Saksbehandling og klage

Saksbehandling, saksbehandlingstid og klagemulighet.

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, vil søker motta skriftlig bekreftelse via Altinn til bevillingshaver. Dersom søknaden ikke er fullstendig, vil søker i samme brev bli varslet om hva som mangler.

Når fullstendig dokumentert søknad er mottatt, blir det innhentet vurdering fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene, og sosialtjenesten (skjenkebevillinger og salgsbevillinger). Dersom det er merknader til vandel, vil søker få mulighet til å gi en kommentar før kommunen vurderer søknaden.

Ved vurdering av om bevilling bør gis, legges det vekt på om bevillingssøker og andre sentrale personer er egnet til å ha bevilling.

For skjenkebevillinger og salgsbevillinger vil det også legges vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Drammen kommunes retningslinjer for alkoholsaker legges også til grunn for vurdering av om bevilling bør gis.

Det treffes administrativt eller politisk vedtak som sendes søker.

Saksbehandlingstid

Søknadene behandles fortløpende.

For skjenkebevillinger og salgsbevillinger er kommunens behandlingsfrist så raskt som mulig og senest innen fire måneder jf. alkoholloven § 1-11.

For serveringsbevillinger er kommunens behandlingsfrist så raskt som mulig og senest innen to måneder jf. serveringsloven § 10.

Behandlingsfristen regnes fra tidspunktet når all etterspurt dokumentasjon er mottatt.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken, i medhold av bestemmelse i alkoholloven § 1-16 (skjenkebevillinger og salgsbevillinger) og serveringsloven § 27 (serveringsbevillinger).

Etter alkoholloven (skjenkebevillinger og salgsbevillinger) er klageretten begrenset til at statsforvalteren kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rett organ, og om det er blitt til på lovlig måte.

Klagefrist er tre uker, regnet fra tidspunktet når underretning om vedtaket er kommet fram til søker. I klagen må det angis hva søker ønsker endret i vedtaket, og ønsket må begrunnes. Ved behov vil kommunen kunne gi veiledning om framgangsmåte ved klage. Klagen sendes til Drammen kommune v/ Juridisk Arealplan, klima og miljø.

Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven, kapittel VI. Før klagen eventuelt sendes til statsforvalteren, vurderer kommunen om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til statsforvalteren.