disse plagene kan komme mange år etter at den enkelte tjenestegjorde i utlandet.

For å kunne ivareta veteranene og deres familie og pårørende er det viktig at kommunen innehar den rette kompetansen, og vet hvor den kan henvende seg for å tilegne seg denne kompetansen.

Tiltak: Kartlegg hvor kommunen kan tilegne seg nødvendig kompetanse. Lage en plan for nødvendig kompetanseheving i kommunen.