Drammen kommunes kulturstipend

Drammen kommunes stipendordninger skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Drammen kommunes kulturstipend har som formål å løfte fram og på den måten motivere unge eller nye utøvere innenfor alle estetiske disipliner. Kulturstipendet er ment å skulle inspirere til videre innsats for kulturlivet i Drammen kommune. Kulturstipendet er på 40 000 kroner, og tildeles av juryen etter innkomne søknader.

Søknadsfrist 15. februar 2024.

Målgruppe:

Drammen kommunes kulturstipend kan tildeles en person, en gruppe eller en kulturaktør. Utøveren/e kan få tildelt stipendet selv om man er under utdanning innenfor alle disipliner av estetiske fag.

Søknaden må inneholde:

  • Opplysninger om navn, alder, adresse, botid i kommunen, fagområde, utdannelse, fremtidsplaner, hva stipendiet skal nyttes til.
  • Oppgave over vedkommendes formue og inntekt.
  • Dokumentasjon vedrørende utdannelse med tilknytning til kunst- og kulturområdet vedlegges.

Saksbehandling:

  • Det oppnevnes en jury med syv medlemmer, fire velges fra Hovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet og tre velges fra Drammen Kulturråd. Juryen oppnevnes for valgperioden. 
  • Kommunen foretar en formell utdeling av kulturstipendet på egnet sted.
  • Kulturstipendet kan kun mottas én gang.
  • Administrasjonen har ansvaret for saksbehandling og tilrettelegging av det praktiske rundt kulturstipendet.
  • Ordningen har søknadsfrist 15. februar og kunngjøres minst 4 uker før fristens utløp. Kulturstipendet annonseres bredt ut i ulike medier.

Rapportering:

De som tildeles stipend må innen utgangen av året stipendet blir utbetalt, sende en kortfattet rapport om hva stipendet ble brukt til. Dersom stipendet ikke benyttes til det formål som er forutsetningen for tildelingen, kan stipendet kreves tilbakebetalt.

Vinnere av Drammen kommunes kulturstipend:

2021: Katinka Nilssen
2020: Christian Lychegaard Halvorsen