Til fastleger mai 2024

Hei alle fastleger og fastlegevikarer i Drammen, 
Håper dere har hatt muligheter til å nyte finværet siste uken; og at dere står godt i de siste ukene med normale arbeidsuker før sommerferien. Vi vil benytte muligheten til å minne dere om viktigheten av å planlegge sommerferieavviklingen godt. Her følger nyttig informasjon om: 
•    Innføring av HPV hjemmetester- se vedlagt informasjonsskriv fra livmorhalsprogrammet.
•    Husk å planlegge for ferie-avvikling i EPJ
•    Digital hjemmeoppfølging: Har du pasienter med alvorlig kronisk sykdom, og kan ha nytte av tilbudet?  
•    Tilgang til journaldokumenter via kjernejournal
•    Informasjonsdeling med fastleger i Drammen 
•    Gradert sykemelding- en liten påminnelse
•    Informasjonskampanje til innbyggere i Drammen 


Innføring av HPV hjemmetester
Alle fastlegekontor i kommunen vil i løpet av de neste ukene motta HPV hjemmetester og vedlagt informasjonsskriv. Målgruppen for prøvene er kvinner og andre med livmorhals over 25 år, som ikke tar livmorhalsprøver grunnet fysiske, psykiske eller kulturelle utfordringer med gynekologisk undersøkelse (GU). Dette kan for eksempel være pasienter som har blitt utsatt for vold eller seksuelt traume, har funksjonshemninger, er omskåret eller har andre utfordringer med å gjennomføre en GU. Se vedlegg for mer informasjon fra livmorhalsprogrammet. 

Planlegg for ferieavvikling i EPJ
Helsenorge anbefaler at det legges ut en melding for pasienter som forklarer ferieavvikling. Dette er for å unngå at det skal bli noen misforståelser angående ferieavvikling, og mindre tilgang på funksjoner på Helsenorge. Eksempel på en slik melding er “I en periode vil det være mindre tilgjengelige funksjoner på Helsenorge grunnet ferieavvikling på legekontoret.” 
Veileder for tilpasning av informasjonstekster finner du her.

Om digital hjemmeoppfølging
Har du pasienter som kan være aktuelle for dette: send en PLO-melding til Drammen-saksbehandling. 

Mer om tjenesten:
Digital hjemmeoppfølging er et tilbud som legger til rette for medisinsk oppfølging via en app, Dialogg, på egen mobil eller nettbrett der pasienten er. Ved hjelp av enkelt måleutstyr og oppgaver kan pasienten selv følge opp egen helse og motta veiledning fra helsefaglig personell etter behov.
Målgruppen er pasienter med alvorlige kroniske sykdommer som lungesykdom, hjertesvikt, diabetes eller kreft som har behov for oppfølging. De må være kognitivt velfungerende og være i stand til å ta ansvar for egen helse med veiledning fra helsepersonell. Digital hjemmeoppfølging har som mål å øke pasientenes kompetanse om egen helse, gi økt trygghet og livskvalitet. Digital hjemmeoppfølging kan bidra til å unngå alvorlig forverring av sykdom, innleggelse i sykehus og økt behov for helse og omsorgstjenester. 
Tjenesten tildeles av kommunen: Fastleger som har pasienter de tenker kan være aktuelle, sender en PLO melding til Drammen-saksbehandling.
Fastlege:
-    legger føringer for hvilke målinger som skal tas, hyppighet på målinger, grenseverdier og annet innhold i pasientens egenbehandlingsplan. Egenbehandlingsplanen er en systematisering og skriftliggjøring av de råd pasienten får for å følge opp egen helse hjemme. Det vil foreligge standardiserte, men fleksible maler for egenbehandlingsplan hos oppfølgingstjenesten.
-    kan få tilgang til løsningen for å se målinger, egenbehandlingsplan etc. dersom de ønsker. De vil da bli bedt om å oppgi fødsels- og personnr. for å få tilgang.
Oppfølgingstjenesten i Drammen er bemannet med sykepleiere og de vil følge opp pasientene opptil to dager per uke.
Det er nå 4 pasienter som har digital hjemmeoppfølging i Drammen og vi ønsker flere brukere for at tjenesten skal gi gevinster.

Tilgang til journaldokumenter i kjernejournal: 
Hvis ditt fastlegekontor ikke har tilgang, kan du bestille det her: Deling av pasientens journaldokumenter gjennom Kjernejournal - Norsk helsenett (nhn.no)

Det er følgende journaldokumenter du per nå kan få tilgang til via kjernejournal. Dette gjelder: 
-    Epikriser og sammenfatninger (ubegrenset tilbake)
-    Radiologibeskrivelser (fem år tilbake i tid) 
-    Henvisninger (ett år tilbake i tid)
-    Prøvesvar (ett år tilbake i tid) 
Informasjonskampanje til innbyggere i Drammen
Helsepersonellkommisjonen forteller oss at det fremover vil bli mindre tilgang på helsepersonell, samtidig som befolkningsutviklingen gjør at vi får stadig flere eldre. Derfor jobber vi med å tilpasse tjenestene i kommunen, og samtidig sørge for god informasjon til befolkningen. Innbyggere oppfordres til å planlegge og ta ansvar for egen helse og framtid. Vedlagt er informasjonsplakat som kan deles på skjerm i venterommet. Dere kan også få plakat som kan henges opp dersom dere ønsker det. 

Graderte sykemeldinger
Husk at graderte sykemeldinger først og fremst gjelder arbeidsoppgaver. Dersom en ansatt vil bruke lengre tid per arbeidsoppgave, og dermed kun får gjennomført 50% av sine normale arbeidsoppgaver ved full tilstedeværelse på jobb, gir det rett til 50% sykemelding. Les mer i helsedirektoratets veileder for sykemeldinger: Sykmelderveileder - Helsedirektoratet (se særlig pkt. 6.1 «gradert sykemelding»)

Tilgang til informasjon til fastleger
Minner om fastlegenes hjemmeside som stadig utvides med mer nyttig informasjon: Til fastleger i Drammen | Drammen kommune
Vi jobber også med å opprette en gruppe i Teams der dere kan få tilgang til oppdaterte telefonnumre til hjemmesykepleiebaser og annen informasjon som ikke kan deles med andre innbyggere. Dere vil motta invitasjon i e- post. Fint om dere forsøker å akseptere invitasjonen, og gir tilbakemelding dersom dere ikke får tilgang.