Drammen kommunes kunstnerstipend

Drammen kommunes kunstnerstipend kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere. Kommunekunstneren skal være et godt forbilde og talsperson for sitt kunstfelt. Ordningen skal gi profesjonelle kunstnere mulighet for egenutvikling, gjennom å hente inspirasjon og kompetanse til eget kunstnerisk virke. Drammen kommunes kunstnerstipend er på 100 000 kroner. Drammen kommunes stipendordninger skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet.

Ny søknadsfrist: 15. februar 2024

Hvem kan søke

 • Stipendet kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere innen alle kunstarter. Det forutsettes at søkere dokumenterer et høyt profesjonelt nivå innenfor sitt kunstuttrykk.
 • Det forutsettes at søkere er registrert i folkeregisteret i Drammen, og at de har sin faste arbeidsplass i kommunen.

Krav til søknaden

 • Søknaden skal beskrive hvordan stipendet kan bidra til kunstnerisk utvikling.
 • Prosjektbeskrivelsen som følger søknaden, skal gi et utførlig innblikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet.
 • CV og dokumentasjon av kunstnerisk arbeid skal følge søknaden som vedlegg.

Saksbehandling

 • Det oppnevnes en jurymedsyv medlemmer. To medlemmer velges fraHovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet, tre oppnevnes av Drammen Kulturråd og to saksbehandlere med kunstfaglig bakgrunn deltar fra administrasjonen.Juryenoppnevnes forvalgperioden.
 • Stipendet for årets kommunekunstner tildeles av juryen etter innkomne søknader.
 • Administrasjonen har ansvaret for saksbehandling og tilrettelegging av det praktiske rundt kunstnerstipendet. Kommunen foretar en formell utdeling av kunstnerstipendet.
 • Mottaker av kunstnerstipendetfår tittelen “Årets kommunekunstner -Drammen kommune” og årstall. Man kan kun bli “Årets kommunekunstner -Drammen kommune” én gang.

Søknadsfrist og kunngjøring

Ordningen har søknadsfrist 15. februar og kunngjøres minst 4 uker før fristens utløp. Kulturstipendetannonseres bredt ut i ulike medier.

Rapportering

De som tildeles stipend må innen utgangen av året stipendet blir utbetalt, sende en kortfattet rapport om hva stipendet ble brukt til. Dersom stipendet ikke beløpet nyttes til det formål som er forutsetningen for tildelingen, kan stipendet kreves tilbakebetalt.

 • Rapporteringskjema
  Rapport sendes inn etter gjennomført prosjekt og før innsendelse av ny søknad til kommunen.

Vinnere av Drammen kommunes kunstnerstipend:

 • 2021: Birgitte Stærnes