Skogfond

Formålet med skogfondsordningen er å stimulere til investering i bærekraftig skogbruk.

Innbetaling og bruk

Ved salg av tømmer skal det settes av 4-40% av tømmerets bruttoverdi til skogfond. Skogfond kan med 85% skattefordel brukes til en del tiltak i skogen. For de fleste går det meste til planting og ungskogpleie. Skogfond kan også dekke forhåndsgodkjente utgifter til veier (ikke vedlikehold av traktorveier) og en rekke tiltak jfr. §11 i Forskrift om skogfond o.a. Tiltak og kostnad skal være skogbruksfaglig, økonomisk og økologisk forsvarlig.

Utbetaling av skogfond

Skogeier får utbetalt skogfond ved å fremme krav i “Skogfond på nett” eller på annen måte sende datert og undertegnet krav til landbrukskontoret. Kostnadsdokumentasjon, stedshenvisning og arealanslag/mengdeangivelse må oppgis. Presiser hvem utbetalingen skal til og om mva. skal utbetales. Hvis tiltaket er tilskuddsberettiget må det oppgis at skogeier ønsker dette. Skjema LDIR-909 kan benyttes.

Eget arbeid

Skogeier som selv utfører tiltak kan ta ut godtgjørelse for arbeidet fra skogfondet. Forslag til prising av eget arbeid:

  • Nyplanting: kr. 3,00 pr. plante (plantekjøpet kommer i tillegg)
  • Suppleringsplanting: 3,50-4,50 pr. plante.
  • Ungskogpleie: 200-350 kr/time, avhengig av effektivitet og kompetanse. Skal gjenspeile en fornuftig arealkostnad, ta gjerne kontakt med skogbrukssjefen i forkant av tiltaket hvis du er i tvil.
  • Maskinarbeid (graver og traktorredskap – grøfting og veiarbeid): 500-700 kr/time i effektiv bruk, avhengig av verdi på og hensiktsmessighet av traktor/maskin/utstyr

Stedshenvisning

Ved anmodning om utbetaling skal det gis en utvetydig stedshenvisning for de utførte tiltakene, for eksempel bestandsnummer fra skogbruksplan eller et kartvedlegg med markering av sted for tiltak.

Arealanslag / mengdeangivelse

Ved krav om utbetaling av skogfond for de fleste tiltak skal areal oppgis. Grøfterensk og veiarbeider angis i lengde (meter). Areal for hele bestand finnes i skogbruksplanen. Areal og lengde kan og enkelt måles i NIBIOs kartportaler Gårdskart og Kilden. Det er ofte hensiktsmessig å måle arealer og lengder med flyfoto som bakgrunn.

Merverdiavgift

Mva kan dekkes med skogfond, men gir ikke skattefordel. Dersom mva. ikke er nevnt i krav om utbetaling av skogfond, følger vi følgende hovedregler: 1) Dersom faktura bes refundert til skogeier, utbetales beløpet eksklusive mva., 2) Dersom faktura bes betalt til utsteder, utbetales beløpet inklusive mva.

Tynning

Underskudd ved tynning kan dekkes med skogfond og gir skattefordel. Ved krav om utbetaling av skogfond for underskudd ved tynning skal det følge et oppsett over utgifter og inntekter. Kostnader til forhåndsrydding før tynning kan også dekkes med skogfond.

Skogfond kan ikke brukes til:

  • Kjøp av maskiner, redskap og utstyr
  • Utgifter ifbm terreng- og veiskader etter hogst
  • Vedlikehold av traktorveier

Skogfond kan ikke brukes til kjøp av maskiner, redskap og utstyr, f.eks. motorsag, motorryddesag, verneutstyr, planteredskap, kvistsag/-napper, tømmerhenger, kantklipper og veiskrape.

Oppretting av terreng- eller veiskader som følge av hogst og utkjøring av tømmer anses som driftsutgifter, og kan ikke dekkes med skogfond.

Skogfond kan ikke brukes til å dekke kostnader med vedlikehold av traktorveier. Skogfond kan imidlertid brukes til kostnader med opprusting av traktorvei til høyere veiklasse etter forhåndsgodkjenning fra landbrukskontoret.

Frist

Krav om utbetaling fra skogfond skal sendes landbrukskontoret senest innen kalenderåret etter at investeringen ble gjort.
Frist for innmelding av krav for registrering i skogfondsregnskapet og utbetaling inneværende år er 1. desember.

Skogfond på nett

Via AltInn kan skogeier melde inn tiltak, og se saldo og detaljer for egen skogfondskonto tilbake til 1991 (avvirkning, tiltak, kr., m3, areal, m.m).