Informasjon til fastleger

Fra kommuneoverlegen

Drammen kommune ønsker å være en god kommune for fastleger. Denne nettsiden er ment som et hjelpemiddel for fastleger å finne viktig informasjon om samhandling med kommunale tjenester og tips og triks i fastlegehverdagen. 

Kom gjerne med innspill, spørsmål og annet til  ingeborg.johannessen@drammen.kommune.no eller mfv@drammen.kommune.no

Kommunens tilbud

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.
 • Kompetanseteam levekår gir bistand til ansatt i kontakt med levekårsutsatte familier. Gjennomfører samtaler og kartlegging av familiesituasjon, koordinerer offentlig og frivilling tilbud til familier og gir råd og veiledning i enkeltsaker. 
 • Familieteam har lang erfaring knyttet til utfordringer for barn, unge og familier. Familieteam tilbyr veiledning og behandling i forhold til kommunikasjon, relasjoner, samspill, psykisk helse hos barn/unge og mye mer og har nært samarbeid med barnehager, skoler, PPT, helsesykepleiere, barnevern, BUP og fastleger. 
 • Ungdomstorget er et frivillig tilbud der ungdommer mellom 13 og 25 år kan få praktisk hjelp, råd og veiledning. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Helsefremmende tjenester 0-100, NAV, Oppfølgingstjenesten (OT), Voksenopplæringen, Barnevernet og Psykisk helse og rus i Drammen kommune og Viken fylkeskommune.
 • Viktige kontaktpunkter til instanser og tjenester i barnevernet  Barnevern, vold, seksuelle overgrep, bekymring, hjelp
 • Er du bekymret for et barn, en ungdom eller en familie?

Bekymringsmelding til barnevernet (ks.no)

 • Psykisk helse og rus.  Kommunens oppfølgingstilbud består av: Mottaket for Psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid, oppfølgingstjenester, lavterskel helsetilbud, dagtilbud og aktivitetssentre, boligtilbud for personer med rusproblematikk og råd og veiledning ovenfor pårørende og rask psykisk helsehjelp.
 • Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi til personer med angst og/ eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Tilbudet omfatter innbyggere over 18 år som er bosatt i Drammen.
 • Søke helse- og omsorgstjenester
 • Tilbud ved Læring- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret tilbyr ulike kurs og grupper for mennesker med kroniske lidelser og tilstander for bedre mestring av hverdagen. En trenger ingen henvisning for å delta.
 • Ungdomstorget er et frivillig in-tilbud der ungdommer mellom 13 og 25 år kan få praktisk hjelp, råd og veiledning. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Helsefremmende tjenester 0-100, NAV, Oppfølgingstjenesten (OT), Voksenopplæringen, Barnevernet og Psykisk helse og rus i Drammen kommune og Viken fylkeskommune.
 •  

Administrasjon

Permisjonssøknad sendes til: medisinskfagligvirksomhet@drammen.kommune.no.          Søknaden skal inneholde kortfattet begrunnelse, tidsperiode søknaden gjelder og prosent av stillingen det søkes permisjon for.  Inntak av vikar skal varsel kommunen. Navn, kontaktinfo til vikar og kopi av vikaravtale oversendes til kommunen på samme e- post adresse så snart det er på plass. ASA 4310 inneholder regelverk rundt permisjon.

 Ønske om endring av listetak: send epost til medisinskfagligvirksomhet@drammen.kommune.no

Autorisasjon, utdanning, godkjenning

Spesialistutdanning for leger. LIS 1 erstatter turnustjeneste i kommunene

Attest for allmennmedisinsk virksomhet

Krav til fastlegevikar (Helfo) (se også Permisjonssøknad over)

Forside - Allmennleger i spesialisering (ALIS)

 

Praktisk informasjon

Det er mye å huske på når man starter som ny fastlege. Her er en kort huskeliste. 

1) Bestille Buypass kort.:  Husk å undersøke med journalleverenadør, mtp kompatibilitet mv.  

2)  Avtale med HELFO om direkteoppgjør 

Dette gjør du i Altinn: Inngå eller endre avtale i Altinn 

Følgende vedlegg legges inn i søknaden:  

Fastlegeavtale eller vikaravtale dersom vikar 

Hvis du ikke er spesialist i allmennmedisin: Bekreftelse lege i spesialisering i allmennmedisin (05-04.30), bokmål (PDF) 

3) Sørg for å ha arbeidsklær og utstyr du trenger for arbeidsdagen. Legestempel bestilles enkelt på nett. 

Drammen kommune jobber for å være en kommune der det er attraktivt å være fastlege. Vi tilbyr ALIS- avtaler med finansiert og tilrettelagt spesialiseringsløp allmennmedisin.

Leger i ny spesialiseringsordning for allmennmedisin, får tilbud om ALIS- tilskudd. Dette innebærer blant annet kompensasjon av kursutgifter som ikke dekkes av legeforeningens utdanningsfond og praksiskompensasjon ved fravær i praksis grunnet utdanningsaktiviteter.

Kommunen legger også til rette for nødvendig praksis eller hospitering i andre kliniske allmennmedisinske oppgaver enn åpen uselektert praksis, som sykehjem, helsestasjon mv; og har et samarbeid med Vestre Viken om tilrettelegging for praksis i helseforetak.

For mer informasjon, kan du ta kontakt på mfv@drammen.kommune.no eller direkte til ingeborg.johannessen@drammen.kommune.no  

Du vil få: 

 • utarbeidet plan for spesialisering i allmennmedisin 
 • tildelt individuell veileder 
 • tilbud om ALIS- avtale som innebærer at du får dekket utgifter til spesialistutdanningen 
 • tildelt utdanningsplan i kompetanseportalen (dossier) dersom du ikke allerede har dette.  

Om kompetanseportalen:  

 • Hvis du ikke har bruker fra før, må du registrere deg. 
 • Velg Ingeborg Johannessen som leder dersom du ikke har fått annen beskjed. 
 • Du anbefales å registrere læringsaktiviteter og sende disse til godkjenning regelmessig. 
 • De fleste læringsmål skal godkjennes i siste halvdel av spesialistutdanningen, eller ved bytte av arbeidsplass. 

Har du tekniske problemer, kontakt brukerstøtte for kompetanseportalen på 94815749.     

God samhandling mellom fastlege og andre tjenester er viktig for pasientsikkerhet. Fungerer samhandlingen godt, kan det også spare tid og redusere frustrasjon for deg som fastlege. 

Fastlege har ansvar for å tilby allmennlegetjenester til alle sine listepasienter så lenge de bor hjemme. Mange pasienter mottar tjenester fra flere aktører, inkludert kommunale helsetjenester. Fastlegen skal jf. fastlegeforskrift ivareta medisinskfaglig koordineringsrolle og samarbeide med andre relevante tjenesteytere om egne listeinnbyggere.  

§ 19.Medisinskfaglig koordinering og samarbeid

Fastlegen skal ivareta en medisinskfaglig koordineringsrolle og samarbeide med andre relevante tjenesteytere om egne listeinnbyggere.

Dersom en innbygger på listen har behov for langvarige og koordinerte tjenester, plikter fastlegen å informere om, og medvirke til utarbeidelse av, individuell plan og koordinator i kommunen, jf. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Generelle anbefalinger 

 • Vær tydelig og konkret i kommunikasjon med andre tjenester.  
 • Ta hensyn til mottakers kompetanse.  
 • Behandlingsplaner som deles med samhandlende tjenester kan bedre pasientsikkerhet og spare alle parter for merarbeid. 
 • Se "samhandling med ulike aktører" for konkrete anbefalinger for ulike tjenesteytere
 • Tillitsvalgt for fastlegene: Christine Hesla Høyem
 • LSU-representanter:
  • Fastleger: Christine Hesla Høyem, Torbjørn Jeppessen, Ellen  Ræstad Iversen, Henriette Skaar
  • Fra kommunen: Virksomhetsledere: Medisinskfaglig virksomhet John David Johannessen, Legevakt Hilde Fosnæs, Psykisk helse og rus Øyvind Schefte, virksomhetsleder Institusjons- og hjemmetjenester Anette Kristine Petersen. Kommuneoverleger: Kaia Høivik og Ingeborg Johannessen
 • Fastlegerepresentant for tildelinger av fastlegehjemler: Christine Hesla Høyem

Samhandling med andre tjenester

Innhold i meldingene:  

 • Meldingene skal være kortfattet og saklige, og inneholde konkret problemstilling med relevante helseopplysninger. 
 • Husk at meldingene blir værende i både fastlegejournal og kommunens journalsystem.
 • Avvik skal ikke meldes via elektronisk meldingssystem i journal, men i e- post eller telefonisk kontakt til tjenesten.  

Om svartid:  

 • Ønskelig at fastlege/ kommunale tjenester besvarer elektronisk melding innen 5 virkedøgn.
 • Dersom det haster med kontakt med hjemmetjenesten (raskere enn 5 dager), må aktuelle tjeneste kontaktes per telefon (telefonliste ulike soner i hjemmetjenesten+ oversikt over soner) 

Håndtering av elektroniske meldinger som ikke inneholder nok informasjon eller som du mener ikke kan løses ved meldingsutveksling alene:  

 • Vær konkret i tilbakemelding om veien videre. Eksempler:   
  Etterspør mer informasjon (vær konkret) Hjemmetjenesten bruker kommunikasjonsverktøyet ISBAR og scoringsverktøyet NEWS- slik at relevante målinger kan etterspørres på en enkel måte. 
 • Be om et telefonnummer du kan ringe for direkte kontakt med tjenesten
 • Hvis behov for legetime for avklaring: Informer om at pasienten må bestille legetime/ tilby konkret tidspunkt for legetime eller hjemmebesøk 
 • Be om samhandlingsmøte eller at person fra tjenesten følger pasienten til legetime dersom behov for det 
   

Du bør...

 • holde oversikt i journal over pasienter som mottar langvarig tilbud.  
 • notere telefonnummer til kontaktperson i tjenestene når det er relevant.  
 • sende melding til PHR dersom du får informasjon eller gjør vurderinger som er viktige å kjenne til for den kommunale tjenesten. NB: Utlever kun informasjon som er nødvendig for samarbeidende tjenester å kjenne til, og der pasienten ikke motsetter seg informasjonsutveksling.  
 • Hvis ønske om samhandlingsmøte/ ansvarsgruppemøte, sendes elektronisk melding. 

Dette kan forventes/ etterlyses fra psykisk helse- og rus:  

orienterende melding til fastlege når pasient mottar kommunale tjenester: 

 • ved oppstart av tjenesten 
 • dersom det er anbefalt kontakt med fastlege  
 • dersom tema fastlegen bør kjenne til berøres- eksempelvis pågående sykemelding 

Merk at det kun sendes informasjon som er nødvendig for samarbeidende tjenester å kjenne til, og der pasienten ikke motsetter seg informasjonsutveksling.  

Flyktninger som har søkt asyl i Norge er medlemmer i folketrygden. Ukrainere har kollektiv beskyttelse i Norge, og har lik rett på helsetjenester som befolkningen ellers. Dette innebærer:  

 • Rett til fastlege
 • Helfo- takster kan benyttes ved konsultasjon
 • Blodprøver rekvireres på vanlig måte 
 • Pasienter kan henvises til spesialisthelsetjenesten  
 • Resepter kan foreskrives, inkludert blåresept 
 • Tolk rekvireres på vanlig måte.   
 • Rett til kommunale tjenester ved behov.   

Migrasjonslege og fastlege

 • Flyktninger i Drammen får tilbud om undersøkelse av kommunalt ansatt migrasjonslege etter ca. 3 måneders opphold i landet. Her tilbys bl.a. undersøkelse for andre smittsomme sykdommer (hiv, hepatitt B og C)  
 • Migrasjonslege har fastlegefunksjon for flyktninger inntil de har fått tildelt fastlege.  
 • Flyktninger får tildelt fastlege så snart det er ledig plass.
 • Journal fra migrasjonslege overføres elektronisk til fastlege.
 • Hvis Migrasjon identifiserer utfordringer hos flyktning som det er behov for at fastlege følger opp, sendes elektronisk dialogmelding til fastlege og flyktning bes bestille time. Hvis behov, kan også ansatt ved migrasjon følge flyktning til fastlege.  

Kontaktinformasjon til migrasjonslege ved behov for dialog:

 • Send elektronisk dialogmelding (forespørsel) til Smittevern eller ring på telefon: 32 04 52 40 

Flyktninger som ikke har D- nummer

Flyktninger som ikke har D- nummer oppfordres til å registrere seg hos politiet for å få tildelt dette. Har de behov for helsehjelp før de har fått tildelt D- nummer:  

 • Opprette eget hjelpenummer på kontoret (fødselsdato+ noen sifre til).  
 • I regningskort til HELFO må da fødselsdato, kjønn og navn fremkomme- samt at det må dokumenteres i notatfelt at gyldig asylsøkerbevis eller annen gyldig dokumentasjon (eksempelvis dokumentasjon på at de er fra Ukraina) er fremvist.
 • Eventuelle henvisninger må sendes på papir. 

 Relevant informasjon på flere språk:  

 • Om helsetjenester til flyktninger: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/ 
 • Om å søke asyl:  https://www.politiet.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/krigen-i-ukraina/ 
 • Antibiotikafri resept: https://www.antibiotika.no/antibiotikafri-resept/ 
   

  Smittevern og flyktninger:  

  Det anbefales ingen spesielle smitteverntiltak i kontakt med flyktninger, men god tilrettelegging for enkel gjennomføring av håndhygiene og andre vanlige hygieniske prinsipper er særlig viktig når mange er samlet. 
 • Tuberkulose: Alle flyktninger har forskriftsfestet plikt til tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter at de kom til landet. Dette gjennomføres i regi av smittevernkontoret dersom de ikke ble undersøkt ved ankomstsenter før ankomst til kommunen. Estimert tuberkuloseinsidens i Ukraina på 73 per 100 000. Av disse er ca. 1/4 multiresistent tuberkulose (MDR-TB). 
 • Covid-19: Koronavaksine bør tilbys etter gjeldene anbefalinger i Norge. 
 • Øvrige vaksiner: Oppfriskning av barnevaksinasjon skjer i regi av Migra helsestasjon.  Både voksne og barn med usikker vaksinasjons-status tilbys polio- og MMR vaksine. Tilbud om MMR-vaksinasjon prioriteres ved ankomst til barn og unge. 
 • MRSA: Testing kun på klinisk indikasjon eller som ledd i gjeldende screeninganbefalinger: Planlagt / sannsynlig innleggelse i helseinstitusjon (eks. graviditet) OG Arbeid eller behandling på helseinstitusjon i utlandet siste år ELLER Opphold i flyktningeleir (over tid) siste året. NB: Det er ikke krav til MRSA-test før rutinemessig røntgenundersøkelse for TB 
 • HIV, Hepatitt B og C: Screening for HIV, hepatitt B og C gjøres vanligvis i forbindelse med førstegangsundersøkelse av flyktninger hos kommunens migrasjonslege. Dette skjer ihht veileder https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/landliste-asylsokere_10_03_2022.pdf 
 • MSIS-melding sendes senest første virkedag etter er diagnostiserende lege er blitt kjent med pasientens diagnose til Smittevernkontoret v/smittevernoverlege, Schwartzgate 6, 3043 Drammen

 • Varslingspliktige tilstander varsles vakthavende kommuneoverlege på 32 04 72 70. 

   


Pasienter søker selv om hjemmetjeneste. Søknadsskjema og mer informasjon til pasient og pårørende finnes på kommunens hjemmeside: Søke helse- og omsorgstjenester | Drammen kommune

I søknad kan pasient samtykke til at det etterspørres personlige opplysninger fra andre instanser, inkludert fastlege. Slik forespørsel vil fastlege motta elektronisk. F astlege kan sende medisinsk informasjon om sin pasient elektronisk til via elektronisk melding til DRAMMEN KOMMUNE- Saksbehandling.  

Tjenestetildeling og koordinerende enhet vurderer søknadene og tildeler tjenester basert på gitte kriterier. Medisinsk informasjon fra fastlege er et av vurderingsgrunnlagene som legges til grunn ved vurdering av om en innbygger har rett til en tjeneste eller ikke. 
 

 

Du må 

 • Forsikre deg om at hjemmetjenesten får beskjed dersom det er behov for oppfølging samme dag. Vanligvis må du da ringe hjemmetjenesten i tillegg til å sende elektronisk melding. 
 • Sende oppdatert multidoseliste ved medisinendringer hos pasient med multidose. Presiser hvilke endringer som må gjøres samme dag (dvs. pakkes av hjemmesykepleier) og hvilke endringer som kan vente til neste multidosepakking.  

  Du bør: 

  • holde oversikt i journal over hvem som mottar hjemmetjenester, og hvilken type assistanse de mottar. 
  • sende elektronisk melding til hjemmesykepleien etter konsultasjoner med pasienter som mottar hjemmetjeneste. Dette er særlig viktig dersom det er gjort medisinske vurderinger som skal følges opp med målinger eller medisinendringer.  NB: Utlever kun informasjon som er nødvendig for samarbeidende tjenester å kjenne til, og der pasienten ikke motsetter seg informasjonsutveksling. 
  • Dersom det etterspørres målinger, bør du presisere anbefalte tiltak ved avvik. Se mer om dette under avsnitt «behandlingsplan»
   

Juridiske rammer for pasientbehandling ved bruk av tvang

Om samtykke til helsehjelp:  

 • Personer over 16 år har som hovedregel rett til å samtykke til helsehjelp
 • Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom: 
  pasienten åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter og redusert forståelse skyldes fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming 
 • Den som yter helsehjelp, avgjør om pasienten mangler kompetanse til å samtykke.  Avgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende. 
 • Manglende samtykkekompetanse er som hovedregel avgrenset til vurderingstidspunktet og for emnet samtykkekompetansen er vurdert opp mot  

Behandling mot pasientens vilje skal kun gis for å yte nødvendig helsehjelp i de tilfeller lovverket åpner for det: 

Øyeblikkelig hjelp plikt:  

Helsepersonelloven §7 pålegger alt helsepersonell å straks gi den helsehjelp de evner dersom det vurderes påtrengende nødvendig- også dersom pasienten ikke er i stand til å samtykke eller motsetter seg helsehjelp.  
  

Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta nødvendige undersøkelser. 
  

(Unntak for blodtransfusjon og sultestreik på bakgrunn av sterk overbevisning og for livsforlengende behandling hos døende) 

  

Nødrett:  

Straffeloven § 17 fastslår at man ikke kan straffes for en ellers straffbar handling (f.eks tvang) som er utført for å avverge skade på liv og helse der skade ellers ikke kan avverges på annen rimelig måte og der denne skaderisikoen er langt større en skaderisikoen ved handlingen.  
   

Tvang etter psykisk helsevernloven (PHV): 

Tvungen legeundersøkelse etter PHV §3-1: For etablering av tvunget psykisk helsevern, må legeundersøkelse ligge til grunn. Dersom pasienten unndrar seg undersøkelse, kan kommunelege lage vedtak om tvungen legeundersøkelse. Vedtaksrett er delegert til legevaktslege i Drammen når kommuneoverlege ikke er tilgjengelig.  
 Hvis du vurderer at det er behov for tvungen legeundersøkelse:  
Ring vakthavende kommuneoverlege i normal arbeidstid: 32047270 
Utenom ordinær arbeidstid, eller dersom du ikke får tak i vakthavende kommuneoverlege: Ring gult nummer legevakt: 32254171 
 

Tvunget psykisk helsevern etter PHV §3-2 (tvungen observasjon) eller §3-3 (tvungen psykisk helsevern) kan etableres på bakgrunn av legeundersøkelse. Følgende vilkår må ligge til grunn:  

 • Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram ELLER det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.
 • Pasienten har en alvorlig sinnslidelse eller det er overveiende sannsynlig at pasienten har dette. 
 • etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen/ den sannsynlige sinnslidelsen enten
  • får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller
  • utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.
 • Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3.  Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.
 • Pasienten er gitt anledning til å uttale seg. 

MERK: Tvunget psykisk helsevern eller tvungen observasjon skal bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende 

       

Tvungen somatisk helsehjelp                                                     etter Pasient- og brukerrettighet loven kap 4A 

 • Somatisk helsehjelp kan gis selv om pasienten motsetter seg det til pasienter over 16 år som mangler samtykkekompetanse når
  • vedkommende motsetter seg helsehjelpen selv om tillitsskapende tiltak er forsøkt
  • en unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten
  • helsehjelpen anses som nødvendig og
  • tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen
 • Vedtak gjøres av den som yter helsehjelpen. 
 • Vedtak gjøres i eget skjema: Vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Helsedirektoratet 
 • Skjema sendes per post til Medisinskfaglig virksomhet v/ avdelingsleder kommunale allmennleger Postboks 7500, 3008 Drammen.  Kommunalsjef helsetjenester er faglig ansvarlig for slike vedtak i kommunen. 
 • Kopi av vedtaket sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken,
  Postboks 325, 1502 Moss.
    

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 og 10:  

Tvangstiltak overfor personer med psykisk utviklingshemming, HOL Kapittel 9

 Bruk av tvang og makt som ledd i følgende tjenester til personer med psykisk utviklingshemning:  

 • helsetjenester i hjemmet.
 • personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring  
  støttekontakt og plass i institusjon, herunder sykehjem.
 • avlastningstiltak for personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.
    

Det kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller: 

 1. skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner
 2. planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødssituasjoner 
 3. tiltak for å dekke brukerens eller pasientens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak.

Brukeren, pasienten, pårørende og verge skal høres før det treffes vedtak.

Vedtak etter pkt. 1 treffes av tjenesteyteren, når det ikke er tid til å vente på vedtak fra overordnet faglig ansvarlig.  

Vedtak etter pkt. 2. og 3. treffes av den som har det overordnete faglige ansvaret for tjenesten. Vedtak kan treffes for inntil tolv måneder om gangen. Spesialisthelsetjenesten skal bistå ved utformingen av tiltakene. 

Vedtaket skal sendes statsforvalteren til overprøving etter § 9-8. Vedtaket skal samtidig sendes spesialisthelsetjenesten, verge og pårørende som kan avgi uttalelse til statsforvalteren. 

  

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige, HOL kap. 10  

Vedtak skal vanligvis treffes av barneverns- og helsenemnda. Midlertidig vedtak kan unntaksvis treffes av kommunen for inntil 2 uker.   

Hvis du som lege mener det er grunnlag for tvangsvedtak om avrusning:  

 • Send elektronisk melding («epikrise») til kommunen:
  • Har pasienten ruskonsulent sendes melding til psykisk helse og rus. 
  • Hvis pasienten ikke har ruskonsulent eller dette er ukjent sendes melding til saksbehandling 
 • Meld fra til fagansvarlig lege ved Drammen legevakt i tilfelle behov for videre oppfølging av saken fra legevakten.    

Aktuelle paragrafer:  

10-2 Tilbakeholdelse uten samtykke grunnet fysisk eller psykisk helsefare:
Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder. 

Vedtaket faller bort dersom ikke iverksatt innen seks uker.  

10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige:
Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. 

Kommunen skal, i samråd med institusjonen, minst hver tredje måned vurdere om det fortsatt er grunnlag for tilbakeholdelse.  

10-4.Tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke.
Når en rusmiddelavhengig på grunnlag av eget samtykke blir tatt inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, kan institusjonen sette som vilkår at den rusmiddelavhengige kan holdes tilbake i opptil tre uker regnet fra inntaket. 

  

Juridiske rammebetingelser

Eksterne lenker