Tilskudd til helse og sosiale formål 2025

Frivillige lag og foreninger kan søke Drammen kommune om tilskudd. Tilskuddet skal brukes til å opprette tiltak for innbyggere i Drammen som har helsemessige eller sosiale utfordringer. Tilskuddet skal bidra til økt livskvalitet og egenmestring, samt fremme det frivillige engasjementet.

Hvem kan søke?

 • Frivillige lag og foreninger
 • Humanitære organisasjoner

Om midlene

 • Drammen kommune avklarer den totale rammen for økonomisk tilskudd til helse og sosiale formål i forbindelse med årlig vedtak i økonomiplan for helse, sosial og omsorg.
 • Kommunen fordeler midlene ut fra søknadens innhold, antall søknader og innenfor kommunes totalramme.
 • Drammen kommune tildeler tilskudd etter skjønnsmessig vurdering, og ut fra kriteriene under.
 • Tildelingen er ikke ment som full utgiftsdekning, men som et økonomisk bidrag. Har dere fått tildelt midler ett år, er det ingen garanti for at dere vil bli tildelt midler i neste periode.

Kriterier ved tildeling

Drammen kommune vektlegger:

 • Bidrar til økt livskvalitet og egenmestring.
 • Høy kompetanse i tilbudet.
 • God tilgjengelighet. Dette kan være lokalenes plassering, fremkommelighet og åpningstider.
 • Tiltak som bidrar til flere treffsteder og meningsfylte aktiviteter.

Frister og utbetalinger

 • Tilskudd utbetales etter møte i hovedutvalget i mars.
 • Informasjon om rapporteringsfrist og krav til rapportering står i tildelingsbrev.
 • Politiattest (dersom tilbudet gis til barn eller personer med psykisk utviklingshemning) må kunne dokumenteres ved etterspørsel.

Vedlegg til søknaden

 • Regnskap for siste år (unntak ved nyetablering). Dette skal være revisorgodkjent om regnskapet er over 100 000 kroner.
 • Dersom søknaden gjelder forlengelse av tiltak må dere legge ved rapport for forrige tilskuddsperiode.