Informasjon til fastleger

Fra kommuneoverlegen

Drammen kommune ønsker å være en god kommune for fastleger. Denne nettsiden er ment som et hjelpemiddel for fastleger å finne viktig informasjon om samhandling med kommunale tjenester og tips og triks i fastlegehverdagen. 

Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere på hvordan nettsiden kan bli bedre. Kommuneoverlegene ønsker også tilbakemeldinger på hvordan vi og kommunen for øvrig kan bidra til at deres hverdag som fastleger blir  bedre. 

Kom gjerne med innspill til ingeborg.johannessen@drammen.kommune.no eller mfv@drammen.kommune.no. 

 • Kommunens tilbud
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.
 • Kompetanseteam levekår gir bistand til ansatt i kontakt med levekårsutsatte familier. Gjennomfører samtaler og kartlegging av familiesituasjon, koordinerer offentlig og frivilling tilbud til familier og gir råd og veiledning i enkeltsaker. 
 • Familieteam har lang erfaring knyttet til utfordringer for barn, unge og familier. Familieteam tilbyr veiledning og behandling i forhold til kommunikasjon, relasjoner, samspill, psykiskhelse hos barn/unge og mye mer og har nært samarbeid med barnehager, skoler, PPT, helsesykepleiere, barnevern, BUP og fastleger. 
 • Ungdomstorget er et frivillig tilbud der ungdommer mellom 13 og 25 år kan få praktisk hjelp, råd og veiledning. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Helsefremmende tjenester 0-100, NAV, Oppfølgingstjenesten (OT), Voksenopplæringen, Barnevernet og Psykisk helse og rus i Drammen kommune og Viken fylkeskommune.
 • Viktige kontaktpunkter til instanser og tjenester i barnevernet  Barnevern, vold, seksuelle overgrep, bekymring, hjelp
 • Er du bekymret for et barn, en ungdom eller en familie?

Send bekymringsmelding

 • Psykisk helse og rus.  Kommunens oppfølgingstilbud består av: Mottaket for Psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid, oppfølgingstjenester, lavterskel helsetilbud, dagtilbud og aktivitetssentre, boligtilbud for personer med rusproblematikk og råd og veiledning ovenfor pårørende og rask psykisk helsehjelp.
 • Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi til personer med angst og/ eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Tilbudet omfatter innbyggere over 18 år som er bosatt i Drammen.
 • Søke helse- og omsorgstjenester
 • Tilbud ved Læring- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret tilbyr ulike kurs og grupper for mennesker med kroniske lidelser og tilstander for bedre mestring av hverdagen. En trenger ingen henvisning for å delta.
 • Ungdomstorget er et frivillig in-tilbud der ungdommer mellom 13 og 25 år kan få praktisk hjelp, råd og veiledning. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Helsefremmende tjenester 0-100, NAV, Oppfølgingstjenesten (OT), Voksenopplæringen, Barnevernet og Psykisk helse og rus i Drammen kommune og Viken fylkeskommune.
 • Fengselshelsetjenesten Innsatte skal gis et helsetjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering.

Administrativt

Autorisasjon, utdanning, godkjenning

Spesialistutdanning for leger. LIS 1 erstatter turnustjeneste i kommunene

Attest for allmennmedisinsk virksomhet

Permisjonssøknad sendes til: medisinskfagligvirksomhet@drammen.kommune.no. Viser til ASA 4310 og regelverk rundt permisjon. 

Krav til fastlegevikar (Helfo) (se også Permisjonssøknad over)

Ønske om endring av listetak: send epost til medisinskfagligvirksomhet@drammen.kommune.no

Oversikt over fastlegerepresentanter i ulike fora i Drammen kommune

Faktura ved honorering for møtevirksomhet, intervjuer, supervisjon av LIS 1 m.v. Fakturaen sendes som vedlegg til epost til medisinskfagligvirksomhet@drammen.kommune.no 

Avtale om godtgjørelse for møtevirksomhet for kommunens fastleger

Juridiske rammebetingelser

Eksterne lenker