Statlige tilskuddsmidler i landbruket 2023-2026

Satser, prioriteringer og retningslinjer i Drammen kommune.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Prioritet 1: Bedring av vannkvalitet i vann og vassdrag

Tilskuddssats (av godkjent kostnadsoverslag)

 • Utbedring og supplering av mindre hydrotekniske anlegg (rørgater, kummer, grøfteutløp/inntak, avskjæringsgrøfter, etc.).
 • Etablering av fangdammer og våtmarker som rensetiltak.
 • Steinsetting langs bekke-/elveløp for å bedre vannmiljøet.
 • Etablering av vegetasjonssoner for å redusere skadelig virkning av erosjon og arealavrenning (i skråninger, fangdammer/våtmarker og langs vassdrag).
 • Graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende bekkelukkinger for å redusere erosjon og øke vannløpets selvrensingsevne. I spesielle tilfeller kan oppgradering av lukkede anlegg vurderes.
Inntil 70%
 • Kantskjøtsel langs elv
 • Tiltak mot avrenning fra veksthus – oppsamlingsanlegg, rensetiltak, mv. for å redusere avrenning.
Inntil 50%
 • Planlegging- og tilretteleggingsprosjekter som leder fram til konkrete tiltak for å forebygge avrenning/forurensing/erosjon til vassdrag.
Inntil 100%
Prioritet 2: Kulturlandskapstiltak og friluftsliv (istandsetting)*** Tilskuddssats (av godkjent kostnadsoverslag)
 • Rydding av kulturbeiter*
 • Inngjerding av kulturbeiter (fysiske gjerder eller innkjøp av Nofance**)
 • Turstier i jordbrukslandskapet (kanalisering utenom produksjonsarealer og tun) – etablering og istandsetting

*Målet er at ryddinga i etterkant skal klassifiseres som Innmarksbeite. Det forutsettes videre at arealet skal holdes åpent i minst 10 år.

**Sats NoFance - inntil 70% (inntil 50% av dyra i tiltaksområdet).

*** Støtte til årlige skjøtselstiltak i landbrukets kulturlandskap gis gjennom RMP-ordningen for Vestfold og Telemark fylke.

Inntil 50%
Prioritet 3: Restaurering av gamle gårdsmiljøer og bygninger (istandsetting av eksisterende verneverdige bygninger) * Tilskuddssats (av godkjent kostnadsoverslag)
 • Tilskuddet gis kun til tak og bærende konstruksjoner (grunnmur, reisverk, osv.) **

*i samråd med kulturmyndighetene i fylkeskommunen

** unntatt våningshus

Inntil 40%
Prioritet 4: Biologisk mangfold (utvalgte og trua naturtyper) Tilskuddssats (av godkjent kostnadsoverslag)
 • Opprusting av dammer.
 • Pollinerende insekter (istandsetting av kulturlandskap og tilrettelegging for pollinatorer i jordbruket)
 • Fjerning av fremmede skadelige arter (jordbrukets kulturlandskap).
Inntil 40%
Prioritet 5: Øvrige tiltak Tilskuddssats (av godkjent kostnadsoverslag)
 • Andre SMIL- tiltak som kan støttes i henhold til kommunens tiltaksstrategi for SMIL.

F.eks.: Istandsetting og synliggjøring av kulturminner og kulturmiljøer, Tak til gjødselkum, flomdempende tiltak, miljøplantinger, planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som leder fram til konkrete tiltak (unntatt hydroteknisktiltak), m.m.

Vurderes iht. lokal
tiltaksstrategi,
gjeldende regelverk
og tilgjengelige
midler.

Inntil 30%

Retningslinjer

Tilskuddet kan innvilges både til eier og leier av landbrukseiendom. Tiltakene skal være utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

For å få tilskudd er det ellers krav om at:

 • tiltaket skal ikke være påbegynt før søknad er godkjent og tilskudd innvilget.
 • tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon.
 • det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak.
 • søker oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd.
 • skriftlig jordleieavtale skal fremlegges ved evt. kontroll.
 • søker må ha gjødslingsplan, sprøytejournal og kart over jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer. Fremlegges ved evt. kontroll.

Kontroll

Landbrukskontoret gjennomfører stedlig kontroll av tiltaket når det anses som nødvendig.

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende.

Søknader som omhandler bedring av vannkvalitet i vann og vassdrag vil bli prioritert.

Saker med lav prioritet kan bli lagt på vent til slutten av året for å avklare om det er igjen midler.

Gjennomførings-/rapporteringsfrist: alle tilsagn på SMIL-tilskudd gis en frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet. Arbeidsfristen er på inntil tre år. Etter begrunnet skriftlig søknad kan fristen forlenges med ekstra 2 år, slik at samlet arbeidsfrist blir maks 5 år fra innvilgningsdato. Dette kan gjøres ved å sende en enkel søknad (e-post) til kommunen. Det vises for øvrig til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket med tilhørende rundskriv, samt kommunens nettside for nærmere informasjon om ordningen.

Nyttige lenker