Landbruksvei

Nybygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig og behandles av landbrukskontoret.

Landbruksveiforskriften (Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål) regulerer bygging og ombygging av veier med hovedformål landbruk (skogbruk, jordbruk, landbruksbygg ol.). Veibygging til andre formål (hytte, hus, annen næring, friluftsliv) behandles etter plan- og bygningsloven.

Oppgradering/utbedring av landbruksvei til bedre veiklasse iht. “Normaler for landbruksveier”, for eksempel fra enkel traktorvei til helårstraktorvei, eller fra traktorvei til bilveg, er søknadspliktig.

Hvordan søker du?

Søknadsskjema LDIR – 902 søknad om bygging av landbruksvei fylles ut og sendes til landbrukskontoret for Drammen. Sammen med kart med inntegnet tiltak og eventuelt dekningsområde. Normalt vil det også være behov for en nærmere beskrivelse av formålet med veien og hvordan den tjener helhetsløsningen i landbruket.

Les om ordningen og finn søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet.

Skogfond

Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier. Vedlikehold av traktorveier er det ikke anledning til å dekke med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveier inntil 4 kr/m.

Tilskudd til skogsbilveier

Tilskudd til nybygging og ombygging av skogsbilveier behandles av landbrukskontoret. Søknadsskjema LDIR – 903 Søknad om tilskudd til vegbygging sendes landbrukskontoret.