Informasjon til fastleger

Fra kommuneoverlegen

Drammen kommune jobber for å være en kommune der det er attraktivt å være fastlege. Vi tilbyr finansiert og tilrettelagt spesialiseringsløp allmennmedisin.

Leger i ny spesialiseringsordning for allmennmedisin, får tilbud om blant annet kompensasjon av kursutgifter som ikke dekkes av legeforeningens utdanningsfond og praksiskompensasjon ved fravær i praksis grunnet utdanningsaktiviteter.

Kommunen legger også til rette for nødvendig praksis eller hospitering i andre kliniske allmennmedisinske oppgaver enn åpen uselektert praksis, som sykehjem, helsestasjon mv; og har et samarbeid med Vestre Viken om tilrettelegging for praksis i helseforetak.

Kommunens tilbud

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.
 • Kompetanseteam levekår gir bistand til ansatt i kontakt med levekårsutsatte familier. Gjennomfører samtaler og kartlegging av familiesituasjon, koordinerer offentlig og frivilling tilbud til familier og gir råd og veiledning i enkeltsaker. 
 • Familieteam har lang erfaring knyttet til utfordringer for barn, unge og familier. Familieteam tilbyr veiledning og behandling i forhold til kommunikasjon, relasjoner, samspill, psykiskhelse hos barn/unge og mye mer og har nært samarbeid med barnehager, skoler, PPT, helsesykepleiere, barnevern, BUP og fastleger. 
 • Ungdomstorget er et frivillig tilbud der ungdommer mellom 13 og 25 år kan få praktisk hjelp, råd og veiledning. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Helsefremmende tjenester 0-100, NAV, Oppfølgingstjenesten (OT), Voksenopplæringen, Barnevernet og Psykisk helse og rus i Drammen kommune og Viken fylkeskommune.
 • Viktige kontaktpunkter til instanser og tjenester i barnevernet  Barnevern, vold, seksuelle overgrep, bekymring, hjelp
 • Er du bekymret for et barn, en ungdom eller en familie?
 • Psykisk helse og rus.  Kommunens oppfølgingstilbud består av: Mottaket for Psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid, oppfølgingstjenester, lavterskel helsetilbud, dagtilbud og aktivitetssentre, boligtilbud for personer med rusproblematikk og råd og veiledning ovenfor pårørende og rask psykisk helsehjelp.
 • Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi til personer med angst og/ eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Tilbudet omfatter innbyggere over 18 år som er bosatt i Drammen.
 • Søke helse- og omsorgstjenester
 • Tilbud ved Læring- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret tilbyr ulike kurs og grupper for mennesker med kroniske lidelser og tilstander for bedre mestring av hverdagen. En trenger ingen henvisning for å delta.
 • Ungdomstorget er et frivillig in-tilbud der ungdommer mellom 13 og 25 år kan få praktisk hjelp, råd og veiledning. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Helsefremmende tjenester 0-100, NAV, Oppfølgingstjenesten (OT), Voksenopplæringen, Barnevernet og Psykisk helse og rus i Drammen kommune og Viken fylkeskommune.
 • Fengselshelsetjenesten Innsatte skal gis et helsetjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering.