Regelverk for jordbruk

Hos Landbruksdirektoratet kan du lese mer om

Du kan også lese om boplikt og
konsesjon (tillatelse) til erverv (kjøp) av landbrukseiendom etter konsesjonsloven.

Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd etter § 3, § 4 og § 5 i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket, må ha gjødslingsplan. Se forskrift om gjødslingsplanlegging 

Formålet er å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer.

Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel.

Forskrift om plantevernmidler