Rus- og kriminalitetsforebygging

Er du bekymret for rusbruk, vold, sedelighet, hatytringer, tyveri eller radikalisering i ungdomsmiljøet du kjenner til? Da kan du ta kontakt med SLT i Drammen kommune.

 • SLT står for «Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak».

Innbyggere og ansatte i Drammen kommune kan ta kontakt med SLT med spørsmål, innspill eller bekymringer.

Ta kontakt med SLT dersom du:

 • er bekymret for et ungdomsmiljø på din skole, ditt møtested eller i ditt nærmiljø
 • har flere saker i barneverntjenesten eller familieteam av lik karakter, der ungdommer samles rundt avvikende atferd
 • ser utfordringer som knyttet seg til flere unge – rus, vold, tyveri, sedelighet
 • er bekymret for hatytringer eller ekstreme miljøer

Om SLT

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

SLT modellen organiseres gjennom tre nivåer for å fordele ansvaret for styring, koordinering og utføring av det forebyggende arbeidet. SLT koordinator bidrar til god informasjonsflyt på tvers av de tre nivåene:

 1. Det styrende nivået
 2. Det koordinerende nivået
 3. Det utførende nivået

I Drammen er det styrende nivået satt gjennom politirådet.

Det koordinerende nivået samler avdelings- og virksomhetsledere fra kommunale tjenesteområder i tillegg til politiet, konfliktrådet og videregående skole.

Det utførende nivået er organisert med tverrfaglige strukturer i og på tvers av virksomheter.

Målgrupper

Målgrupper for SLT i Drammen:

 • ungdom i risikosonen, primært unge fra 12–19 år
 • alle barn og unge som omfattes av forebyggende tiltak mot utenforskap
 • ansatte i virksomheter som jobber mot og med barn, unge og deres familier