Nedre Eiker byggeskikkpris

Byggeskikkprisen er en hederspris for bebyggelse som gjennom sin utforming, og sitt samspill med sted og miljø, kan bidra til å heve kvaliteten på den allmenne byggeskikk.

Prisen deles ut annet hvert år, og skal være kr 5 000 samt en plakett med innskrift som skal settes på det bygget som har fått prisen.

Byggeskikkprisen annonseres i lokalpressen i mars annet hvert år, hvor det oppfordres til å komme med forslag til priskandidater. Hvem som helst kan komme med forslag. 

  • Prisen bør først og fremst gis til nybygg som kan stå som gode eksempler som viser veien framover, men eldre bebyggelse som rustes opp for å tilfredsstille dagens behov ved ombygging og påbygging kan også vurderes.
  • Bebyggelsen vurderes til enhver tid ut fra dagens behov og muligheter. De bygg som vurderes må ha en høy standard i seg selv, og i forhold til omgivelsene.
  • Som kandidater kan alle typer bygg og anlegg vurderes: Boliger, institusjoner, næringsbygg og tekniske anlegg med omliggende utearealer.
  • Fredede bygninger og bygninger som er restaurert i samsvar med offentlige pålegg utfra antikvariske kriterier, bør bare unntaksvis komme i betraktning.

Juryen skal prioritere prosjekter som kan tjene som inspirasjonskilde eller veiledning til løsning av bygningsmessige og arkitektoniske problemer som er vanlige i distriktet.

Juryen skal bestå av 2 representanter fra utvalg for Tekniske tjenester, representant fra utvalg for Kultur, idrett og frivillighet, 1 uavhengig sivilarkitekt med faglig kompetanse samt 1 person med historisk/antikvarisk kompetanse, 1 representant fra administrasjonen (Avdeling Kunst og kulturarv) fungerer som sekretær for juryen.

Juryen skal besiktige de aktuelle bygg som er foreslått, eller som juryen selv vil vurdere. Ved prisutdelingen skal det foreligge en skriftlig begrunnelse for valg av prisvinner.

Juryens beslutning kan ikke overprøves av andre.

Nye retningslinjer ang denne ordningen kommer.