Støy og støytillatelse

Bygge og anleggsstøy i Drammen

Plaget av støy?

Ta kontakt med de som støyer. Når du ikke frem, kan vi i enkelte saker være behjelpelig. Send skriftlig henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsaktivitet)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg

Vedlikeholdsarbeider som ikke krever tillatelse

Enkelte vedlikeholdsarbeider er ikke søknadspliktig etter regelverket om bygg- og anleggsstøy, og krever dermed ingen tillatelse.

  • Vedlikehold av veianlegg eller jernbanespor regnes som vedlikeholdsarbeider. Dette gjelder arbeid som er av samfunnsnyttig karakter, som ikke er på samme sted og berører beboere mer enn 2 netter
  • Arbeid som ikke lar seg gjennomføre på dagtid på grunn av vanskeligheten med å stenge hovedveier på dagtid, togtetthet på jernbanen og fulle parkeringsplasser på dagtid.

Vedlikeholdsarbeider  innebærer at virksomheter og eiendommer må sørge for lavest mulig støynivå og mest mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene.

Dette innebærer:

  • at entreprenøren må benytte de mest støysvake metoder/maskiner som er tilgjengelig
  • at arbeidet gjennomføres slik at sjenansen for naboer blir minst mulig
  • at berørte naboer skal varsles skriftlig

forskrift om miljørettet helsevern §9a