Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Nasjonale ressurser

Forsvaret

Forsvaret har arbeidsgiveransvar for alle som skal tjenestegjøre militært i internasjonale operasjoner. De har også et ansvar for å ivareta personellets familie og pårørende. Militært personell blir selektert og trent opp for å være best rustet til å håndtere den tjenesten de skal utføre i de internasjonale operasjonene. Forsvaret følger også sitt personell opp under tjenesten i utlandet, ved hjemkomst, og i ett år etter hjemkomsten til Norge. Videre skal de sørge for at de som har behov for hjelp etter at ettårsprogrammet er over, får kontakt med samfunnets ordinære helse- og omsorgstjenester. I tillegg til å støtte personellet tilbyr de også informasjon og støtte til familie og pårørende til personell som tjenestegjør i utlandet, før og under tjenesten.

Forsvaret har etablert og drifter et veteransenter på Bæreia utenfor Kongsvinger, som de tilbyr alle veteraner og deres pårørende og familie å benytte. Tilbudet er fritt og ikke tidsavgrenset. Veteransenteret fungerer også som kontaktpunkt for veteraner og pårørende der de gir råd og veiledning om rettigheter og tilbud i og utenfor Forsvaret.

Andre offentlige tjenester

NAV Elverum har skaffet seg spisskompetanse på veteraner og deres familier og pårørende, og de behov de har i forhold til NAV sitt tjenesteområde. NAV Elverum fungerer som en nasjonal ressurs som de andre NAV kontorene i landet kan benytte. Familievernkontoret Innlandet har etablert et eget kompetansemiljø for veteransaker som kommunen kan benytte seg av for rådgivning og kompetanseheving.

Veteranorganisasjoner

Norges veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)

NVIO ble etablert i 1960, og er i dag en politisk nøytral interesseorganisasjon med formål å fremme interessene for norske veteraner og deres pårørende. NVIO driver et landsomfattende kamerat- og familiestøttearbeid, og har i dag 7500 medlemmer fordelt på 59 lokalforeninger fra Tysklandsbrigaden og frem til dagens internasjonale operasjoner.

Veteranforbundet SIOPS – Skadde i Internasjonale Operasjoner (SIOPS)

SIOPS ble etablert i 2006, og er en interesseorganisasjon for personell som har blitt skadet i internasjonale operasjoner. De har som formål å etablere likemannsarbeid og selvhjelpsgrupper blant skadde, og arbeide for å bedre de skaddes økonomiske, sosiale og helsemessige vilkår. Videre jobber de både for å forebygge at personell blir skadet i tjenesten, og for å sikre at de som skades får god helsemessig og økonomisk oppfølging i etterkant. SIOPS har i dag om lag 200 medlemmer, og mottar årlig ca. 2000 besøk og henvendelser.

Veteran møter Veteran (VmV)

VmV ble etablert i 2013. Organisasjonen er åpen for personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, gjennom å arrangere sosiale aktiviteter for å drive nettverksbygging, og å skape samhold mellom veteraner og deres familier og barn. Mange av VmV sine veteraner er unge stadig tjenestegjørende eller som har tjenestegjort i operasjoner nylig. VmV jobber forebyggende for å fremme at personell som selekteres til 6 internasjonale operasjoner er godt egnet for tjenesten, og at det legges til rette for at de tjenestegjørende skal kunne gjøre en god jobb samtidig som familie og pårørende har det bra hjemme. VmV har i det siste også merket en økende interesse fra personell i politiet som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

Andre veteranorganisasjoner

Det finnes også en rekke andre foreninger som organiserer lokale treff og aktiviteter for veteraner, og mange av disse er opptatt av at veteranenes opparbeidede kompetanse og ressurser blir benyttet i det sivile samfunnet. Eksempel her er Team Rubicon Norge som har sendt frivillige veteraner til katastrofeområder i utlandet, eksempelvis skogbrannene i Australia 2019-2020. Team Rubicon er en internasjonal organisasjon, og norske veteraner har også deltatt frivillig i andre Team Rubicon organisasjoners arbeid. Team Rubicon USA og Team Rubicon UK i deres arbeid i USA og Haiti er eksempler på dette.

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF)

NROF ble etablert i 1896, og er primært ikke en interesseorganisasjon for veteraner, men siden om lag 35% av NROF sine medlemmer er veteraner, ønsker de også å ivareta veteranenes interesser. NROF støtter de andre veteranorganisasjonenes arbeid med å synliggjøre veteranenes opparbeidede kompetanse fra tjeneste i de internasjonale operasjonene. NROF har i dag 7000 medlemmer fordelt på 57 lokalforeninger.