Fysioterapitjenester

Fysioterapitjenester i Drammen kommune leveres av privatpraktiserende fysioterapeuter ved fysikalske institutt, virksomhet for aktivitet og rehabilitering, fysioterapitjenesten for barn og unge og ved Frisklivssentralen. Fysioterapitilbudet er for deg som har behov for opptrening og behandling grunnet sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Fysioterapi skal hjelpe deg å nå dine mål, samt bidra til å forbedre din funksjon eller forebygge funksjonsnedsettelse. Fysioterapeuter samarbeider tett med andre kommunale tjenester som ergoterapitjenesten, hjemmesykepleie, fastleger, helsefremmende tjenester og andre. Vi samarbeider også med spesialisthelsetjenesten.

Avtalefysioterapi.

Fysikalske institutt som har avtale med kommunen.

Fysioterapeuter som arbeider på fysikalske institutt er en del av kommunal fysioterapitilbud. Du trenger ikke henvisning og kan ta kontakt direkte med fysikalske institutt.

Hva koster det?

Du betaler egenandel for tjenesten. Fra 1. januar 2021 ble de to frikort-ordningene for helsetjenester slått sammen til en ordning med ett felles egenandelstak. Egenandelstaket for 2022 er kr 2921,-. Du vil automatisk få frikortet i posten innen tre uker etter at du har nådd egenandelstaket. 

Har du vansker med å komme deg til fysikalske institutt og har behov for fysioterapitjenesten hjemme, ta kontakt med Fysioterapitilbud til voksne og eldre i Drammen kommune

En fysioterapeut kan hjelpe deg med

  • å kartlegge din fysiske funksjon
  • behandling og trening individuelt eller i gruppe
  • å tilrettelegge sånn at du kan delta i ulike aktiviteter
  • å forebygge fall
  • opplæring og veiledning
     

Vi har også gruppebasert tilbud:

Hva koster det?

Drammen kommune har fram til nå ikke praktisert å ta noen egenandel når innbyggerne har fått fysioterapi hos en fast ansatt fysioterapeut. Det vil vi nå innføre fra 17. februar. Du vil da betale en egenandel tilsvarende det man betaler hos en fysioterapeut på et fysikalsk institutt.

 Egenandelen inngår i beregningen av frikort. Egenandelstaket for 2023 er 3040 kr. Du får frikort når du til sammen har betalt 3040 kroner for helsetjenester. Du skal ikke betale noe hvis fysioterapi er en del av tverrfaglig rehabilitering, betaler egenandel på korttidsopphold eller er langtidsbeboer i sykehjem.

 Størrelsen på egenandelen er regulert i forskrift avhengig av behandlingsform, men ligger mellom 100 og 200 kroner pr gang

 Søknad om tjenesten

Du trenger ikke henvisning og kan ta kontakt direkte med vårt felles mottak. Det kan være ventetid. Din henvendelse blir vurdert og prioritert utfra en prioriteringsnøkkel.

 

Virksomhet for aktivitet og rehabilitering har ansvar for fysio og ergoterapitjenester samt rehabilitering for voksne og eldre over 18 år. Virksomheten samarbeider tett med andre tjenester i kommunen om fallforebygging for eldre, funksjonskartlegging, tilrettelegging for aktivitet og i dagliglivets aktiviteter, råd- og veiledning samt rehabilitering og habilitering for voksne over 18 år. Tjenestene gis i hjemmet, i kommunedelene eller på institusjon. Tjenester gis individuelt og i gruppe.

Du kan kontakte tjenesten direkte for nærmere informasjon. Henvendelser prioriteres utfra en faglig vurdering.  

Kontakt

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post