Veteran i Drammen

Det bor i dag om lag 800-850 veteraner i Drammen kommune som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Forsvaret i internasjonale operasjoner i perioden 1947 – 2021.

Drammen kommune er ansvarlig for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere, også når dette er veteraner og deres familier og pårørende. Forsvaret har et oppfølgingsansvar overfor sitt personell frem til ett år etter endt tjeneste, men er avhengige av de lokale helsetjenestene der den enkelte veteran er bosatt. De fleste veteraner og deres familie og pårørende, klarer seg godt, men noen utvikler fysiske og psykiske helseplager som følge av tjenesten. Det er viktig for kommunen å vite at disse plagene kan komme mange år etter at den enkelte tjenestegjorde i utlandet.

St. Meld. 15 (2019-2020) «Også når det blir krevet – Veteraner i vår tid» definerer begrepet veteran som militært personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Tradisjonelt gjelder dette for krigsseilere og soldater som tjenestegjorde under 2. verdenskrig, Tysklandsbrigaden, og militære operasjoner forankret i FN (FN- og NATO tjeneste).

Det er også personell fra justis- og utenriksdepartementet som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner uten at de blir definert som veteraner. Selv om de ikke defineres som veteraner i henhold til denne planen, vil det likevel være aktuelt for disse å bli ivaretatt og fulgt opp av kommunen på samme måte som veteranene.

Veteranplan for Drammen kommune 2021-2025

Drammen kommune har en vedtatt en veteranplan. Veteranenes innsats i internasjonale operasjoner fortjener en stor anerkjennelse. En veteranplan er et bidrag til denne anerkjennelsen, og den har vært viktig for Drammen kommune å få på plass.

Denne veteranplanen er også en invitasjon til et bedre samspill, både med veteranene selv og deres familier.

Gjennom anerkjennelse, ivaretagelse og oppfølging skal Drammen kommunes veteranplan ivareta mangfoldet i veteranpopulasjonen, samt deres familie og pårørende. Både stadig tjenestegjørende personell og de som har gått over i det sivile, de som har kommet styrket ut av tjenesten i utlandet, og de som sliter psykisk og fysisk som følge av tjenesten.

Veteranplan for Drammen kommune 2021-2025

Veterankontakt

Det har vært forsket mye på veteranenes fysiske og psykiske helse de siste ti årene, og det finnes nå mye kunnskap rundt dette.

Funnene som er gjort viser til at den psykiske helsen til de som har tjenestegjort i 5 internasjonale operasjoner er god og omtrent som normalt i den norske befolkningen. Videre viser studiene at de som har hatt den mest psykisk belastende tjenesten, og som har vært mest traumatisk eksponert i tjenesten, også har hatt størst risiko for å utvikle psykiske plager som følge av tjenesten.

For å kunne ivareta veteranene og deres familie og pårørende benyttes Frisklivssentralen som inngangskontakt for veteranene.

E-post: frisklivssentralen@drammen.kommune.no

Kontakttelefon: 45 87 72 39

Støttetilbud

Kameratstøttetelefonen 80 04 85 00 (24 timer)

På telefon 80 04 85 00 kan du eller din familie snakke anonymt med en veteran fra internasjonale operasjoner, og få svar fra et medmenneske og likemann. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner har en landsomfattende 24 timers vaktordning med kameratstøttetelefonen.

Forsvarets grønne linje 80 03 04 45 (24 timer)

Dette er en gratis krisetelefon Forsvaret har sammen med Kirkens SOS. Det hender man har akutt behov for å snakke med noen om noe man ikke snakker med alle om, eller at den man normalt snakker fortrolig med, er i en internasjonal operasjon. Personellet har taushetsplikt, samtidig som de har erfaring i å samtale om alt fra ensomhet til livskriser.

Alle får svar innen 24 timer.

Se også: 

Lokale veteranforeninger

Det finnes en rekke veteranorganisasjoner, og andre organisasjoner som også har mange veteraner som medlemmer.

Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomførte i perioden fra 2020 til 2023 den første store undersøkelsen av helse og hverdagsliv i norske veteranfamilier. Det vil si familier der én eller begge foreldre har deltatt i Forsvarets internasjonale operasjoner. Det foreligger lite forskning på norske veteranfamilier og denne rapporten vil bidra til økt kunnskap på feltet.

Les rapporten Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier på nettsiden til NKVTS (pdf)

8. mai

8. mai er Norges frigjørings- og veterandag. Denne dagen benyttes i Norge for å vise anerkjennelse for veteraner fra 2. verdenskrig og de internasjonale militære operasjonene Norge har deltatt i frem til i dag. Lokale markeringer denne dagen er viktig for å favne flest mulig, og bidra til at veteranene også blir sett på som en del av lokalsamfunnet.