Skoledemokratiet

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

Nye regler for skoledemokratiet

Ny opplæringslov trer i kraft skoleåret 2024-2025. Ny lov åpner for at kommunene selv kan velge hvordan deler av skoledemokratiet skal organiseres. 

Drammen kommune har vedtatt at dagens organisering videreføres som en lokal forskrift skoleåret 2024-2025. Samtidig settes det igang et arbeid for å fornye organiseringen av skoledemokratiet fra skoleåret 2025-2026. 

Råd og utvalg ved hver skole

Foreldreråd og Foreldrearbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et styre for foreldrerådet.

Samarbeidsutvalg (SU)

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalg (SMU)

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I SMU skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert, men elevene og foreldrene skal være i flertall. SU kan selv være SMU, og må da settes sammen slik at foreldre og elever til sammen har flertall.

Elevråd 

Ved alle grunnskolene skal det for 5.-7. trinn og for 8.-10. trinn være et elevråd  med representanter for elevene. Skolene kan velge å ha med elever på 1.-4. trinn.

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i, og komme med forslag i, saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Sammen om Drammensskolen - elever

Gruppa består av to representanter fra hver skole og skoleeier ved læringsstøttende team. Hensikten med møtene er å få innspill fra elevene til ulike temaer som påvirker deres skolehverdag. Skolene får temaene i forkant av hvert møte, slik at de har mulighet til å ha prosesser på egne skoler før representantene møtes. Møtene arrangeres tre ganger i løpet av skoleåret; tre ganger for ungdomstrinnet og tre ganger for barnetrinnet.

Sammen om Drammensskolen - foreldre

Dette er en samarbeidsarena som består av ledere i FAU fra alle kommunale og private grunnskoler i Drammen kommune, Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) og kommunalsjef for barnehage og skole.

Formålet er å kunne involvere foreldre i kommunens utviklingsarbeid, gi foreldrene mulighet til å sette dagsorden i Drammensskolen og legge til rette for samarbeid FAU-ene imellom. Det er to møter i halvåret. Ledere i FAU kan komme med innspill til sakslisten.

Hva gjør råd og utvalg?

  • Skal tas med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltak så tidlig som mulig. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.
  • Skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
  • Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å dele meninger og å komme med felles uttalelser.

Klage på manglende elevmedvirkning