Elevforsikring

For grunnskoleelever i Drammen kommune.

Alle elever ved grunnskolene i Drammen kommune omfattet av følgende ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikring

Alle elever ved skolene er omfattet av en ulykkesforsikring som etter nærmere regler gir en erstatning dersom eleven blir utsatt for en ulykke i forbindelse med skolegangen.

Formål

Forsikringen skal sikre barn erstatning dersom de utsettes for en ulykke på skolen eller aktivitet i skolens regi. Dekningene i denne forsikringen er i henhold til forskrift til opplæringsloven.

Når forsikringen gjelder

Forsikringen gir eleven dekning for ulykkesskader:

a) innenfor skolens område og naturlig nærområde under ordinær skoletid

b) under deltagelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m som foregår under ledelse av skolen/FAU

c) under reiser/arrangementer forøvrig som har karakter av klassetur o.l. og hvor lærer deltar

d) på direkte vei mellom hjem og skole

e) under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og på direkte vei mellom hjem og arbeidstedet

f) alle aktiviteter i kommunal regi

Når erstatning utbetales

Erstatning utbetales ved ulykkestilfeller som medfører varig medisinsk invaliditet eller død.

Hva som blir utbetalt

Ved ulykke som medfører 100 % medisinsk invaliditet utbetales erstatning på 10 G (grunnbeløp i Folketrygden). Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig.

Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales 1 G.

Behandlingsutgifter dekkes når det er dokumentert merutgifter til lege/tannlege. Slike behandlingsutgifter betales i inntil 3 år fra skadedagen begrenset til totalt 1 G.
Ved behandlingsutgifter trekkes en egenandel på 0,010 G.

Når skader skal meldes

Dersom det oppstår et ulykkestilfelle som medfører død eller varig medisinsk invaliditet skal skaden meldes uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder dersom det påløpes behandlingsutgifter utover 0,010 G og utgiftene ikke dekkes av HELFO

De fleste skader som inntreffer under aktiviteter i skolens regi, dekkes av HELFO. Ta derfor først kontakt med NAV.

Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av HELFO kan søkes dekket av forsikringen.

Melding om skade skal gå via skolen.

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er til informasjon og at det ved et eventuelt skadeoppgjør vil være vilkårene som legges til grunn.

Ord og uttrykk

Under finner du en enkel forklaring på diverse ord og uttrykk som er viktige å kjenne når en skal lære mer om forsikringsordningene.

Med medisinsk invaliditet menes varig skade/lyte av medisinsk art. Denne trenger ikke påvirke arbeidsevnen til den forsikrede, men livskvaliteten kan være svekket. Dette kan for eksempel være tap av syn på et øye. Graden av medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av Forskrift om menerstatning ved yrkesskade.

Med ulykke menes fysisk skade som påføres en person forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre begivenhet.

Grunnbeløpet i Folketrygden (forkortes vanligvis til G) benyttes som grunnlag for å beregne forsikrings-, trygde- og pensjonsytelser. Beløpets størrelse vedtas av Stortinget pr 01. Mai hvert år.

Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning som trådte i kraft 1. Januar 1967. Folketrygden skal sikre et minimum inntektsnivå for alle i Norge som rammes av arbeidsledighet, sykdom, bortfall av forsørgere med mer. Dessuten yter Folketrygden uføre-, alders-, ektefelle- og barnepensjon.