Tilskudd til festivaler og større arrangementer (3 år)

Behandlingen av 3 årig støtte er nå vedtatt i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet for perioden 2022-24.

Drammen kommunes festivalstøtte skal være et middel for et skape et allsidig kunst- og kulturliv i hele kommunen og bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av innenfor hele bredden av kunstuttrykk som for eksempel film, teater, musikk, visuell kunst og dans. Man kan søke på ordningen i inntil 3 år.

Neste søknadsfrist for denne ordningen vil bli utlyst i 2024.

Rapporteringsfrist er 15. oktober 2023.

Formål:

 • Formålet er å gjøre bredden av kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for alle.
 • Stimulere til nye former for formidling og programmering og ha en bredde av tilbud som også bidrar til kulturelt mangfold og inkludering.
 • Festivalen skal fremme produksjon og formidling av kunst- og kulturuttrykk med høy kvalitet, også for barn og unge.

Målgruppe/hvem kan søke:

 • Kulturaktører, lag og foreninger med bosted eller drift i Drammen kommune.

Kriterier:

 • Festivalen skal være organisert med et styre som har ansvar for program og økonomi.
 • Festivalen må være av minimum to dagers varighet og omfatte flere ulike arrangement.
 • Festivalen må ha en miljøprofil og en miljøplan som legges ved søknaden.
 • Festivaler som tildeles støtte inngår en intensjonsavtale med kommunen. Intensjonsavtalen trengs i en videre søknadsprosess for å kunne motta støtte fra andre støtteordninger.
 • Støtte kan kun gis til festivaler som er forankret og gjennomføres i Drammen kommune, og ordningen skal bidra til at det skapes både fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
 • Det kan søkes om festivalstøtte for tre år. Søknader behandles politisk i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.
 • Det forutsettes at festivalen har blitt gjennomført i kommunen i minst tre år før første søknads år av denne ordningen.
 • Ved tildeling av festivalstøtte vil kommunen legge vekt på kunstnerisk utvikling, samt festivalens forankring i kommunen og i regionen.
 • Ved annonsering skal det opplyses at arrangementet er støttet av Drammen kommune
 • I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.

Søknaden skal inneholde:

 • Budsjett som viser utgifter og inntekter
 • Beskrivelse av prosjektet/arrangementet
 • En miljøplan som legges ved søknaden

Søknadsfrist og kunngjøring:

 • Søknadsfrist er 15. oktober for påfølgende år.
 • Søknader må være levert innen fristen. Ufullstendige søknader vurderes ikke.
 • Kunngjøring skjer senest 4 uker før søknadsfristen. Kunngjøring skjer med forbehold om at det avsettes midler til formålet i budsjettet.

Økonomisk ramme:

Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak. Rapport og regnskap skal leveres for hvert år.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.