Dette gjør vi for å bedre havbunnen

Ren Drammensfjord-programmet overvåker forurensningssituasjonen i sedimenter og i vannlevende organismer i fjorden. Siden Lier- og Drammenselva fører med seg store mengder slam, har tiltaket i fjorden til nå vært å kontrollere om dette slammet alene kan dekke over gammel forurensning.

Overvåkingen viser at fjorden er i ferd med å bli renere, og at slik naturlig tildekking kan ha en viss effekt, men det fungerer ikke like bra i alle områder. Noen delområder i fjorden har så høyt nivå av forurensning (spesielt av tinnorganiske forbindelser som tributyltinn (TBT)) at naturlig tildekking sannsynligvis ikke vil være nok for å forbedre tilstanden i sjøbunnen. Disse områdene kalles for "hotspots". Her må forurensningssituasjonen avklares og kartlegges før videre tiltak for opprydding blir aktuelt.

Overvåkingen fokuserer derfor nå på å avgrense disse områdene og innhente mer informasjon om strømforholdene i fjorden. Målet er å finne ut hvilke tiltak som vil være mest effektive også for disse områdene.