Renseanlegg for avløp

Kommunale avløpsrenseanlegg samler avløpsvann fra både husholdninger og virksomheter.

Inne på anlegget blir næringsstoffer og en del andre miljøbelastende stoffer renset ut. Vannet blir kontrollert både når det kommer inn og før det går ut igjen, slik at man kan vurdere rensegraden.

Men det er ikke alle stoffer som lett kan renses ut. Mange stoffer løses i vann, og kan ikke så lett felles ut igjen. Noen stoffer kan også ha så små og lette partikler at de ikke kan filtreres ut eller sedimenteres (synke til bunnen). Et eksempel på dette er mikroplast.

Helst skulle jo alle avløpsrenseanleggene bare kunnet rense alle stoffene, men dette kan altså være vanskelig. Selv om man kjenner til mulige metoder, kan de innebære å for eksempel tilføre kjemikalier som i seg selv blir et problem. Det kan også rett og slett bli så dyrt at det ikke er mulig å gjennomføre.

Det er imidlertid stadig forbedringer i renseprosessene, og mye kan gjøres med samdrift. Derfor planlegges det et stort, regionalt avløpsrenseanlegg i Drammen, for både Drammen, Lier og deler av Asker. Her skal rensegraden økes, slik at vannkvaliteten blir bedre.

For å kontrollere hvilken reell påvirkning utslippene fra avløp har på fjorden, gjennomføres det undersøkelser også i elvene og fjorden. Disse kalles resipientundersøkelser, og Lier og Drammen kommuner samarbeider om oppgaven, i noen sammenhenger med flere andre kommuner.

Du kan lese mer om driften til vann og avløpsetatene her: