Til fastleger april 2024

Hei alle fastleger og fastlegevikarer i Drammen, 

Først: Tusen takk til alle dere som deltok og bidro i den viktige dialogen vi har hatt på SKIL kvalitetsseminar om skrøpelige eldre. Nå begynner vår jobb med å få oversikt over og følge opp de gode innspillene dere kom med. Vi har fortsatt mye å ta tak i for å få til godt samarbeid mellom alle tjenestene som følger opp skrøpelige eldre. Dere som fastleger er svært viktige for at samarbeidet skal fungere; og deres innspill til forbedring er helt uvurderlige. Jeg er alltid takknemlige for tilbakemeldinger dere kommer med også utenom slike seminar. Tusen takk, igjen, for den gode og viktige jobben dere gjør hver dag!

Her følger informasjon om: 
1.    Apotek 1 har endret rutiner for A- og B-preparater utenom multidose.
2.    Vi trenger flere nullhjemler, og ønsker innspill dersom du har forslag til tiltak. 
3.    Hjemmesiden for fastleger er oppdatert og inneholder nyttig informasjon: Informasjon til fastleger | Drammen kommune. 
4.    Kommunen har gode kurs og undervisningstilbud som kan være nyttige for pasientene deres
5.    Minner om blodprøvetjenesten og muligheten for å koble på fagteam ved allmennsykepleier (AKS), kreftkoordinator eller hukommelsesteam
6.    Eksterne kurs og seminar: Bergfløttseminaret med tema psykose og autisme 22.5 kl. 9-15. 


1.    Ordinasjonskortet vil ikke være gyldig som resept for A/B-preparater utenfor multidose.
Etter endring av Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm kreves det e-resepter for ekspedering av A/B preparater som er oppført under annet fast og ved behov på ordinasjonskortet. 
Ordinasjonskort for papirmultidose er ikke gyldig som grunnlag for utlevering av A/B-preparater. Apoteket vil trenger e-resepter for å levere ut denne typen preparater. 
       
Alle HSP/bolig kunder til Apotek 1 er informert om endringen gjennom bestillingsløsningen Pasientnett:

 

2.    Vi trenger flere nullhjemler.
Fra 2022 har vi opprettet 7 nye fastlegeavtaler i kommunen: 4 kommunale fastleger på fastlegekontor som ellers er næringsdrivende, og 3 nullhjemler tilknyttet nyopprettede Torget helsesenter. Likevel trenger vi flere fastlegeavtaler for å oppnå målet om å ha listeplasser til 105% av kommunens innbyggere. Det er behov for i overkant av 5000 listeplasser; altså om lag 5 fastlegeavtaler til, slik situasjonen er nå. 

Kommunen tilbyr etableringstilskudd, informert om i e- post 13.02-24: 
For legesenter som får opprettet ny 0-hjemmmel, gjelder følgende kriterier:
•    Tilskudd gis etterskuddsvis med bakgrunn i dokumenterte investeringer gjort for å starte 0-hjemmelen, f.eks. ombygging, innkjøp av utstyr. Det forutsettes at tilskuddet medfører redusert betaling for inntredende lege.
•    Tilskuddet er begrenset oppad til 100 000 kr per 0-hjemmel

Ta kontakt dersom du har ideer eller innspill; eventuelt ønsker dialog om opprettelse av nullhjemmel på ditt fastlegekontor. 

3.    Hjemmesiden for fastleger er oppdatert og inneholder nyttig informasjon: Informasjon til fastleger | Drammen kommune. Se særlig under «samhandling med andre tjenester» og «kommunale tilbud». Nyhetsmailer fra og med januar i år ligger også på denne siden. Gi gjerne tilbakemelding om det er informasjon du savner på siden. Vi oppdaterer den fortløpende. 

4.    Kommunen har gode kurs og undervisningstilbud som kan være nyttige for pasientene deres. 

Vi ønsker særlig å gjøre oppmerksom på IMR kurs for personer med alvorlig psykiatrisk sykdom (inkludert psykisk sykdom som medfører lav funksjon) og som har tilknytning til DPS og/ eller kommunens virksomhet for psykisk helse, rus og avhengighet (PHRA). Vedlagt er en brosjyre med informasjon til pasienter. Det starter en ny gruppe til høsten. Pasientene vil få en forsamtale, og har ukentlige møter gjennom ca. et år. Pasientene må henvises til DPS dersom de ønsker kurset. Fordi pasienten i de fleste tilfeller vil være godt kjent i spesialisthelsetjenesten, er det vanligvis ikke behov for omfattende informasjon i henvisningen. 

5.    Kommunen tilbyr både blodprøvetaking i hjemmet for pasienter som ikke kan, eller det er svært krevende for, å komme seg til fastlegen: 
    Fastlegen må skrive ut papirrekvisisjon, eller rekvirere i DIPS Interactor og skrive ut etikettene. Konvolutter med rekvisisjoner kan leveres ansatt fra sykehusets budtjeneste som henter prøver på alle fastlegekontor. Budet leverer videre til prøvetakingstjenesten. Se vedlegg for detaljer. 
Husk at allmennsykepleier (AKS) i fagteam kan kobles på der det er behov, slik som hos skrøpelige eldre eller kronisk syke med sammensatte behov som har vanskelig for å komme seg til fastlege. Disse kobles på ved å sende PLO melding til sykepleietjenesten for de som allerede har oppfølging, eller til saksbehandling for de som ikke har hjemmesykepleie allerede. Kreftkoordinator og hukommelsesteam er også i fagteamet. Se vedlegg for mer informasjon. 


6.    Eksterne kurs og seminarer: 
    SKIL har gode emnekurs som gjennomføres i smågruppe og bidrar direkte i forbedring av egen praksis. Særlig anbefaler vi kurset om legemiddelgjennomgang: https://www.skilnet.no/skilkurs/legemiddelgjennomgang-lmg/
    Bergfløttseminaret med tema psykose og autisme 22.5 kl. 9-15. Se vedlegg for detaljer. Her er det faglig nyttig innhold, men det gir ikke tellende kurspoeng.