Fjerning av kjøretøy

Kjøretøyet mitt er fjernet, hva gjør jeg nå?

Finn ut hvorfor kjøretøyet er fjernet

For å finne ut av det kan du kontakte politiet eller virksomhet Parkering. Hvis kjøretøyet er fjernet av virksomhet Parkering, vil du få et vedtak i rekommandert sending innen få dager der det fremgår hvorfor kjøretøyet er fjernet, og hva du skal gjøre.

Hva må jeg gjøre for å få tilbake kjøretøyet?

Dersom kjøretøyet er fjernet iht Vegtrafikklovens § 37:

 • fordi det var plassert i strid med lovens bestemmelser, for eksempel er uregistrert og parkert langs offentlig veg mer enn 14 dager,
 • fordi det var plassert til hinder for trafikken eller for arbeid på veg, for eksempel snørydding eller feiing,
 • fordi det var plassert til skade eller ulempe for eier eller bruker av eiendom,

  kan du få utlevert kjøretøyet mot betaling av alle kostnader i forbindelse med fjerning og oppbevaring. Du kan kontakte inntauingsselskapet direkte – Autoassistance tlf 32824900.

Dersom kjøretøyet er fjernet iht Parkeringsforskriftens § 38:

 • fordi det har stått til hinder og i strid med vilkårene for parkering i Parkeringsforskriften, eller fordi det urettmessig har vært parkert på plass reservert for forflytningshemmede, har du rett til å få utlevert ditt kjøretøy. Du kan kontakte inntauingsselskapet direkte – Autoassistance tlf 32824900.
 • fordi eier har ubetalte kontrollsanksjoner fra virksomhet Parkering eller Dpark på over 6000 kr, har du bare krav på å få utlevert kjøretøyet ditt dersom forfalte kontrollsanksjoner og fjerningskostnader er betalt i sin helhet til virksomheten. Kontakt virksomhet Parkering tlf 32046800 mellom kl 10 og 14 på hverdager for å gjøre en avtale.

Hva skjer med kjøretøyet hvis jeg ikke henter det?

Kjøretøy som er fjernet og tatt i forvaring kan selges, eller eventuelt vrakes, av virksomheten dersom det ikke er hentet innen 3 måneder. Du vil bli varslet om dette i rekommandert brev.

Dersom kjøretøyet er å anse som vrak kan det vrakes uten hensyn til gitte frister og uten varsel.

Uregistrerte kjøretøy, samt biler, campingvogner, tilhengere og lignende som anses som vrak, taues inn til kommunens egen lagringstomt.

Inntauede kjøretøy lagres for eiers regning og risiko. I tillegg til kostnader for inntauing og parkeringsgebyr tilkommer en oppbevaringskostnad på kr 100,- per døgn.

Virksomhet Parkering må kontaktes for oppgjør og avtale om utlevering fra denne lagringstomten.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke er enig i at kjøretøyet mitt ble fjernet?

Eier og fører av kjøretøyet kan klage over vedtaket om fjerning.

Du må ta stilling til om du klager på vedtaket om fjerning og / eller kontrollsanksjon / parkeringsgebyr. Du finner utfyllende informasjon vedrørende klagerett og fremgangsmåte her. 

Parkeringsforskriften § 38

Vegtrafikkloven § 37

Det er ikke tillatt å parkere uregistrert kjøretøy i mer enn 14 dager på offentlig vei, jmf. Vegtrafikklovens §17, 1.ledd, 3. punkt.

Dersom du ønsker å melde ifra om uregistrerte biler som ønskes fjernet, kan du ta kontakt med oss på telefon 32 04 68 00 eller sende en e-post til kommunepost@drammen.kommune.no.

Det er viktig at du opplyser om følgende:

 • sted for kjøretøyets parkering
 • kjøretøyets kjennemerke
 • eventuelt navn på eier hvis dette er kjent
 • andre opplysninger dersom det er relevante.

Når det meldes om et uregistrert kjøretøy så foretar vi en befaring hvor vi gjør en vurdering av kjøretøyet og parkeringen. Er det brudd på VTL §17 som nevnt over vil vi legge på et varsel med frist for fjerning. Om fristen for fjerning ikke blir overholdt vil bilen bli inntauet.

Prioritering av uregistrerte kjøretøy

Tiden det tar før kjøretøyet fjernes avhenger av kjøretøyets plassering og tilstand. Kjøretøy som skaper trafikkfarlige situasjoner, hindrer utrykningskjøretøy, eller står i veien for brøyting og veivedlikehold vil bli prioritert foran kjøretøy som er til sjenanse eller opptar en parkeringsplass. Avhengig av tilgjengelige ressurser og prioritering av oppgaver vil det ofte gå lenger enn 14 dager før uregistrerte kjøretøy blir fjernet. Alle uregistrerte kjøretøy vil uansett bli fulgt opp av kommunens parkeringsvirksomhet.