Helsejus

Helsejus er et stort fagfelt i seg selv, og det er ikke lett å holde oversikt. Her legger vi inn oversikt over de mest relevante temaene for deg som fastlege. Gi gjerne tilbakemelding om det er flere tema du ønsker skal belyses her.

Om samtykke til helsehjelp:  

 • Personer over 16 år har som hovedregel rett til å samtykke til helsehjelp
 • Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom: 
  • pasienten åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter og
  • redusert forståelse skyldes fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming 
 • Den som yter helsehjelp, avgjør om pasienten mangler kompetanse til å samtykke.
 • Avgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende. 
 • Manglende samtykkekompetanse er som hovedregel avgrenset til vurderingstidspunktet og for emnet samtykkekompetansen er vurdert opp mot  

Behandling mot pasientens vilje skal kun gis for å yte nødvendig helsehjelp i de tilfeller lovverket åpner for det: 

Øyeblikkelig hjelp plikt:  

 • Helsepersonelloven §7 pålegger alt helsepersonell å straks gi den helsehjelp de evner dersom det vurderes påtrengende nødvendig- også dersom pasienten ikke er i stand til å samtykke eller motsetter seg helsehjelp.  
 • Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta nødvendige undersøkelse.
 • (Unntak for blodtransfusjon og sultestreik på bakgrunn av sterk overbevisning og for livsforlengende behandling hos døende)   

Nødrett:  

Straffeloven § 17 fastslår at man ikke kan straffes for en ellers straffbar handling (f.eks tvang) som er utført for å avverge skade på liv og helse der skade ellers ikke kan avverges på annen rimelig måte og der denne skaderisikoen er langt større en skaderisikoen ved handlingen.  
   

Tvang etter psykisk helsevernloven (PHV): 

Tvungen legeundersøkelse etter PHV §3-1: 

 • For etablering av tvunget psykisk helsevern, må legeundersøkelse ligge til grunn.
 • Dersom pasienten unndrar seg undersøkelse, kan kommunelege lage vedtak om tvungen legeundersøkelse.
 • Vedtaksrett er delegert til legevaktslege i Drammen når kommuneoverlege ikke er tilgjengelig.  
 • Hvis du vurderer at det er behov for tvungen legeundersøkelse:  
  Ring vakthavende kommuneoverlege i normal arbeidstid: 32047270 
  Utenom ordinær arbeidstid, eller dersom du ikke får tak i vakthavende kommuneoverlege: Ring gult nummer legevakt: 32254171 
   

Tvunget psykisk helsevern etter PHV §3-2 (tvungen observasjon) eller §3-3 (tvungen psykisk helsevern) kan etableres på bakgrunn av legeundersøkelse. Følgende vilkår må ligge til grunn:  

 • Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram ELLER det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.
 • Pasienten har en alvorlig sinnslidelse eller det er overveiende sannsynlig at pasienten har dette. 
 • Etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen/ den sannsynlige sinnslidelsen enten
  • får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller
  • det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller
  • utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.
 • Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3.  Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.
 • Pasienten er gitt anledning til å uttale seg. 

MERK: Tvunget psykisk helsevern eller tvungen observasjon skal bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende 

       

Tvungen somatisk helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighet loven kap 4A 

 • Somatisk helsehjelp kan gis selv om pasienten motsetter seg det til pasienter over 16 år som mangler samtykkekompetanse når
  • vedkommende motsetter seg helsehjelpen selv om tillitsskapende tiltak er forsøkt
  • en unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten
  • helsehjelpen anses som nødvendig og tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen
 • For detaljer, blant annet avveininger om hva som er "vesentlig helseskade", anbefales Helsedirektoratets veileder.
 • Vedtak gjøres av den som yter helsehjelpen. 
 • Vedtak gjøres i eget skjema
 • Skjema sendes per post til Medisinskfaglig virksomhet v/ avdelingsleder kommunale allmennleger Postboks 7500, 3008 Drammen.  Kommunalsjef helsetjenester er faglig ansvarlig for slike vedtak i kommunen. 
  Kopi av vedtaket sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken,
  Postboks 325, 1502 Moss

Tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 og 10:  

Tvangstiltak overfor personer med psykisk utviklingshemming, HOL Kap 9

Fastlegens rolle i etablering av slike vedtak er å komme med medisinskfaglige vurderinger av nødvendigheten av tiltak. Vedtak fattes i kommunen, av tjenesteansvarlig eller tjenesteyter.

 •  Bruk av tvang og makt som ledd i følgende tjenester til personer med psykisk utviklingshemning:  
  • helsetjenester i hjemmet.
  • personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring  
  • støttekontakt og plass i institusjon, herunder sykehjem.
  • avlastningstiltak for personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 • Det kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller: 
  • skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner
  • planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødssituasjoner 
  • tiltak for å dekke brukerens eller pasientens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak.
 • Brukeren, pasienten, pårørende og verge skal høres før det treffes vedtak.
 • Vedtak etter pkt. 1 treffes av tjenesteyteren, når det ikke er tid til å vente på vedtak fra overordnet faglig ansvarlig.  
 • Vedtak etter pkt. 2. og 3. treffes av den som har det overordnete faglige ansvaret for tjenesten. Vedtak kan treffes for inntil tolv måneder om gangen. Spesialisthelsetjenesten skal bistå ved utformingen av tiltakene. 
 • Vedtaket skal sendes statsforvalteren til overprøving etter § 9-8. Vedtaket skal samtidig sendes spesialisthelsetjenesten, verge og pårørende som kan avgi uttalelse til statsforvalteren. 

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige, HOL kap. 10  

Vedtak skal vanligvis treffes av barneverns- og helsenemnda. Midlertidig vedtak kan unntaksvis treffes av kommunen for inntil 2 uker.   

Fastlegens rolle i etablering av vedtak er å gi kommunen informasjon der du mener det er grunnlag for tvangsvedtak om avrusning og å gjøre medisinskfaglige vurderinger av nødvendigheten av tiltak.  

Gravide og rus

Det er opplysningsplikt i disse tilfellene jf. Helsepersonelloven §32:

Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven, skal helsepersonell gi slike opplysninger.

Hvis sikkert rusmisbruk hos gravid kvinne:

 • Kontakt mottak psykisk helse, rus og avhengighet (PHRA) i kommunen på telefonnummeret 32046700, mandag til fredag fra 09:00 til 14:00

For gravide som trenger ekstra oppfølging grunnet mistanke om rusmisbruk til skade for fosteret: 

 • PLO melding sendes forløpskoordinator for pasientforløp gravide og rus i
  jordmortjenesten: Drammen Kommune - Jordmortjenesten
 • I tillegg meldes på telefon: 32 04 04 00 mellom 8:00-
  14.30 senest innen påfølgende virkedag. 

 

 Hvis du som lege mener det er grunnlag for andre tvangsvedtak om avrusning:  

 • Send elektronisk melding («epikrise») til kommunen:
  • Har pasienten ruskonsulent sendes melding til psykisk helse og rus. 
  • Hvis pasienten ikke har ruskonsulent eller dette er ukjent sendes melding til saksbehandling 
 • Meld fra til fagansvarlig lege ved Drammen legevakt i tilfelle behov for videre oppfølging av saken fra legevakten.

Aktuelle paragrafer:  

10-2 Tilbakeholdelse uten samtykke grunnet fysisk eller psykisk helsefare:
Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder. 

Vedtaket faller bort dersom ikke iverksatt innen seks uker.  

10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige:
Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. 

Kommunen skal, i samråd med institusjonen, minst hver tredje måned vurdere om det fortsatt er grunnlag for tilbakeholdelse.  

10-4.Tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke.
Når en rusmiddelavhengig på grunnlag av eget samtykke blir tatt inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, kan institusjonen sette som vilkår at den rusmiddelavhengige kan holdes tilbake i opptil tre uker regnet fra inntaket.