Kommunens tilbud

Kommunen har mange tilbud til sine innbyggere. Denne oversikten kan hjelpe deg som fastlege å navigere i disse tilbudene slik at du kan hjelpe pasientene dine bedre og ikke bli sittende med oppgaver som ikke krever din legekompetanse.

Kommunale lavterskel tjenester er tjenester pasienter kan henvende seg direkte til.   

Andre kommunale tjenester må søkes om: Søke helse- og omsorgstjenester | Drammen kommune :  Søknad om omsorgstjenester (pdf).

Lavterskel tilbud

 

 • Skolehelsetjenesten Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker. Tjenesten er gratis og et lavterskeltilbud.

 

 • Familieteam har tilbud til barn, unge og familier der barna er 0-20 år. De tilbyr blant annet veiledning og behandling i forhold til kommunikasjon, relasjoner, samspill, psykisk helse hos barn/unge.
  • Kontakt: Følg lenke for telefon aktuelle bydel. Telefontid: hverdager kl. 09.00-15.00 

 

 • Helsestasjon for ungdom fra 13 - 24 år er et gratistilbud og det er ingen timebestilling. Her tilbys råd og veiledning i forhold til prevensjon, seksuell identitet, seksualitet, seksuell helse inkludert testing for SOI, forebygging av uønsket svangerskap og abort samt samtaler om vanskelige tema slik som psykisk helse og problemer hjemme. 
  • Telefontid:Mandag - fredag : 08.30 - 11.00
   Drop in: Mandag: 15.00 –19.00, Tirsdag–fredag: 12.00 – 15.00
   Lege: Mandag: 15.00 - 19.00 - bare timebestilling
   Bestill time i telefontiden, eller møt opp til drop-in time
   Telefon: 40 82 34 82 E-post: ungdoms.hs@drammen.kommune.no

 

 • Ungdomstorget er et frivillig tilbud der ungdommer mellom 13 og 25 år kan få praktisk hjelp, råd og veiledning. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Helsefremmende tjenester 0-100, NAV, Oppfølgingstjenesten (OT), Voksenopplæringen, Barnevernet og Psykisk helse og rus i Drammen kommune og Viken fylkeskommune.
  • Åpningstider (drop- in eller timeavtale):
   Man og tors kl.12.00-16.00, tirs og ons kl.12.00-18.00
  • Telefon: 40 91 70 30
  • E-post: ungdomstorget@drammen.kommune.no (unngå sensitiv informasjon)

Søknadsbaserte tilbud

Søke helse- og omsorgstjenester 

Søknad om omsorgstjenester (lenke til søknadsskjema)

Fysio- og ergoterapi til barn og unge

Atferds-, læringsvansker og psykisk helsehjelp

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.
 • Kompetanseteam levekår gir bistand til ansatt i kontakt med levekårsutsatte familier. Gjennomfører samtaler og kartlegging av familiesituasjon, koordinerer offentlig og frivilling tilbud til familier og gir råd og veiledning i enkeltsaker. 
 • Familieteam har tilbud til barn, unge og familier der barna er 0-20 år. De tilbyr blant annet veiledning og behandling i forhold til kommunikasjon, relasjoner, samspill, psykisk helse hos barn/unge og har nært samarbeid med barnehager, skoler, PPT, helsesykepleiere, barnevern, BUP og fastleger. 
 • FACT ung  består av medarbeidere både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og er et fleksibelt og aktivt oppsøkende behandlingstilbud for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer. Inntak vurderes i dialogbasert inntaksmøte, og aktuelle barn meldes vanligvis fra kommunale tjenester som følger barnet eller BUP. 
  • Dersom fastlege vurderer at det er behov for FACT ung, kan det sendes elektronisk dialogmelding til BUP eller til en kommunal tjeneste som allerede følger barnet. 

Er du bekymret for et barn? 

Bekymringsmelding til barnevernet (ks.no)

 • Drammen krisesenter er et gratis lavterskeltilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Barn av den voldsutsatte vil også motta hjelp. Kontakt: Telefon 32 04 32 04 E-post: krisesenter@drammen.kommune.no (unngå sensitiv informasjon.)

Lavterskel tilbud

 • Frisklivssentralen har tilbud til voksne som har nytte av å endre levevaner grunnet sykdom eller økt risiko for bl.a. diabetes type 2, muskel- og skjelettplager og hjerte- og karsykdom til psykiske helseplager og ensomhet. De har gruppetrening og kurs innen kosthold, røykeslutt, søvn og belastningsmestring. De gir også individuell veiledning om samme temaer. 
  • E-post frisklivssentralen@drammen.kommune.no uten sensitiv informasjon.
  • Fysisk aktivitet og kosthold: 951 71 102

 

 • Ungdomstorget er et frivillig in-tilbud der ungdommer mellom 13 og 25 år kan få praktisk hjelp, råd og veiledning. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Helsefremmende tjenester 0-100, NAV, Oppfølgingstjenesten (OT), Voksenopplæringen, Barnevernet og Psykisk helse og rus i Drammen kommune og Viken fylkeskommune.
  • Åpningstider (drop- in eller timeavtale):
   Mandag og torsdag kl.12.00-16.00, tirsdag og onsdag kl.12.00-18.00 Telefon: 40 91 70 30 E-post: ungdomstorget@drammen.kommune.no (uten sensitiv informasjon)

 

 • Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi til personer med angst og/ eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Tilbudet omfatter innbyggere over 18 år som er bosatt i Drammen.
  • Telefon: 948 17 041 (tirs og tors kl. 9-12) 
  • e- post til rph@drammen.kommune.no (uten sensitiv informasjon).

 

 • Sterk og stødig - Treningsgrupper for seniorer  «Sterk og stødig» er for hjemmeboende eldre med begynnende ustøhet, som går uten hjelpemidler innendørs og fortsatt klarer seg i eget hjem, uten særlig bistand.
  • For spørsmål og påmelding:
   ergofysiohenvendelser@drammen.kommune.no
   Fellestelefon: 32 04 85 70

Søknadsbaserte tilbud

Søke helse- og omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester (pdf).

 • Hjemmetjenesten Hjemmesykepleie er et tilbud til innbyggere som har et behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i hjemmet.  Hjemmesykepleie kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell, medikamenthåndtering eller oppfølging av sykdom i samarbeid med fastlegen.
 • Psykisk helse og rus.  Kommunens oppfølgingstilbud består av: Mottaket for Psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid, oppfølgingstjenester, lavterskel helsetilbud, dagtilbud og aktivitetssentre, boligtilbud for personer med rusproblematikk og råd og veiledning ovenfor pårørende og rask psykisk helsehjelp.
 • Praktisk bistand Hjemmehjelp er en tjeneste til personer med ulike helsemessige utfordringer som har behov for bistand til å mestre praktiske gjøremål i hjemmet som renhold, skift av sengetøy, klesvask eller bestille matvarer.
 • Kommunalt hjelpemiddelager Kommunen har et eget lager med enkle hjelpemidler. For å låne hjelpemidler må vedkommende ha nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.
 • Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne Tjenestetilbudet omhandler ambulerende- og døgnbaserte tjenester, dag- og aktivitetstilbud og avlastningstjenester.

Ergo- og fysioterapitjenester

 

 

 

 

Melding og varsling om smittsomme sykdommer

MSIS-melding sendes senest første virkedag etter er diagnostiserende lege er blitt kjent med pasientens diagnose til Smittevernkontoret v/smittevernoverlege, Schwartzgate 6, 3043 Drammen

Varslingspliktige tilstander varsles vakthavende kommuneoverlege på 32 04 72 70.

Vaksinasjonstilbud i Drammen

Smittevernkontoret tilbyr reisevaksiner, oppfriskningsdoser fra barnevaksinasjonsprogrammet, koronavaksine og pneumokokkvaksine. 

Anbefalinger om opphenting av barnevaksinasjonsprogram for barn og voksne: Les her

Åpningstider: mandag–fredag kl 08.00-15.00.
Telefon: 32 04 52 40
E-post: smittevern@drammen.kommune.no (unngå sensitiv informasjon)

Helsestasjon for barn tilbyr vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet. 

Influensavaksiner settes på fastlegekontor i Drammen. Smittevernkontoret foretar felles bestilling av vaksiner hver høst, slik at fastlegekontor kan bestille vaksiner derfra. 

Systematisk vurdering av skrøpelighet

Det finnes flere verktøy for å vurdere skrøpelighet. 

Skrøpelighetsskalanen (Clinical frailty scale) er en klassifisering av eldre pasienter etter grad av skrøpelighet.

Veiledende tjenestetilbud ved skrøpelighet (CFS) gir en oversikt over aktuelle tjenestetilbud, basert på hvor pasienten befinner seg på skalaen.

Lavterskel tilbud

Søknadsbaserte tilbud

Søke helse- og omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester (pdf).

 • Hjemmebaserte tjenester Hjemmesykepleie er et tilbud til innbyggere som har et behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i hjemmet.  Hjemmesykepleie kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell, medikamenthåndtering eller oppfølging av sykdom i samarbeid med fastlegen.
  • Fagteam: spesialisert og tverrfaglig kompetanse med rollene kreftkoordinator, hukommelsesteam og allmennsykepleiere (AKS).  Allmennsykepleiere gjennomfører bred kartlegging og klinisk undersøkelse, og har multisyke hjemmeboende som sin målgruppe.  
 • Praktisk bistand Hjemmehjelp er en tjeneste til personer med ulike helsemessige utfordringer som har behov for bistand til å mestre praktiske gjøremål i hjemmet som renhold, skift av sengetøy, klesvask eller bestille matvarer.
 • Kommunalt hjelpemiddelager Kommunen har et eget lager med enkle hjelpemidler. For å låne hjelpemidler må vedkommende ha nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Tilbud for å opprettholde funksjon: 

Forebyggende helseteam for seniorer

Tjenesten jobber for at den enkelte skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år, og tilbyr frivillig og gratis: 

 • kurs for seniorinnbyggere fra 64 år. 
 • hjemmebesøk til innbyggere uten kommunale tjenester det året de fyller 75 og fra 80 år. 

Kontakt: Telefon: 47 68 07 26   E-post: fhfs@drammen.kommune.no

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten

Tilbyr: 
• Tilrettelegger for mestring i hverdagen.
• Bistår med utlån av hjelpemidler. 

Kontakt: 
Telefon: 32 04 85 70, telefontid hverdager 09.00–12.00.
E-post: ergofysiohenvendelser@drammen.kommune.no

 

For informasjon til pasienter og pårørende: 

Nettside med pasient- og pårørende informasjon 

Hukommelsesteam i Drammen: 

Drammen kommune har et team med demenskoordinator, sykepleiere og ergoterapeut som kan bistå med:

 • Kartlegging av symptomer
 • Være en kontakt for personer med demensdiagnose og deres pårørende. 

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud og tjenesten er gratis. 

Kontaktinformasjon: 

 • demens@drammen.kommune.no (unngå sensitiv informasjon)
 • Demenstelefon: 477 84 942 ( telefontid mandag - torsdag 10.00 -13.00)

Lavterskel aktivitetstilbud for personer med demens: 

Villa Fredrikke: Tilbud tilrettelagt yngre personer med mild til moderat demens.
Kontakt: Telefon: 40 90 37 32 E-post: villa.fredrikke@drammen.kommune.no

Øvrige aktivitets- og dagsentre er vedtaksbasert, og kan søkes om: Søknad om helse- og omsorgstjenester.pdf

Skjemaet sendes til Drammen kommune, Tjenestetildeling og koordinerende enhet, Postboks 7500, 3008 Drammen

Oversikt over alle dagtilbud og aktivitetssenter for personer med demens:

Dagtilbud og aktivitetssenter 

Tilbud til pårørende:

Pårørendeskolen

 • Tilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. 
 • Bli kjent med andre pårørende i samme situasjon
 • Møt fagpersoner med kompetanse på området.
 • Faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler. 

Kontaktinformasjon: 

 • demens@drammen.kommune.no (unngå sensitiv informasjon)
 • Demenstelefon: 477 84 942 ( telefontid mandag - torsdag 10.00 -13.00)

Tilbud til pårørende ved Villa Fredrikke:

 • Samtalegruppe og individuell veiledning for 
  pårørende.
 • Pårørendeskole i januar/februar

Kontakt: Telefon: 40 90 37 32 E-post: villa.fredrikke@drammen.kommune.no

Tilbud for å opprettholde funksjon: 

Forebyggende helseteam for seniorer

Tjenesten jobber for at den enkelte skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år, og tilbyr frivillig og gratis: 

 • kurs for seniorinnbyggere fra 64 år. 
 • hjemmebesøk til innbyggere uten kommunale tjenester det året de fyller 75 og fra 80 år. 

Kontakt: Telefon: 47 68 07 26   E-post: fhfs@drammen.kommune.no

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten

Tilbyr: 
• Tilrettelegger for mestring i hverdagen.
• Bistår med utlån av hjelpemidler. 

Kontakt: 
Telefon: 32 04 85 70, telefontid hverdager 09.00–12.00.
E-post: ergofysiohenvendelser@drammen.kommune.no