Barneforsikring

For barnehagebarn i Drammen kommune.

Alle barnehagebarn i Drammen kommune er omfattet av følgende forsikring.

Ulykkesforsikring

Alle barnehagebarn er omfattet av en ulykkesforsikring som etter nærmere regler gir en erstatning dersom barnet blir utsatt for en ulykke i forbindelse med opphold i barnehagen.

Formål

Forsikringen skal sikre barn erstatning dersom de utsettes for en ulykke i barnehagen eller aktivitet i regi av barnehagen. Dekningene i denne forsikringen er i henhold til forskrift til opplæringsloven.

Når forsikringen gjelder

Forsikringen gir barnet dekning for ulykkesskader:

a) innenfor barnehagens område og naturlig nærområde under ordinær barnehagetid

b) på direkte vei mellom hjem og barnehage

c) under transport, aktiviteter, turer og liknende som barnehagen er ansvarlig for

d) alle aktiviteter for barn i kommunens regi

Hvem forsikringen gjelder for

a) barn ved alle barnehager i Drammen kommune

Når erstatning utbetales

Erstatning utbetales ved ulykkestilfeller som medfører varig medisinsk invaliditet eller død.

Hva som blir utbetalt

Ved ulykke som medfører 100 % medisinsk invaliditet utbetales erstatning på 10G (G=grunnbeløp i Folketrygden). Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig.

Ved dødsfall som skyldes ulykke utbetales 1G.

Behandlingsutgifter dekkes når det er dokumentert merutgifter til lege/tannlege. Slike behandlingsutgifter betales i inntil 3 år fra skadedagen begrenset til totalt 1G. Ved behandlingsutgifter trekkes en egenandel på 0,010G.

Når skader skal meldes

Dersom det oppstår et ulykkestilfelle som medfører død eller varig medisinsk invaliditet skal skaden meldes uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder dersom det påløpes behandlingsutgifter utover 0,010G.

Melding om skade skal gå via barnehagen.

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er til informasjon og at det ved et eventuelt skadeoppgjør vil være vilkårene som legges til grunn.

Ord og uttrykk

Under finner du en enkel forklaring på diverse ord og uttrykk som er viktige å kjenne når en skal lære mer om forsikringsordningene.

Med medisinsk invaliditet menes varig skade/lyte av medisinsk art. Denne trenger ikke påvirke arbeidsevnen til den forsikrede, men livskvaliteten kan være svekket. Dette kan for eksempel være tap av syn på et øye. Graden av medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av Forskrift om menerstatning ved yrkesskade.

Med ulykke menes fysisk skade som påføres en person forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre begivenhet.

Grunnbeløpet i Folketrygden (forkortes vanligvis til G) benyttes som grunnlag for å beregne forsikrings-, trygde- og pensjonsytelser. Beløpets størrelse vedtas av Stortinget pr 01. Mai hvert år.

Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning som trådte i kraft 1. Januar 1967. Folketrygden skal sikre et minimum inntektsnivå for alle i Norge som rammes av arbeidsledighet, sykdom, bortfall av forsørgere med mer. Dessuten yter Folketrygden uføre-, alders-, ektefelle- og barnepensjon.