Satser drenering av jordbruksjord

Drenering av jordbruksjord, tiltak Tilskuddssats
1. Systematisk drenering Kr 4000/daa
2. Annen grøfting (usystematisk) Kr 61/meter (begrenset oppad til kr 4000/daa)

Retningslinjer

Tilskuddet kan innvilges både til eier eller leier av jordbruksareal som dreneres. 

For å få tilskudd er det krav om at:

  • tiltaket skal ikke være påbegynt før søknad er godkjent og tilskudd innvilget
  • jordbruksarealet skal være tidligere grøftet eller planert
  • søker er økonomisk ansvarlig for tiltaket
  • søker må ha plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette
  • tiltaket skal ikke medfører vesentlig skade for annen eiendom, naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Kontroll

Landbrukskontoret gjennomfører stedlig kontroll av tiltaket når det anses som nødvendig.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Gjennomførings-/rapporteringsfrist

På alle tilsagn på drenerings-tilskudd gis en frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet. Denne er på inntil tre år. Denne fristen er endelig og kan ikke forlenges. 

Det vises for øvrig til Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord og gjeldende rundskriv, samt kommunens nettside.