Ekstra tilskuddsmidler til samarbeidsavtaler i helse, sosial og omsorg

Kommunen ønsker flere samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner, lag og foreninger, samt å styrke de eksiterende avtalene. Prosjekter/enkelttiltak/aktiviteter som søkes tilskudd til, skal bidra til å stimulere og fremme samfunnsdeltakelse, fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn og/eller motvirke inaktivitet og ensomhet blant eldre hjemmeboende bosatt i Drammen kommune.

Tilskuddet kan brukes til:

 • Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som er lavterskel og ikke av kommersiell art.
 • Eksempler: lokale tiltak og aktiviteter som bidrar til at hjemmeboende eldre har mulighet til å delta i felleskap, aktiviteter og møteplasser i lokalsamfunnet i regi av frivillig virksomhet.
 • Tiltakene kan omfatte fysiske aktiviteter, kulturelle opplevelser, hobbyvirksomhet og opplæring i praktiske ferdigheter som kan komme hjemmeboende eldre til nytte.

Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er hjemmeboende eldre bosatt i Drammen kommune.

Hvem kan søke?

 • Det er kun frivillige organisasjoner, lag og foreninger registrert i Frivillighetsregistret som kan motta tilskudd over denne ordningen.
 • Det innebærer at søkere må ha en samarbeidsavtale med kommunen eller ønsker å inngå samarbeidsavtale med kommunen.
 • Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig arbeid på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Tildelingskriterier

 • Kommunens «Retningslinjer for tiltak med helse- og sosialformål for ideelle og frivillige lag og foreninger» er gjeldende for søknadsbehandling.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av samarbeid med kommunen og/eller andre frivillige organisasjoner. Eksisterende samarbeidsavtaler må legges ved søknadene.
 • Tilskuddsmottakere skal ha tilhørighet i og aktiviteten skal finne sted i kommunen, men unntak kan gjøres dersom det kommer målgruppen til gode.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvordan målgruppe rekrutteres til prosjektet/tiltaket.
 • Søknaden må inneholde en realistisk fremdriftsplan. Rask oppstart av aktiviteter vektlegges.
 • Søknaden må inneholde et budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets/tiltakets aktiviteter.
 • For søknad om videreføring og videreutvikling av tiltak det tidligere er gitt tilskudd til, vektlegges resultater fra foregående år.
 • Søknaden må sendes via digitalt skjema på kommunens nettsider.
 • Søknader om ekstramidler må leveres innen søknadsfristen. Søknader som kommer etter fristen, blir ikke behandlet.
 • Ufullstendige søknader behandles ikke. Søkere må sette seg godt i kriteriene for tildeling og oppgi fullstendig informasjon ved en søknad.
 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt ut og vilkårene er akseptert.

Tilskuddet dekker IKKE:

 • Investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene, lag og foreningene
 • Konferanser, seminarer og lignende

Kontroll

 • Drammen kommune har rett til å gjennomføre kontroll etter behov.
 • Ved vesentlige endringer i prosjektet, tiltak eller aktivitet skal kommunen orienteres. Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med søknaden, kan kommunen kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet.

Klageadgang

Beslutningen er ikke et enkeltvedtak og det er derfor ikke klagerett i henhold til Forvaltningsloven, kapittel 6.