De vanligste miljøgiftene i fjorden

Sjøbunnen i Drammensfjorden inneholder ulike miljøgifter.

Hvor er miljøgiftene?

Det blir stadig mindre miljøgifter i fjorden, men noen steder er det fortsatt for høye nivåer. Det er TBT som er den største utfordringen i Drammensfjorden. Den finnes overalt og noen steder er det veldig mye av den.

Under kan du se hvilke stoffer som er funnet i ulike områder i fjorden. Alle områdene er knyttet til tidligere industri, havnevirksomhet eller skipsverft.

Flyfoto som viser forekomst av miljøgifter i Drammensfjorden.
Bildet viser hvilke stoffer som er funnet i ulike områder av fjorden.

Miljøgiftene ligger på sjøbunnen, men der det er badestrender er det ryddet opp. Miljøgiftene er derfor ikke farlige for dem som bader.
Men dyrene påvirkes, og det anbefales derfor ikke å spise fisk fra Drammensfjorden.

Hvilke miljøgifter?

PCB – polyklorerte bifenyler

 • Kunstig fremstilt av mennesker.
 • Brytes sakte ned og hoper seg opp i naturen, også i dyr.
 • Totalforbudt i 1980.
 • Ble blant annet brukt i isolasjon, fugemasse, maling, lim og smøremidler.

PAH

 • Samlebetegnelse for mange stoffer, og kalles ofte tjærestoffer.
 • Dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale, som tre og olje.
 • Tilføres blant annet ved utslipp fra industri, kjøretøy og vedfyring.
 • Benzo(a)pyren er et av de mest skadelige PAH-stoffene.

Tungmetaller

 • Kvikksølv (Hg), kobber (Cu) og bly (Pb) er eksempler på tungmetaller vi finner i Drammensfjorden.
 • Tungmetaller er grunnstoffer og finnes i en viss mengde i naturen.
 • Tungmetallene er giftige, noen i svært liten mengde. 
 • Forurensning kan bidra til for mye tungmetaller i sjøbunnen.
 • Tilføres kan skje gjennom utslipp fra industri, veier og aktivitet i byer. 

TBT – tributyltinn (tinnorganiske forbindelser) 

 • Ble brukt på båter, for at ikke skjell og tang skulle feste seg. 
 • Er så giftig at det ble totalforbudt i 2008. 
 • Dessverre finner vi fortsatt mye av det i sjøbunnen. 

Hvis du vil lese mer om miljøgifter og hvor du kan finne dem kan du gå inn på Miljøstatus, som viser miljøets tilstand og utvikling i Norge: