Meldeplikt for virksomheter med aktivitet som kan påvirke helsen

Ved etablering eller vesentlige endringer av noen typer virksomhet kreves melding eller godkjenning

Alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu.

Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

  • Ta kontakt for mer informasjon

Campingplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern hvor det er et overordnet mål at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke medfører helseskade eller ulempe.

Dusjanlegg kan innebære risiko for spredning av legionella. For mer informasjon om risikovurdering, rengjøring og desinfeksjon, viser vi til folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte.

  • Ta kontakt for mer informasjon

Alle virksomheter som jobber med behandling og pleie av hår (også barbering) eller av hud er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Lokalene skal være utformet og innredet slik at de er rengjøringsvennlige. Oppbevaring, rengjøring og desinfeksjon av utstyr, samt selve utførelsen av jobben skal skje på en hygienisk betryggende/tilfredsstillende måte

  • Ta kontakt for mer informasjon

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Kommuneoverlegen fører tilsyn etter Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften). Forskriften har som formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Alle solstudioeiere og forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Alle virksomheter som driver med tatovering og hulltaking er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskriften stiller en rekke hygieniske krav i forhold til lokalene, benyttet utstyr og selve utførelsen slik at en forebygger overføring av smittsomme sykdommer.

  • Ta kontakt for mer informasjon