Leie bolig

Den enkelte innbygger har selv ansvar for å skaffe egnet bolig. Kommunen bistår de som har behov for hjelp til å skaffe eller beholde bolig. Det vil si personer som er helt ute av stand til å klare dette på egenhånd. Ingen har lovfestet rett til kommunal utleiebolig.

Det er viktig å merke seg at de aller fleste kommunalt tildelte boliger er å anse som en midlertidig løsning. På sikt er målet at den enkelte skal klare å etablere seg i en privat leid/eid bolig.

Kommunale utleieboliger har kostnadsdekkende husleie og dette innebærer at det ikke nødvendigvis er rimeligere å leie en kommunal bolig enn en bolig i det private markedet.

Drammen kommune har et begrenset antall boliger til fordeling. Ved søknad om kommunal utleiebolig må det påregnes saksbehandlingstid. Ved akutt behov for bolig må NAV kontaktes.

I Drammen kommune har vi egne retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunal utleiebolig, vedtatt den 04.02.2020 av Drammen kommunes hovedutvalg for helse, sosial og omsorg.

Utdrag fra retningslinjene for tildeling av kommunal utleiebolig:

 • Søker må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge, være folkeregistrert bosatt i Drammen kommune, og være eller være i ferd med å bli uten egnet bolig.

  I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om folkeregistrert bosted i Drammen kommune. 

 • Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år.
  Det kan gjøres unntak fra kravet til alder dersom søker har daglig omsorg for barn eller det foreligger andre særlige grunner. 
 • Det skal legges vekt på om søker har mulighet til å skaffe/fremskaffe egnet bolig ved hjelp av offentlig eller andre låne-/tilskuddsordninger. 
 • Søkere skal i utgangspunktet ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig. 
 • Søkere som kan dra nytte av boligvirkemidler for å skaffe eller beholde bolig, skal i utgangspunktet ikke innvilges kommunal bolig.
 • Retningslinjer

 

Boligtjenesten forvalter ulike typer boliger:

 • Ordinære utleieboliger: Kan være eid av kommunen, stiftelser eller andre private aktører.
 • Tilrettelagte boliger: Boliger med universell utforming, spesielle tilpasninger i forhold til funksjonsnedsettelser eller helsesituasjon. Boligene kan være med eller uten bemanning.

Det kan søkes om kommunal utleiebolig elektronisk. Dersom du har spørsmål knyttet til utfylling av skjema, kan du ta kontakt med innbyggertorgene eller hos boligtjenesten. Ønsker å søknaden på papir, kan du hente det hos innbyggertorgene eller boligtjenesten, eller du kan laste den ned her: 

Søk kommunal bolig (pdf) 

Søk kommunal bolig - elektronisk

Stiftelsen Drammen kommunes ungdomsboliger disponerer 20 utleieboliger i Professor Smiths allé 127-145. Dette er 2-roms boliger på 50 kvm. Enkelte av boligene er tilrettelagt rullestolbrukere. Boligtjenesten tildeler disse boligene på vegne av stiftelsen.

Tildelingskriterier:

 • Søker må være mellom 18 og 30 år
 • Søker må være folkeregistrert i Drammen
 • Det er satt en øvre inntektsgrense. Grunnbeløpet i folketrygden (G) er benyttet som grunnlag for grensen:

•  1 voksen:   Øvre inntektsgrense 4 G

•  1 voksen + 1 barn:  Øvre inntektsgrense 4,5 G

•  1 voksen + 2 eller flere barn:  Øvre inntektsgrense 5 G

•  2 voksne:   Øvre inntektsgrense 5,5 G

•  2 voksne + 1 barn:  Øvre inntektsgrense 6 G

Utleieregler

 • Kontraktsfestet botid på 3 år
 • 2 måneders oppsigelsesfrist
 • Depositum på kr. 20.000
 • Husleien utgjør kr. 8.300 uten strøm
 • Fremleie er ikke tillatt

Det må søkes på eget søknadsskjema. Skjemaet kan du få ved å henvende deg i resepsjonen til boligtjenesten.  

 • Dersom du ikke er enig i vedtaket, eller mener det inneholder feil, kan du klage innen tre uker etter at du har mottatt svaret.
 • Klagen må være underskrevet av deg, eventuelt din verge/fullmektig dersom du har det.
 • Klagen tas først opp til ny vurdering ved Boligtjenesten. Dersom klagen ikke medfører at ditt vedtak omgjøres, sendes saken videre til kommunenes klagenemd for endelig avgjørelse.
 • Du har mulighet til å søke om kommunal utleiebolig på nytt dersom situasjonen din endrer seg. Nye opplysninger må da dokumenteres.

Når du skal lete etter en bolig på det private leiemarkedet kan det hende du møter på noen utfordringer. Det kan være at du ikke har penger til depositum eller at du opplever at du stadig taper kampen om en bolig til fordel for andre søkere. Nedenfor følger noen råd.

 • Ledige utleieboliger finner du på f.eks. finn.no, utleiemegleren.no, i aviser o.l. Du kan også sette inn en annonse selv hvor du forteller litt om deg og hva du leter etter.
 • Det å finne bolig kan ta tid, og det er viktig at du er aktiv hver dag.
 • Når du skal presentere deg selv i en annonse eller på telefon/visning med utleier er det viktig at du har tenkt igjennom hva du skal si. Vær ærlig om din situasjon, men du trenger heller ikke fortelle detaljer fra livet ditt. Eksempel: Dersom du har inntekt gjennom uføretrygd kan du presisere at dette er en stabil og trygg inntekt. Du skal ikke behøve å fortelle årsaken til at du er uføre eller hvor mye du har utbetalt. Legg vekt på det positive ved deg selv. Hvis mulig kan du tilby deg å hjelpe til med f.eks. måke snø om vinteren eller klippe gresset om sommeren.
 • Nesten alle utleiere krever depositum fra den de leier ut til. Dette er en sikkerhet dersom du ikke skulle betale husleien eller gjøre skade på boligen i løpet av leieforholdet. Avklar hvordan du kan løse dette før du kontakter utleiere. Har du penger selv? Kan du låne av noen? Det finnes også forsikringsordninger som kan være aktuelle. Dersom du ikke finner en løsning kan du søke om hjelp til dette fra NAV.
 • Benytt ditt sosiale nettverk når du leter etter ny bolig, f.eks. venner og kjente, sosiale medier og liknende, slik at så mange som mulig vet hva du leter etter.
 • Husleiebetaling: Husleien i den kommunale utleieboligen har forfall den 20. hver måned. Det går ikke an å endre forfallsdato.
  Det kan være lurt å opprette avtalegiro eller efaktura. Banken din kan hjelpe deg med dette. Dersom du har spørsmål om husleien eller husleiebetaling ta kontakt med Boligtjenesten.
 • Melde om feil i boligen: Dersom det oppstår feil eller mangler i boligen du leier av kommunen skal dette meldes ifra til Boligtjenesten. Ved akutte problemer eller situasjoner, slik som for eksempel vannskade, brann eller skadedyr må du ta kontakt umiddelbart. Ved akutte problemer utenom ordinær åpningstid kan vakttelefon 32 04 30 00 kontaktes. 
 • Nøkler og dørlås: Du har selv ansvaret for dine nøkler. Mister du nøklene kan du kjøpe nye ved å henvende deg til Boligtjenesten.
 • Oppsigelse og utflytting: Dersom du ønsker å flytte ut av boligen må du kontakte Boligtjenesten for å si opp leieforholdet og avtale tilbakelevering. Oppsigelsen bør helst være skriftlig. Det er en måneds oppsigelsesfrist fra utløpet av den kalendermåneden kontrakten sies opp.
 • Tilbakelevering: Det innebærer at boligen er ryddet, rengjort og i samme stand som da du overtok boligen. Dette inkluderer også boder, garasje og eiendommens uteområde. Du må selv sørge for at søppel og annet som skal kastes er fjernet fra eiendommen.
  Nøklene skal leveres til Boligtjenesten, og du må signere for at du tilbakeleverer boligen. Har du ikke nøkler må du likevel signere for tilbakelevering.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Telefonnummer: 32 04 55 00

Åpningstider: 09.00-15.00