Inntauing og uregistrerte biler

Inntauede biler blir lagret hos Autoassistanse, som kan kontaktes på telefon 32 82 49 00.

Inntauingen skjer for eiers regning og risiko, samt lagringsutgifter. Dersom kjøretøyets eier skylder mer enn kr 6000,- i ubetalte sanksjoner til samme virksomhet, må utestående betales til parkeringsselskapet mens kostnader for inntauingen må betales til inntauingsselskapet før eier kan få utlevert bilen.

Kjøretøy som er tatt i forvaring etter Vegtrafikklovens § 37 kan selges dersom det ikke er hentet etter 3 måneder etter at eier er varslet om forvaring og om at kjøretøyet vil bli solgt dersom det ikke blir hentet.

Dersom kjøretøyet er å anse som vrak kan det vrakes uten hensyn til gitte frister og uten varsel til eier.

Hvorfor har bilen min blitt tauet?

Drammen kommune kan rekvirere inntauing av feilparkerte biler med hjemmel i vegtrafikkloven §37.

Det kan være forskjellige grunner til at biler blir inntauet:

  • Bilen kan være til hinder, den kan være parkert i strid med skilt/trafikkregler eller bilen kan være uregistrert. Som bilfører har du ansvar for at din parkerte bil ikke er til hinder for brannbiler, politibiler, ambulanse og liknende.
  • Inntauing av bilen kan også skje om du står parkert på privat eiendom og eier av eiendommen krever dette.
  • Det er ikke et krav om at bilen står til hinder dersom fjerningen gjelder fra plass reservert for forflytningshemmede

Klagemulighet

Bileier kan klage over vedtaket om inntauing. 

Dersom det samtidig klages over ilagt parkeringsgebyr eller tilleggsavgift gjelder klagereglene i parkeringsforskriften.

Du finner utfyllende informasjon vedrørende klagerett og fremgangsmåte på vår hovedside under punktet "Klage på bot".

Dersom du ønsker å melde ifra om uregistrerte biler som ønskes fjernet, kan du ta kontakt med oss på telefon 32 04 00 00 eller sende en e-post til kommunepost@drammen.kommune.no.

Det er viktig at du opplyser om følgende:

  • Nøyaktig sted for kjøretøyets parkering
  • Bilmerke
  • Bilens farge
  • Eventuelt tidligere kjennemerke/prøvekjennemerke
  • Eventuelt navn på eier hvis dette er kjent
  • Andre opplysninger som er relevante
  • Ditt navn, adresse, telefonnummer/mobilnummer eller e-postadresse.

Det er ikke tillatt å parkere uregistrert kjøretøy i mer enn 14 dager på offentlig vei, jmf. Vegtrafikklovens §17, 1.ledd, 3. punkt.

Når det meldes om et uregistrert kjøretøy så foretar vi en befaring hvor vi gjør en vurdering av kjøretøyet og parkeringen. Er det brudd på VTL §17 som nevnt over vil vi legge på et varsel med frist for fjerning. Om fristen for fjerning ikke blir overholdt tar vi kontakt med Brastad Bilberging AS for inntauing.

Prioritering av uregistrerte kjøretøy

Tiden det tar før kjøretøyet fjernes avhenger av kjøretøyets plassering og tilstand. Kjøretøy som skaper trafikkfarlige situasjoner, hindrer utrykningskjøretøy, eller står i veien for brøyting og veivedlikehold vil bli prioritert foran kjøretøy som er til sjenanse eller opptar en parkeringsplass. Avhengig av tilgjengelige ressurser og prioritering av oppgaver vil det ofte gå lenger enn 14 dager før uregistrerte kjøretøy blir fjernet. Alle uregistrerte kjøretøy vil uansett bli fulgt opp av kommunens parkeringsvirksomhet.