Informasjon om bevillingsgebyr og omsetningsoppgave salg

Alle som har en salgsbevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til kommunen i omsetningsoppgaven.

Gebyrberegning

Alle som har en salgsbevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Bevillingsgebyr for salg av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen, på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk for inneværende år og faktisk omsatt mengde det foregående året. Dersom det foreligger avvik mellom forventet og faktisk omsetning, vil kommune foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Gebyret skal betales etter følgende satser, jf. alkoholforskriften § 6-2:

2023:

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1: 0,24 kr per vareliter.

2024:

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1: 0,69 kr per vareliter.

Gebyret utgjør per år minimum kr 1 850 for 2023 og kr 1 960 for 2024.

Hvordan sende inn omsetningsoppgaven?

Omsetningsoppgaven fylles ut og sendes inn via elektronisk skjema, se link under:

Ordinær driftsperiode regnes fra 01.01 til 31.12. Dersom driften avviker fra dette, må du fylle ut dato for faktisk oppstart/ opphør.

Ordinær drift

Dersom du har ordinær drift, huk av for «Ordinær omsetningsoppgave».

  • Fyll ut faktisk omsetning i 2023 og forventet omsetning i 2024.
  • Dersom du startet opp i 2023, blir driftsperioden fra oppstartdato i 2023 til 31.12.2024.

Lagt ned driften

Dersom du har lagt ned driften, må du sende inn sluttoppgave. Huk av for «Sluttoppgave- ikke sendt omsetningsoppgave for i fjor».

  • Lagt ned driften i 2023: Fyll ut faktisk omsetning i 2023.

For å få sendt inn skjemaet må du likevel fylle ut feltet «Faktisk salgsvolum i år». Skriv inn ordinær driftsperiode i 2024 og med 0 liter i omsetning.

  • Lagt ned driften i år (2024): Fyll ut faktisk omsetning i 2023 og faktisk omsetning i 2024.

Dokumentasjon som må vedlegges:

  • Bekreftelse fra revisor/regnskapsfører om faktisk omsetning i 2023.

Sørg for å ha bekreftelse fra revisor/ regnskapsfører tilgjengelig før du fyller ut skjemaet.

Dersom du har flere bevillinger, må det sendes inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgssted.

Frist for innsending av omsetningsoppgaven med vedlegg er innen 11.03.2024.

Hva skjer hvis omsetningsoppgaven ikke leveres eller gebyret ikke betales?

Manglende innlevering av omsetningsoppgave eller manglende betaling av gebyret vil føre til prikktildeling. Det skal tildeles to prikker per overtredelser, jf. alkoholforskriften § 10-3 tredje ledd. Er omsetningsoppgaven ufullstendig utfylt vil det anses som at oppgaven ikke er levert.

Ved tolv prikker eller flere i løpet av to år, blir salgsbevillingen inndratt i minimum én uke.

Ettersende dokumentasjon?

Vi ber om at dokumentasjonen vedlegges det elektroniske skjemaet, men har du behov for å ettersende, kan det sendes per e-post til kommunepost@drammen.kommune.no, merkes med saksnummer 24/03022 og navn på bevillingshaver.