Kommuneoverlegene

Kommuneoverlegene er kommunens medisinskfaglig rådgivere og er organisert i Samfunnsmedisinsk avdeling i Medisinskfaglig virksomhet.

Kommuneoverlegene har rådgivende funksjon

Kommuneoverlegene gir råd til helse- og omsorgstjenestene i kommunen, men også til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen, for eksempel skoler, barnehager, vannforsyning og renovasjon.

Kommuneoverlegene skal gjennom sin rådgivning bidra til at befolkningen får forsvarlige og gode helsetjenester og skal bidra til hensynet til folkehelse ivaretas innenfor alle kommunens områder. Kommuneoverlegene bidrar også i dialogen med spesialisthelsetjenesten.

Kommuneoverlegens rolle innen smittevern

Kommuneoverlegene har en viktig rolle innen smittevern, både når det gjelder å overvåke smittsomme sykdommer i kommunen og ved håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer. De er rådgivere og ivaretar kommunens  hasteansvar for miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.

Kommuneoverlegene kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse

Kommuneoverlegene kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp. Denne myndigheten er også delegert til legevakten.