Studentråd i Drammen

Studentrådet har vært i drift siden november 2021. Evaluerte vedtekter for rådet ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2022.

§ 1. Formål

Studentrådet i Drammen er et rådgivende organ. Rådet skal:

 • sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem
 • jobbe for at Drammen skal bli en god vertskommune for studenter
 • bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen.

§ 2. Valg og sammensetning

Rådet velges slik:

 • Studentrådet har 9 faste representanter.
 • Studentrådets studentrepresentanter skal tilhøre USN – studiested Drammen.
 • Folkevalgte kan ikke velges som ordinære representanter i studentrådet.
 • Studentrepresentantene fungerer som valgkomite.
 • Det velges 3 vararepresentanter for studentene fra USN – studiested Drammen. Disse står på en nummerert varaliste.
 • Kommunestyret velger tre politiske representanter, fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer. Det velges personlig varamedlem for hvert medlem. Rådet velger selv leder og nestleder.

§ 3. Funksjonsperiode

 • Medlemmene av studentrådet velges med funksjonsperiode tilsvarende ett år.
 • Medlemmer i rådet kan gjenvelges dersom de fortsatt er studenter ved USN.
 • Minimum 2 stk. fra studentrepresentanter bør ha 2 års funksjonsperiode for lettere overgang og kontinuitet i rådet.

§ 4. Ansvars- og saksområder

 • Rådet inviteres til å medvirke i prosesser med betydning for kommunens studenter. Rådet kan av eget tiltak ta opp saker som angår studenter. Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.
 • Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer gjelder for rådets arbeid i den grad det er hensiktsmessig. Rådet har ingen beslutningsmyndighet, og skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

§ 5. Avstemming

Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 6. Sekretariat

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.

§ 7. Møtefrekvens

Møtene i studentrådet sees i sammenheng med møter i de lovpålagte rådene. Møtene i studentrådet sees i sammenheng med møter i de lovpålagte rådene. Det gjennomføres like mange møter som i de lovpålagte rådene.

§ 8. Årsmelding

Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret.

§ 9. Talerett

Studentrådet har inntil 5 minutters taletid i starten av hovedutvalgsmøter, formannskapsmøter og kommunestyremøter, dette til de uttalelser/saker fra rådet som skal behandles i møtet.

§ 10. Godtgjøring

Studentrådets medlemmer mottar møtegodtgjørelse i samsvar med øvrige råd og utvalg.

§ 11. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft fra vedtaksdato i kommunestyret. Reglementet kan endres av kommunestyret selv. Rådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret gjør endringer i reglementet.