Boligfinansiering

Startlån kan bidra til at du som er langvarig vanskeligstilt på boligmarkedet skal kunne kjøpe og beholde en nøktern og egnet bolig. Startlån kan gis dersom du ikke kan få boliglån eller tilstrekkelig lånebeløp i en vanlig bank og du heller ikke har mulighet til å spare opp til egenkapital.

For informasjon og søknad om startlån og etableringstilskudd se informasjon og retningslinjer fra Husbanken på Husbankens nettside.

Begrensede midler

Det er mange som ønsker å kjøpe bolig med startlån i Drammen kommune. Det resulterer i at det er lang ventetid på å få søknaden sin behandlet. 

Midlene for i år er nå slutt og det blir sendt ut avslag til de som søkt/søker i 2023. Det er anledning til å søke om startlån på nytt i 2024. Drammen kommunes midler til startlån er begrenset, og dette innebærer at vi ikke har mulighet til å innvilge lån til alle som har søkt i 2023.
For informasjon og søknad om startlån og etableringstilskudd se informasjon og retningslinjer fra Husbanken på Husbankens nettside.

For 2024

Søkere som i utgangspunktet er kvalifisert for ordningen vil bli vurdert opp mot andre søkere i lignende situasjon. Søknader kan avslås med bakgrunn i at de ikke kan prioriteres.
Disse gis prioritet i saksbehandlingen foran andre i målgruppen:

 1. Søker med barn eller søker med særlige sosiale og/eller helsemessige utfordringer. Formålet er å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 2. Barnefamilier som har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin.
 3. Barnefamilier som bor i kommunalt disponerte boliger.

Slik søker du

 • Søkere må være over 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse.
 • Du må være folkeregistrert i Drammen kommune.
 • Ektefeller/registrerte partnere må begge stå som låntakere på søknaden.
 • Det forutsettes at du har utnyttet dine muligheter for å spare opp nødvendig egenkapital og søkt lån i vanlig bank.
 • Dersom du ikke er enig i vedtaket, eller mener det inneholder feil, kan du klage innen tre uker etter at du har mottatt svaret.
 • Klagen må være underskrevet av deg, eventuelt din verge/fullmektig dersom du har det.
 • Klagen tas først opp til ny vurdering ved Boligtjenesten. Dersom klagen ikke medfører at ditt vedtak omgjøres, sendes saken videre til kommunenes klagenemd for endelig avgjørelse.
 • Du har mulighet til å søke startlån på nytt dersom situasjonen din endrer seg. Nye opplysninger må da dokumenteres.

Her finner du retningslinjer for tildeling av startlån og boligtilskudd i Drammen kommune

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Telefonnummer: 32 04 55 00

Åpningstider: 09.00-15.00