HC-parkering

Virksomheten for parkering behandler søknader fra alle innbyggerne i Drammen kommune, også innbyggere fra tidligere Svelvik og Nedre Eiker kommune.

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det kan søkes om parkeringstillatelse for forflytningshemmet fører eller passasjer. Også institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede kan tildeles parkeringstillatelse som gir adgang til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt i Norge. Se nedenfor for søknad og ytterligere informasjon.

 

For å få kort som gir adgang til parkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede er det ikke tilstrekkelig å kun ha en forflytningshemming. Du må i tillegg dokumentere særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. Er du passasjer, må også behov for regelmessig tilsyn av sjåfør utenfor motorvognen dokumenteres.

For å bli innvilget et HC-kort må du oppfylle følgende krav:

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
  • Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslette ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk. Det må fremgå hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser. 
  • Søker du som passasjer, må det også fremgå av legeerklæring og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Det må redegjøres for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente på f.eks et venterom mens fører flytter bilen til ordinær plass etter å ha fulgt deg inn. 
  • Mer utdypende informasjon om HC-kort og hva som vektlegges i vurdering av søknad. 

Du kan søke om HC-kort enten digitalt eller i papirutgave.

Vedlagt søknaden ber vi om følgende:

  • Legeerklæring utfylt av lege (skjema for erklæing finner du i søknadsskjemaet lenket til over).
  • Dokumentasjon på hyppige/faste timer som gjelder medisinsk eller fysikalsk behandling/trening, eventuelt be lege bekrefte hyppigheten i legeerklæringen (skjema som kan benyttes til dette formål (pdf)). Bekreftelse på besøkshyppighet til helserelaterte steder må signeres og stemples av behandler/spesialist. 
  • Bilde i passfotostørrelse.
  • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører.

Dersom du sender inn søknad digitalt anbefaler vi at du har vedleggene klare digitalt før du begynner å fylle ut skjemaet. 

Har du et HC-kort og skal søke på nytt?

Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med overnevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdato på det tidligere utstedte kortet. 

Send søknaden til:

Drammen kommune - Virksomhet Parkering, Postboks 7500, 3008 Drammen

 

Det kan søkes om flere kjøretøy i samme skjema.

Søknaden vedlegges følgende:

  • Dokumentasjon på spesialinnredning (for eksempel fra ombygger/leverandør av bil, bilder hvor også registreringsnummer fremgår).
  • Eventuell leasingavtale(r) dersom kjøretøy(ene) er leaset.

Vi anbefaler at du har vedleggene klare digitalt før du begynner å fylle ut skjemaet.

Eventuelle vedlegg kan ettersendes til:

Drammen kommune - Virksomhet Parkering, Postboks 7500, 3008 Drammen

Etter at du har sendt søknad med vedlegg sender vi deg svar så snart som mulig, senest innen én måned. 

Dersom vi trenger mer informasjon eller det mangler dokumentasjon i søknaden, tar vi kontakt med deg. Vi behandler ikke søknaden før alle opplysninger er mottatt. 

Du mottar svar i form av brev, med begrunnelse for avgjørelsen.

Klage på avgjørelsen

Du kan klage på avgjørelsen dersom du mener at regelverket for parkering for forflytningshemmede ikke er fulgt i behandlingen av søknaden din. Reglene finner du i Forskrift om parkering for forflytningshemmede. 

Klage sendes til:

Drammen kommune - Virksomhet Parkering, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Til orientering har Buskerud kommunerevisjon IKS i november 2016 levert en rapport vedrørende foretakets praktisering av regelverket ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede. Her kan du lese hele rapporten.

Bruk av HC-kort