HC-parkering

Virksomhet parkering behandler søknader fra alle innbyggerne i Drammen kommune.

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det kan søkes om parkeringstillatelse for forflytningshemmet fører eller passasjer. Parkeringstillatelse gir adgang til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt.

Også institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede kan tildeles parkeringstillatelse. Se nedenfor for søknad og ytterligere informasjon.

Søknader behandles etter Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

vår kartside finnes oversikt over offentlige parkeringsplasser i Drammen sentrum, inklusiv reserverte HC-plasser. Velg oversiktskartet øverst på siden.

For å få tildelt parkeringstillatelse for forflytningshemmede er det ikke tilstrekkelig å kun ha en forflytningshemming, du må i tillegg dokumentere særlig behov for parkeringslette. Er du passasjer, må behov for regelmessig hjelp av fører utenfor motorvognen også dokumenteres.

For å få tildelt parkeringstillatelse for forflytningshemmede du oppfylle følgende krav:

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslette ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk. Det må fremgå hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
 • Søker du som passasjer, må det også fremgå av legeerklæring og egne opplysninger om du har behov for regelmessig hjelp av fører utenfor motorvognen. Det må redegjøres for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente på f.eks et venterom mens fører flytter bilen til ordinær plass etter å ha fulgt deg inn.
 • Mer utdypende informasjon om HC-kort og hva som vektlegges i vurdering av søknad. 

Du kan søke om HC-kort enten digitalt eller i papirutgave:

Her finner du søknadspapirer for nedlasting.  Husk også vedlegg som beskrevet nedenfor.

 • Søknad med vedlegg kan sendes til Drammen kommune - Virksomhet Parkering, Postboks 7500, 3008 Drammen.

eller

 • benytt digitalt søknadsskjema. Skjemaet fylles da ut på nett, mens vedlegg som beskrevet under lastes opp og vedlegges søknaden.

Vedlagt søknader ber vi om følgende:

 • Legeerklæring utfylt av lege
 • Behov for parkeringslette ved regelmessige timer/avtaler/aktiviteter bør dokumenters. Bekreftelse på besøkshyppighet til helserelaterte steder må signeres og stemples av behandler/spesialist.

 • For søkere som regelmessig besøker Drammensbadet, kan dette skjemaet benyttes som alternativ til det generelle skjemaet nevnt over.
 • Bilde i passfotostørrelse.
 • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører.
 • Spesialtilpasset bil må dokumenteres. Vedlegg gjerne allerede ved innsending av søknad bilder eller annen dokumentasjon på ombyggingen.

Dersom du sender inn søknad digitalt anbefaler vi at du har tatt bilde av eller scannet vedlegg og har de klare digitalt før du begynner å fylle ut skjemaet.

Har du et HC-kort og skal søke på nytt?

Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med overnevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdato på det tidligere utstedte kortet. 

Send søknaden til:

Drammen kommune - Virksomhet Parkering, Postboks 7500, 3008 Drammen

Det kan søkes om flere kjøretøy i samme skjema.

Søknaden vedlegges følgende:

 • Dokumentasjon på spesialinnredning (for eksempel fra ombygger/leverandør av bil, bilder hvor også registreringsnummer fremgår).
 • Eventuell leasingavtale(r) dersom kjøretøy(ene) er leaset.

Vi anbefaler at du har vedleggene klare digitalt før du begynner å fylle ut skjemaet.

Eventuelle vedlegg kan ettersendes til:

Drammen kommune - Virksomhet Parkering, Postboks 7500, 3008 Drammen

Etter at du har sendt søknad med vedlegg sender vi deg svar så snart som mulig.

Dersom vi trenger mer informasjon eller det mangler dokumentasjon i søknaden, tar vi kontakt med deg. Forvaltningslovens bestemmelser om behandlingstid beregnes fra alle nødvendige opplysninger er mottatt.

Du mottar svar i form av brev, med begrunnelse for avgjørelsen.

Klage på avgjørelsen

Dersom du ønsker å klage, må du gi skriftlig melding om dette til Virksomhet Parkering innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal inneholde informasjon om hva det klages over og hvilken endring som ønskes. Det bør også oppgis en begrunnelse og annen informasjon som kan ha betydning for saken.

Klage sendes til:

Drammen kommune - Virksomhet Parkering, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Bruk av HC-kort