Fra kommuneoverlegen

I Drammen vaksinerer vi alle personer som skal prioriteres for koronavaksinasjon på grunn av underliggende sykdom og som har fastlege i Drammen kommune, uavhengig av om de er bosatt i Drammen eller annen kommune.

Vi tilbyr også vaksine til personer som bor i Drammen kommune og har fastlege i annen kommune dersom de ikke får tilbud via sin fastlege eller kommunen der fastlegen holder til.

For nabokommuner og fastleger som har behov for å sende lister til Drammen kommune.

Kommunens tilbud

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.
 • Levekårsteamet gjennomfører kartlegging av familiens samlede levekårssituasjon, med et særskilt blikk på barna og deres behov.
 • Tilbyr lett tilgjengelig psykisk helsehjelp til barn og ungdom i Drammen kommune.
 • Et tverrfaglig team som har ansvar for å ha tilsyn av barn plassert i fosterhjem i Drammen kommune.
 • Viktige kontaktpunkter til instanser og tjenester i barnevernet
 • Ungdomstorget er et hus hvor unge mellom 13-25 kan få praktisk hjelp, råd, oppfølging og veiledning i hverdagen. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Senter for rusforebygging, NAV, psykiske helsetjenester og oppvekstsektoren i Drammen kommune.
 • Hvem tar jeg kontakt med ved bekymring for vold og overgrep?
 • Psykiske helsetjenester
 • Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (pdf)
 • Rustjenesten er kommunens oppfølgingstilbud til personer over 17 år med rusproblematikk og deres pårørende. Tjenesten består av en rådgivertjeneste, en oppfølgingsgruppe og en helseavdeling
 • Tilbudene ved Lærings- og mestringssenteret i Drammen kommune
 • Ungdomstorget er et hus hvor unge mellom 13-25 kan få praktisk hjelp, råd, oppfølging og veiledning i hverdagen. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Senter for rusforebygging, NAV, psykiske helsetjenester og oppvekstsektoren i Drammen kommune.
 • Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet. Hjemmesykepleie kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell, medikamenthåndtering eller oppfølging av sykdom i samarbeid med fastlegen. Søke hjemmetjenester (pdf.)
 • Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelpstjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller som av andre grunner trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Praktisk bistand kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen din, skift av sengetøy, klesvask eller å bestille matvarer. Søke om praktisk bistand (pdf.)

 • Frisklivssentralen er et tilbud for personer som ønsker å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.
 • Tilbudene ved Lærings- og mestringssenteret er knyttet til å mestre hverdagen med kroniske lidelser og tilstander.
 • Tjenester for funksjonshemmede over 18 år
 • Vaksiner og smittevern
 • Tjenster for funksjonshemmede under 18 år. Bistand til familier med barn og ungdom under 18 år, hvor barnet eller den unge har midlertidig eller varig funksjonssvikt.
 • Tilrettelagt fritid skal bistå barn, unge og voksne med ulike funksjonsvansker til deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter de selv ønsker. I møte med den enkelte skal vi sammen komme fram til ønsker for fritiden og behov for bistand.
 • Helsestasjon for ungdom fra 13 til 24 år.
 • Helsestasjoner for barn 0–5 år
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.