Retningslinjer for tiltak med helse- og sosialformål for ideelle og frivillige lag og foreninger

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for gjennomføring av de til enhver tid gjeldene politiske føringer for kommunens arbeid innen helse, sosial og omsorgsfeltet. Mål for ordningen kan derfor justeres før den årlige utlysningen, som kunngjøres på kommunens hjemmeside. Regelverket for ordningen skal bidra til forutsigbarhet og åpenhet i tildelingen av årlige tilskuddsmidler til ideelle og frivillige lag og foreninger.

(Vedtatt av hovedutvalget for helse, sosial og omsorg den 15.10.2020)

Målgrupppe

Denne tilskuddsordningen retter seg mot innbyggere over 18 år.
Tilskudd tildeles for ett år av gangen. Samlet tilskuddsramme er i henhold til vedtatte, årlige økonomiske rammer.

Hvem kan søke

Frivillige og ideelle organisasjoner. Det skal fremgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

Mål for ordningen

 • Forbedringsarbeid som skal sikre best mulige levekår for innbyggere i Drammen er ett av kommunens satsingsområder.
 • Gjennom tilskuddsordningen ønsker kommunen å samarbeide med ideelle og frivillige lag og foreninger om inkluderingsarbeid, å motvirke utenforskap og å styrke den enkelte innbyggers mulighet til samfunnsdeltakelse og opplevelse av fellesskap.
 • Formålet med ordningen er å støtte opp om ideelle eller frivillige virksomheter som driver aktivitets- og oppfølgingstilbud til voksne innbyggere som har helsemessige og/eller sosiale utfordringer. Tiltakene kan bidra til økt kompetanse om egen helsesituasjon og samvær med andre som er i tilsvarende situasjon. Tiltakene det gis støtte til skal komme i tillegg til kommunale tjenester og skal bidra til et større mangfold i samfunnets samlede innsats overfor målgruppene.

Målgruppe for ordningen

Voksne innbyggere i Drammen kommune, som har helsemessige og/eller sosiale utfordringer som gjør at de har et lite sosialt nettverk, er utsatt for å føle utenforskap og/eller som ønsker mer samvær med andre i samme situasjon som de selv.

Kriterier for måloppnåelse

Drammen kommune prioriterer søknadene på grunnlag av de opplysninger som er gitt i søknaden, inkludert beskrivelse av tiltaket/tiltakene. For søknad om videreføring av tiltak det tidligere er gitt tilskudd til, vektlegges resultater fra foregående år.

1: Vurdering og vekting 45 %:

 • Formål og målsetting
 • Antall personer tiltaket retter seg mot.
 • Omfang Hvor mange aktiviteter planlegges?
 • Brukerinformasjon om tiltaket.
 • Tilgjengelighet I hvilken grad tiltaket er åpent for alle i målgruppen for ordningen, eller eventuelt for spisset målgruppe
 • Bemanning og kompetanse
 • Frivillighet
 • Supplement/mangfold

2: Vurdering og vekting 45 %:

 • Forventede resultater 
 • Forankring og behov 
 • Brukermedvirkning og brukertilfredshet 

3: Vurdering og vekting 10 %:

 • Klart og presist budsjett
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktivitetene

Tildelingskriterier

 • Den totale tilskuddsrammen fastsettes av kommunestyret i den årlige budsjettbehandlingen. Støtte gis for ett år av gangen.
 • Tiltak som strekker seg over flere år, og som kan dokumentere gode resultater, vil bli prioritert.
 • Søker må forplikte seg til å bidra med minimum 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering/frivillig innsats. Egenfinansiering/frivillig innsats skal fremgå av budsjett og regnskap.
 • Drammen kommune prioriterer på grunnlag av en faglig vurdering av opplysninger gitt i søknaden, beskrivelse av tiltaket sett opp mot kriteriene for måloppnåelse og det totale antallet søknader sett i forhold til tilgjengelig budsjettramme.
 • Det legges vekt på at søkeren og tiltaket bidrar til inkluderingsarbeid, å motvirke utenforskap og å styrke den enkelte innbyggers mulighet til samfunnsdeltakelse og opplevelse av fellesskap for voksne innbyggere som har helsemessige og/eller sosiale utfordringer. Det skal være etablert et system for brukermedvirkning.

Søknadsbehandling

 • Tilskuddsordningen kunngjøres årlig på Drammen kommunes nettsider, i oktober måned.
 • I kunngjøringen inviteres det til informasjonsmøte for aktuelle søkere til ordningen. Hensikten med dette møtet er å informere om ordningen og de kriterier som gjelder, samt å gi råd og veiledning til utfylling.
 • Søknadsfrist er 10.november.
 • Det søkes elektronisk via kommunes nettsider. For søknader som gjelder videreføring av tiltak skal søknaden vedlegges en statusrapport.
 • Innstilling om avgjørelse/vedtak skal fremmes av rådmannen og godkjennes av Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg i det første møtet i året.
 • Vedtaksbrev sendes innen 1. mars.

Klageadgang

Beslutningen er ikke et enkeltvedtak og det er derfor ikke klagerett i henhold til Forvaltningsloven, kapittel 6.

Regnskap og rapportering

 • Tilskuddsåret regnes fra 1.1 til 31.12.
 • Alle tilskuddsmottakere skal levere rapport med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med søknaden. Det skal rapporteres i egen mal som finnes på kommunens hjemmesider.
 • Rapporteringsfrist er 1. april påfølgende år.
 • For tilskudd på 100.000 kroner eller mer, skal regnskapet være kontrollert av ekstern regnskapskyndig/ revisor.
 • Kontrollutvalget i Drammen kommune har rett til å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller vilkårene for tilskudd. Som hovedregel foretar ikke kontrollutvalget undersøkelser når samlet tilskudd fra en og samme mottaker er 100.000 kroner eller mindre.