Skoleskyss

Elever i grunnskolen kan ha rett til skyss på grunn av lang skolevei, særlig farlig skolevei og sykdom eller annen funksjonsnedsettelse. Bestemmelsene om rett til gratis skoleskyss gjelder reisen til og fra skolen.

Hvor lang er skoleveien?

Når skoleveien måles regnes avstand fra dør til dør mellom hjem og skole. Veien måles langs korteste farbare veg, eller gang- og sykkelsti.

Regler for gratis skyss

Barnet har rett på gratis skoleskyss dersom avstanden til skolen er 2 kilometer eller mer.

Barnet har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden til skolen er 4 kilometer eller mer.

Ungdommen har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden til skolen er 6 kilometer eller mer.

Viken fylkeskommune er innvilget dispensasjon fra hovedregelen om gratis skoleskyss for videregående elever bosatt i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Modum, Hole og Ringerike samt bysonen i Kongsberg for skoleåret 2020-21. Elever må kjøper seg ungdomskort.

Barn eller ungdommer med funksjonshemming har rett til gratis skoleskyss uansett hvor lang avstand til skolen det er. Dette gjelder også for de som er skadet eller midlertidig syke.

Elever ved barne- og ungdomskole som har spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skoleskyss uansett avstand mellom hjem og skole.

 

SFO og AKS

Hovedregelen er at eleven ikke har rett til skyss til og fra SFO. Unntaket er elever som har rett til skyss på grunn av sykdom eller funksjonshemming.

Leksehjelp

Retten til skyss gjelder ikke til og fra leksehjelp.

Elever ved privatskoler

Elever på privatskole har bare rett til skoleskyss innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen de bor.

Har du spørsmål om skoleskyss?

Brakar er leverandør av skoleskyss i Drammen. Alle spørsmål om skoleskyss rettes til Brakar.

Kontoret ved skolene kan også svare på enkelte spørsmål om skoleskyss.