Oppfølgingstjenester

Psykisk helse- og rusarbeid har oppfølgingstilbud til personer med rusproblem, psykiske helseplager eller en kombinasjon av dette. Pårørende er også velkommen til å ta kontakt.

Etter kartlegging av behovet, vil vi i samarbeid med brukeren selv finne den mest hensiktsmessige oppfølgingen. Dette kan være gruppetilbud, kurs, individuell oppfølging, anbefaling om aktivitetssenter, henvisning videre eller annet.

For å kunne tilby mest mulig effektiv hjelp, blir det lagt vekt på å finne brukerens målsetting og motivasjon.
Det kan lages vedtak på tjenester dersom de skal vare over tid. Bruker skal i størst mulig grad involveres i utformingen av vedtaket. Vi kan også sette bruker i kontakt med ulike tilbud som ellers finnes i kommunen.

Vi har oppfølgingsansvar for gravide rusavhengige. Dersom bruker har omsorgsansvar for mindreårige barn eller har mindreårige søsken, har vi plikt til å gi informasjon, veiledning og eventuell nødvendig oppfølging for å ivareta barnet på best mulig måte.

Tilbudet

 • Kurs eller gruppetilbud
 • Individuell oppfølging. Det kan være samtaler med målrettet fokus mot de målene brukeren setter seg, tilbakefallsforebyggende samtaler, boveiledning eller annet. Pårørende kan involveres i oppfølgingen dersom bruker samtykker og det oppleves hjelpsomt.
 • Samarbeid med  Tjenestetildeling og koordinerende enhet for å gjøre gode vedtak
 • Dokumentasjon til fastlegen som hjelp til videre henvisninger
 • Henvisning til avgiftning, samtaler ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller rusbehandling i spesialisthelsetjenesten
 • Oppfølging før, under og etter innleggelser i spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med brukerne for å planlegge et godt ettervern etter innleggelse eller soning
 • Koordinering av individuell plan
 • Egen, dedikert jobbspesialist kan bistå med å skaffe og beholde ordinært, lønnet arbeid
 • Henvisning og oppfølging av brukere under legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Vurdere bruk av tvangstiltak etter helse- og omsorgstjenestelovens §§ 10-2 og 10-3

Lenker