Drikkevann - Vårt viktigste næringsmiddel

Drikkevannskildene er vernet og Drammen har god kvalitet på drikkevannet. En viktig forutsetning for å opprettholde god drikkevannskvalitet er å ha god kvalitet på råvannet, altså at vannet i drikkevannskildene er så rent som mulig.

Godt Vann Drammensregionen kan du sjekke drikkevannet ditt. Her får du informasjon om resultater av vannprøver tatt av drikkevannet. Kommunen tar også spesielle analyser av drikkevannet. Disse analysene er ikke en del av de årlige rutineprøvene, men er sporadiske prøver analysert de siste årene. Noen av disse etterspørres av enkelte innbyggere, særlig i forbindelse med ølbrygging. Her kan du finne informasjon om disse parameterne.

Ofte stilte spørsmål om vann:

Indikasjoner på frosne vannrør

 • Svært dårlig vanntrykk i krana, eller du har mistet vannet helt
 • Naboen har fortsatt vann i krana si
 • Rommet hvor vannrørene kommer inn i huset, ofte kjeller/krypkjeller, holder for lav temperatur (under 5 varmegrader).
 • Er vannrør allerede frosset/skadet, ta kontakt med rørlegger.

Råd for å forhindre frosne vannrør

 • Sørg for at temperaturen i oppholdsrom med vanninstallasjoner holder over 10 grader. I kjellere med vannrør bør ikke temperaturen være lavere enn 5 grader. Du risikerer avkorting i forsikringsutbetalingen for vannskader som skyldes mangelfull påsetting av varme, ifølge Sintef sine hjemmesider.
 • Unngå å plassere vannrør kaldt, for eksempel i kald kjeller, mot yttervegg, kalde gulv eller tak/loft. Vannrør trenger god isolering.
 • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk.
 • Hvis du skal være borte fra boligen lenge bør du stenge stoppekrana.
 • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter
 • Dersom du reiser bort over lengre tid, bør du la noen se etter huset mens du er borte.
 • I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, bør rørene tømmes og stoppekranen være avstengt før vinteren. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål og slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

(Kilder: Sintef og KLP)

Flere råd finner du i veilederen til Sintef (pdf)

Hvis kommunen har sendt ut varsel om å koke vannet, så bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Se gjerne vår informasjonsfilm om kokevarsel.

Opplever du mage- eller tarmproblemer eller dårlig almenntilstand etter å ha drukket vann, ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

Det er ingen grunn til at du som bor i kommunen skal trenge å koke drikkevann til vanlig. Kommunen tar jevnlige vannprøver av drikkevannet på ledningsnettet.

Hva gjør jeg ved misfarget vann?  

Er vannet brunt eller misfarget, les våre råd om misfarget vann her

Hvis du får liten vannmengde eller dårligere trykk i krana enn vanlig:

 • Sjekk oversikt over hendelser på kommunens nettside om du kan finne informasjon om årsak.
 • Spør om naboen også har dårlig vanntrykk
 • Du kan rense silen til vannmåleren med jevne mellomrom, cirka en gang i året. Vannmålersilen er montert foran vannmåleren.

Hvis du ikke finner informasjon om hendelse på vannledningsnettet der du bor, ta kontakt med Driftsavdelingen til Vann og avløp på telefon 32 04 66 55.

 

Hva kan jeg gjøre?

 •  Undersøk om det er lagt ut en nyhetssak om vannstenging under hendelser.
 • Hvis du har lekkasjesikring i huset kan du kontroller om denne har stengt vannet.
 • Spør gjerne om naboen også har mistet vannet

Hvis du ikke finner ut hvorfor vannet er borte,  tar du kontakt med driftsavdelingen til vann og avløp på telefon 32 04 66 55.

Noen kan få toalettlekkasjer etter at det har vært arbeid på kommunale vannledninger. Lekkasjene gjør at det renner vann fra sisternen konstant. Dette kan skyldes at partikler i vannet setter seg i ventiler og hindrer disse i å lukke seg helt. Annet utstyr tilkoblet kommunal vann, for eksempel isbitmaskiner eller kjøleanlegg, kan være ømfintlige for forurensninger i vannet.

Erstatningsansvar for skader som skyldes kommunalt vann- og avløpsanlegg følger av alminnelige erstatningsrettslige regler, med presiseringer og avgrensninger i Drammen kommunes Avtalevilkår for vann og avløp punkt 5.2.5 og 5.3.9.

Avtalevilkårene finner du under forskrifter: https://www.drammen.kommune.no/globalassets/tjenester/vann-og-avlop/dokumenter/avtalevilkar

Det er til enhver tid en generell fare for misfarget vann og partikler fra kommunal vannforsyning. Misfarget vann og partikler kan oppstå ved større lekkasjer, både på privat og kommunal vannforsyning.Når kommunen har vedlikeholdsarbeid som spyling, pluggkjøring, stenging og åpning av ledningsstrekk kan dette føre til oppvirvling av organisk materiale som ligger i ledningene.

Kommunen har en plikt til å varsle i forkant av planlagt arbeid og så snart som mulig ved akutte hendelser, jf. avtalevilkårenes punkt 5.1.4. Som hovedregel er ikke kommunen erstatningspliktig, uten hensyn til skyld, for skader som skyldes restriksjoner på vannforsyning, stenging av vannforsyning ved arbeid på ledningsnett, forurensning av vann, med mer, jf. avtalevilkårenes punkt 5.2.5.3.

Kommunen er heller ikke ansvarlig for skader eller feil på utstyr eller økonomisk tap ellers hos abonnenter som har spesielle krav til regularitet eller kvalitet i levering av vann. De som har slike behov må selv sørge for å få kravene ivaretatt gjennom for eksempel egen avtale med kommunen, installasjon av eget renseanlegg, eller lignende i henhold til avtalevilkårene punkt 5.2.1.

For de som har privat vannforsyning og ønsker å få sjekket vannkvaliteten, finnes det flere laboratorieselskap som kan utføre dette. Du kan velge hvilke parametere du ønsker å sjekke. Ta direkte kontakt med laboratoriet, så får du tilsendt det du trenger og beskrivelse av fremgangsmåte. Noen laboratorieselskaper:

Vann fra Glitreverket IKS

Hvis du bor i tidligere Drammen eller Nedre Eiker kommune, får du drikkevann fra Glitre eller Røysjø.

Hvilke områder som er underlagt restriksjoner og hva som er tillatt og ikke i nedbørfeltene til Glitre og Røysjø finner du hos Glitrevannverket IKS her

 • Lokal forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre finner du her
 • Restriksjonene i nedbørfeltet til Røysjø finner du her

Glitrevannverket har sjelden kapasitetsproblemer og setter derfor meget sjelden restriksjoner på bruk til for eksempel hagevanning. Kommunen kan imidlertid innføre restriksjoner i hele eller deler av kommunen.

Både Glitre og Røysjø leverer vann med meget liten hardhet, og det er i praksis ingen risiko for utfelling av kalk på kjøkkenutstyr.

Les mer om Glitrevannverket.

Vann fra Blindevannet IKS

Hvis du bor i tidligere Svelvik kommune, får du drikkevann fra Blindevann.

Hvilke områder som er underlagt restriksjoner og hva som er tillatt og ikke i nedbørfeltene til Blindevann finner du her

Vannet til innbyggere i tidligere Svelvik kommune kan ha noe farge (høyt fargetall), dvs ikke helt klart. Dette skyldes at det kan være noe høyt innhold av humus, jern eller mangan. Dette er ikke helseskadelig, men kan gi noen ulemper, som for eksempel misfarging av klesvask og redusert desinfeksjonseffekt. Noen opplever også at vannet kan ha lukt og smak av "myr", men er helt ufarlig å drikke. Lukten skyldes at Blindevann er et overflatevann og er mer utsatt for humusforekomster på våren og høsten når det er mest nedbør.

Vannet har liten hardhet (summen av kalsium og magnesium) og defineres som "bløtt". Hardheten ligger på 2-3 dh. 

Hvis du har privat drikkevannskilde/brønn

Hvis du ikke er koblet til kommunalt vann, så har du en privat vannkilde. Drikkevannsforskriften setter tydelige krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. 

Alle små vannforsyningssystem skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også små brønner, for eksempel brønn som forsyner to hus med drikkevann. Registreringen er gratis.